Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Lov
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Umhvørvis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 01-04-1909
Valmøguleikar
Tín lógalisti

1. apríl 1909Nr. 63

Lov for Færøerne om Vandledninger

§ 1. Naar en Kommunalbestyrelse finder, at Anlæg af Vandledning til Husbrug, til Forsyning af Fartøjer eller af andre lignende Grunde paakræves af Hensyn til det almene Vel, skulle vedkommende Grundbesiddere eller andre, hvad enten Anlæget agtes iværksat af Kommunen eller af private, være pligtige til – for saa vidt de ikke derved selv berøves fornødent Vand til Husbrug – imod fuldstændig Erstatning og i det Omfang, som Kommunalbestyrelsen bestemmer, at afstaa det til Anlæget fornødne Vand, Grund til de fornødne Indretninger til Vandets Ledning eller Samling samt allerede eksisterende Vandledninger, ligesom enhver mod fuldstændig Erstatning skal være forpligtet til efter Kommunalbestyrelsens nærmere Bestemmelse at finde sig i den Indskrænkning, Ændring, Skade eller Forringelse, som Foretagendet eller Vedligeholdelsen af Anlæget maatte medføre for ham tilhørende Ejendom eller Rettighed.

 § 2. Lignende Forpligtelse til mod Erstatning at afstaa Grund saavel som at taale Indskrænkning i Udøvelsen af Rettigheder kan endvidere paalægges enhver i det Omfang, som Kommunalbestyrelsen finder fornødent for at sikre Vandforsyningssteder mod Forurening.

 § 3. Naar der ved Medvirkning af en Kommunalbestyrelse i Henhold til § 1 er foretaget et Vandledningsanlæg af private, skulle disse være forpligtede til at tilstede andre Benyttelsen af Vandledningen samt til at taale Ændringer i denne efter Kommunalbestyrelsens nærmere Bestemmelse og mod fuldstændig Erstatning.

 § 4. Med Ekspropriation i Henhold til §§ 1-3 vil der være at forholde efter de Regler, som ere foreskrevne i Lov Nr. 69 af 7. Maj 1881 om Forpligtelse til Jords Afgivelse til offentlige Veje, Havne og Landingssteder samt til offentlige Skoler paa Færøerne.

 § 5. De i Lov angaaende Staden Københavns og dens Grunds Forsyning med Vand fra de nye Vandværker af 30. November 1857 indeholdte Bestemmelser med Hensyn til uberettiget Brug og utilbørligt Spild af Vand kunne med de Forandringer, som de særegne stedlige Forhold maatte medføre, udvides til ogsaa at gælde for kommunale eller private Vandværker i Landkommunerne. De hertil sigtende Bestemmelser blive af paagældende Kommunalbestyrelse at optage i en Vedtægt, der, forinden den kan træde i Kraft, maa være stadfæstet af Justitsministeren, efter at Lagtingets Betænkning om Sagen er afgiven.

 § 6. Ved Afgørelsen af Sager om Opførelse af nye Bygninger i Henhold til Anordning Nr. 84 af 16. Juni 1882 skal Bygningskommissionen have for Øje, om Forurening af noget Vandforsyningssted til Husbrug eller til Forsyning af Fartøjer kan ventes at blive Følgen af, at paagældende Bygning opføres, og skal i bekræftende Fald, hvis nogen af de interesserede, efter at være gjort bekendt med Sagen, fremsætter Krav derom, eller det af offentlige Sundhedshensyn findes nødvendigt, stille saadanne Betingelser for Meddelelse af Byggetilladelse, som ere fornødne at forebygge Forurening af Vandforsyningsstedet.

 Bygningskommissionens her omhandlede Afgørelser kunne indankes for Amtmanden overensstemmende med nævnte Anordnings § 6.