Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Lov
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Umhvørvis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 14-04-1905
Valmøguleikar
Tín lógalisti

14. april 1905Nr. 67

Lov om Adgang til Erhvervelse af Mortifikationsdom paa Servitutter m.m.1)

§ 1. Ejeren af en fast Ejendom har, under Iagttagelse af nedenstaaende Bestemmelser, Adgang til at faa Mortifikationsdom paa en Servitut, der er noteret paa hans Ejendoms polio i Panteregistrene, naar Servitutten aldrig lovgyldigt er paalagt Ejendommen, eller den er bortfalden, eller naar den, dersom Udstykning af den servitutbebyrdede Ejendom er foregaaet, ikke vedrører den Parcel, hvis Ejer søger Mortikfationsdom, eller naar der ikke længere findes nogen, som er berettiget til at gøre Servitutten gældende.

§ 2. De i § 1 omhandlede Sager anlægges ved den behæftede Ejendoms Værneting efter Stævning, hvori der skal indeholdes Oplysning om: den By - paa Landet tillige det Sogn, hvor Ejendommen ligger, Ejendommens Matr.-Nr. - for Købstæders og Handelspladsers Vedkommende tillige dens Gade-Nr. - det servitutstiftende Dokuments Tinglæsningsdag, Servituttens Indhold, Udstederens Navn og hvem der i Dokumentet er nævnt som servitut- eller paataleberettiget. Tillige skal Stævningen indeholde en Indkaldelse til de Personer eller Myndigheder, som i Følge næste Paragraf særlig skulle indstævnes, samt en til alle og enhver, som maatte ville modsætte sig Servituttens Udslettelse, rettet Opfordring til at møde i Sagen og varetage deres Tarv.

§ 3. Stævningen bliver, paa sædvanlig Maade og med lovbefalet Varsel, særlig at forkynde:

a.    hvis Servitutten i det derom tinglæste Dokument angives at være paalagt til Fordel for en fast Ejendom: for Ejeren eller Ejerne af denne;

b.    hvis Ejeren af en Parcel søger Mortifikation paa en Servitut, der er paalagt Parcellen ved dens første Afhændelse efter sket Udstykning: for Ejeren af den tilbageværende Hovedparcel, hvis en saadan findes, samt i hvert Fald for Ejerne af de til Parcellen stødende Parceller af samme Ejendom og, hvis disse ikke ere de eneste, og deres Tal er mindre end 5, da tillige for Ejerne af de øvrige Parceller, dog at det ingen Sinde skal være nødvendigt at forkynde Stævningen for flere end 5 Ejere af 5 forskellige Parceller;

c.    hvis Servitutten i det tinglæste Dokument angives at være paalagt i offentlig Interesse: for den Myndighed, der har at varetage saadan Interesse;

d.   hvis Servitutten ikke i det tinglæste Dokument angives at være paalagt til Fordel for nogen fast Ejendom eller i offentlig Interesse: for den, der i Følge Dokumentet er optraadt som Erhverver af Servitutten, og for dem, som i Dokumentet maatte være nævnte som servitutberettigede eller paataleberettigede;

e.    hvis nogen, der i Følge Litra a. og b. skal særligt indstævnes, har nogen fast Fuldmægtig i Følge Fuldmagt tinglæst ved den behæftede Ejendoms Værneting: tillige for saadan Fuldmægtig;

f.     for Bestyrelsen for den Kommune eller Bestyrelserne for de Kommuner, hvori den behæftede Ejendom ligger. Vedkommende Kommunalbestyrelse har da at varetage det offentliges Interesse, naar Servitutten angives i det tinglæste Dokument at være paalagt i offentlig Interesse, og ingen anden Myndighed til dens Varetagelse findes (jfr. Litra c), saavel som naar det i det tinglæste Dokument vel ikke er angivet, at Servitutten er paalagt i offentlig Interesse, men dette dog efter Dokumentets Indhold maa antages at have været Meningen.

§ 4. For saa vidt Betingelserne for særlig Indstævning efter § 3 ikke ere til Stede, eller saafremt nogen, som i Følge Paragraffen særlig skulde indstævnes, er død eller ikke her i Landet har Bopæl eller fast Opholdssted, kan Justitsministeren, naar dette skønnes at være behørig oplyst, paa Begæring af den behæftede Ejendoms Ejer meddele Bevilling til Erhvervelse af Mortifikationsdom, uden at særlig Indstævning for saa vidt behøver at finde Sted.

Saadan Bevilling meddeles uden Betaling.

§ 5. Foruden særlig at forkyndes overensstemmende med § 3, for saa vidt saadan Forkyndelse ikke bortfalder efter § 4, skal Stævningen mindst 8 Uger, før Sagen falder i Rette, indrykkes 3 Gange i Statstidenden, og naar den behæftede Ejendom ligger i en Landjurisdiktion, skal Stævningen tillige læses mindst 1 Gang ved Kirkestævne i det eller de Sogne, hvori Ejendommen ligger, mindst 2 Uger før Sagen falder i Rette.

§ 6. Ligesom en Ejer under samme Sag kan søge Mortifikationsdom paa flere Servitutter, der hvile paa samme Ejendom, saaledes kan med Hensyn til samme Servitut Mortifikationsdom søges af flere Ejere eller mod flere Ejere eller paataleberettigede under samme Sag.

§ 7. Naar Indstævning har fundet Sted overensstemmende med denne Lov og ingen møder ved Sagens Foretagelse og fremsætter Indsigelse mod Sagsøgerens Paastand om Mortifikation, bliver denne uden videre Prøvelse at tage til Følge af Retten. Ogsaa ved Appel  hvad enten denne finder Sted til Forandring eller til Stadfæstelse  bliver det af Retten i Embeds Medfør at paase, at Indstævningen i første Instans har været behørig efter denne Lovs Bestemmelser.

Retsskriveren har paa Begæring at udslette Servitutten af Panteregistret, naar enten Dom for Servituttens Mortifikation foreligger, afsagt af flere end een Dommer, og den ordinære Appelfrist er udløben uden Appelstævnings Udtagelse, eller naar upaaanket Mortifikationsdom foreligger, afsagt af en enkelt Dommer, og tre Aar ere forløbne efter Dommens Afsigelse. Appel af en Mortikfikationsdom, afsagt af en enkelt Dommer, kan, selv om den ordinære Appelfrist er udløben, foretages uden Oprejsningsbevilling, for saa vidt den iværksættes af en Person, der skulle have været særlig stævnet, men ikke er bleven det, og inden 3 Aar fra Dommens Afsigelse.

§ 8. Ved Udslettelse af flere Servitutter efter en og samme Dom beregnes der kun Afgift som for een Udslettelse.

Oplysning om Indholdet af Servitutter, der hvile paa flere Parceller af samme Ejendom, om de servitutstiften de Dokumenters Tinglæsningsdage, Udstederens Navn. og hvem der i Dokumenterne er nævnt som servitut- eller paataleberettiget, om Parcellernes Matrikulsnummere og om, hvem der er indtegnet som Ejer af Parcellerne, skal meddeles i een Pantebogsattest, naar denne begæres til Brug under en Mortifikationssag i Henhold til denne Lov og det i Begæringen er angivet, for hvilke Matrikulsnummere Pantebogsattesten ønskes. En saadan Pantebogsattest maa kun indeholde Oplysning om de anførte Punkter, og det skal i Attesten udtrykkeligt anføres, at der ved dens Udfærdigelse ikke er taget Hensyn til andre paa Ejendommene hvilende Byrder og Forhæftelser eller Pantegæld.

§ 9. Under Betingelser, der svare til de i de foregaaende Paragraffer angivne, og under Iagttagelse af de i denne Lov indeholdte Rettergangs-Bestemmelser kan en Ejer faa Mortifikationsdom paa Brugsrettigheder og Grundbyrder, som ere noterede paa hans Ejendoms Folio.

 1) Smb. Lb nr. 555 af 1. november 1984 om rettens pleje, sett í gildi við lov. nr. 92. frá 23. februar 1988 § 477, 25. partur