Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Lov
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Umhvørvis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 05-05-1905
Valmøguleikar
Tín lógalisti

5. mai 1905Nr. 81

Lov sigtende til at lette Udarbejdelsen af nye Skøde- og Panteregistre på Færøerne, som ændret ved lov nr. 51 af 26. marts 1909

§ 1. Omkostningerne ved Udarbejdelsen af nye Skøde- og Panteregistre for Færøerne afholdes paa samme Maade, som ved Lov om ny Skyldsætning paa Færøerne af 29. Marts 1867 § 12 er fastsat med Hensyn til Omkostningerne ved det deri ommeldte Matrikuleringsarbejde. Naar Sorenskriveren i Anledning af Registrenes Udarbejdelse foretager Rejser, har han Krav paa fri Befordring for sig og en Ledsager samt 4 Kr. daglig i Dagpenge.

 § 2. 1) Under Udarbejdelsen af nye Skøde- og Panteregistre for Færøerne, dog ikke ud over 1. Januar 1915, skal Amtmanden over Færøerne være bemyndiget til uden Betaling at udlevere Bevillinger til Erhvervelse af Ejendomsdom, naar Begæringen om saadan Bevilling er ledsaget af Oplysninger, som gøre det antageligt, at den paagældende er berettiget til at vinde Ejendomsdom.

 Efter Indstilling af Sorenskriveren kan der under eet meddeles flere Personer saadan Bevilling til under een Sag at søge Ejendomsdom med Hensyn til Jord, der ved den i Henhold til Lov af 29. Marts 1867 foretagne Skyldsætning er opført under samme Nummer.

 Naar Amtmanden finder, at Omstændighederne tilstede det, skal han derhos kunne bestemme, at Stævningen i den til Ejendomsdoms Erhvervelse anlagte Sag kun behøver at indrykkes i den til retslige Bekendtgørelser paa Færøerne autoriserede Avis, men Stævningen skal i saa Tilfælde tillige bekendtgøres ved Kirkestævne 2) i det Sogn og Opslag i den Bygd, hvor Ejendommen ligger, og – hvis denne i Sorenskriveriets Jordfortegnelse er opført som tilhørende udensogns eller udenbygds Ejer, – tillige i det Sogn eller den Bygd, der i Jordfortegnelsen er opført som hans Bopæl. Panteattester til Oplysning i saa Henseende meddeles uden Betaling.

 § 3.1) (Strikað).

 § 4.1) (Strikað).

 § 5.1) (Strikað).

 § 6. Justitsministeriet bemyndiges til at udfærdige reglementariske Bestemmelser om Skøde- og Panteregistrenes Indretning og Førelse.

 § 7. Lov Nr. 33 af 11. Marts 1892 sigtende til at lette Udarbejdelsen af nye Skøde- og Panteregistre paa Færøerne ophæves.

 1)) Broytt við L. 51 frá 26.03.1909

2) Nú lýsing í svørtutalvu v.m. smb. L. nr. 59 af 01.04.1912 sí 21. part