Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Lov
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Fiskimálaráðið
  • Útgávudagur: 23-03-1932
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

23. marts 1932Nr. 73

Lov om Midler til Bekæmpelse af Plantesygdomme m.m., sum broytt við lov nr. 447 frá 22. december 1939

§ 1. Ved “Bekæmpelsesmidler“ forstaas i denne Lov Stoffer eller Blandinger af saadanne, som er eller angives at være virksomme til Bekæmpelse af Plantesygdomme, Ukrud eller Dyr, der maa anses for skadelige for de i Landbrug, Havebrug og Skovbrug dyrkede Planter.

§ 2. 1)  Enhver, der tilvirker, indfører eller udfører Stoffer eller Blandinger af saadanne til Falbydelse, Forhandling eller Fordeling som Bekæmpelsesmidler, skal skriftlig til Kemikaliekontrollen under Statens plantepatologiske Forsøg anmelde dette tillige med Præparatets (Præparaternes) Navn (Navne) og de i § 3 a.–e. angivne Oplysninger saavel som Flytning af Virksomheden, ligesom han skal føre Bog over Tilvirkningen, Falbydelsen, Forhandlingen eller Fordelingen af Produktet efter nærmere Forskrift fra Ministeren for Landbrug og Fiskeri.

§ 3. 1)

1.    Stoffer eller Blandinger af saadanne, der falbydes, forhandles eller fordeles som Bekæmpelsesmidler, skal være anbragt i Pakninger, paa hvilke der efter Landbrugsministerens nærmere Forskrift skal være angivet:

a.    Vægt (Maal) af det paagældende Bekæmpelsesmiddel,

b.    Procent af virksomme Stoffer, jfr. § 1,

c.    Procent af Fyldstoffer, Vand eller andre Opløsningsmidler,

d.    Fabrikantens (Importørens) Navn eller Firma samt

e.    Tilvirkningsstedet.

2.    Landbrugsministeren afgør, hvad der skal forstaas ved “virksomme Stoffer“ og “Fyldstoffer“, jfr. Stykke 1, b og c.

3.    Landbrugsministeren kan tillade, at de i denne Paragraf indeholdte Bestemmelser ikke kommer til Anvendelse paa saadanne Bekæmpelsesmidler, der har et af ham nærmere fastsat Indhold af virksomme Stoffer, jfr. § 1, og en nærmere fastsat Renhed.

4.    Ministeren for Landbrug og Fiskeri kan efter Forhandling med Statens Planteavlsudvalg bestemme, at visse Bekæmpelsesmidler kun maa sælges i den ubrudte Originalpakning, i hvilken Varen er modtaget fra Fabrikant eller Importør.

§ 4. Stoffer eller Blandinger af saadanne, der falbydes, forhandles eller fordeles som Bekæmpelsesmidler, maa ikke indeholde Bestanddele, der kan formindske Virkningen af de angivne virksomme Stoffer, eller Bestanddele, der kan gøre Midlet giftigere eller farligere end angivet paa Pakningen, jfr. § 3, Stykke 1, eller foreskrevet af Landbrugsministeren, jfr. § 3, Stykke 3.

§ 5.

1.    Den, der til Falbydelse, Forhandling eller Fordeling henholdsvis tilvirker, indfører eller udfører Bekæmpelsesmidler, er ansvarlig for Rigtigheden af de i § 3, Stykke 1, nævnte Angivelser saavel som for Overholdelsen af det sig dertil sluttende Paabud i § 4.

2.    Den, der tilvirker, indfører, forhandler eller fordeler de i § 3, Stykke 3, omhandlede Bekæmpelsesmidler, er ansvarlig for, at de har det af Landbrugsministeren fastsatte Indhold af virksomme Stoffer, jfr. § 1, samt for det sig dertil sluttende Paabud i § 4.

§ 6. Prislister, Cirkulærer, Avertissementer, Pakninger, Etiketter o.lign. vedrørende Bekæmpelsesmidler maa ikke indeholde urigtige eller vildledende Navne, Illustrationer eller Tekst. Den, der lader Prislister o.s.v. fremstille, er ansvarlig herfor.

§ 7.

1.    Et eller flere af Landbrugsministeren dertil antagne Organer fører efter nærmere af Landbrugsministeren givne Forskrifter Kontrol med, at de paagældende Bekæmpelsesmidler har det angivne eller paabudte Indhold af Stoffer, og vedkommende Organs Afgørelse heraf er endelig.

2.    Det til Bestridelse af fornævnte Kontrol medgaaende Beløb bevilges paa de aarlige Finanslove.

§ 8.

1.    Overtrædelse af de i denne Lov indeholdte eller i Medfør af denne Lov fastsatte Bestemmelser straffes, for saa vidt der ikke herved efter den øvrige Lovgivning er forskyldt større Straf, med Bøde ikke under 20 Kr. Bøden skal fastsættes med særlig Hensyntagen til Størrelsen af den Fortjeneste, som vedkommende maa antages at have opnaaet eller tilstræbt at opnaa. I Gentagelsestilfælde kan Straffen fastsættes til simpelt Fængsel i indtil 3 Maaneder.

2.    Sagerne behandles som Politisager. Bøderne tilfalder Statskassen.

§ 9. Denne Lov træder i Kraft den 1. Januar 1933.

 

 1) Ændret ved lov  nr. 447 af 22. December 1939.