Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Midlertidig bestemmelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Fiskimálaráðið
  • Útgávudagur: 18-03-1942
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

Midlertidig Bestemmelse nr. 13 af 18. Marts 1942 om Foranstaltninger mod Kartoffelbrok.

I medfør af Lov Nr. 370 af 21. December 1938 om Foranstaltninger mod smitsomme Plantesygdomme bestemmes herved følgende:

Kapitel I.

 § 1. Naar et Areal erklæres for mistænkt eller smittet med Kartoffelbrok, træder Reglerne i dette Kapitel straks i Kraft for det paagældende Areals Vedkommende.

 § 2. De Arealer, der erklæres for smittede af eller mistænkt for Smitte af Kartoffelbrok, maa kun benyttes til Dyrkning af Kartofler, forsaavidt Landbrugskonsulenten giver Tilladelse dertil. Som Læggekartofler maa i smittede eller mistænkte Arealer kun anvendes saadanne, som er anvist eller godkendt af Landbrugskonsulenten, ligesom det er forbudt i disse Arealer at nedkule andre end de af Landbrugskonsulenten godkendte eller anviste Kartoffelsorter.

 Dersom Kartoffelbrok er paavist i en Bygd, betragtes alle Arealer i Bygden, der anvendes til Kartoffeldyrkning i mere end eet Aar ad Gangen, som smittet og omfattes af Reglen i 1. Stykke.

 § 3. Brugerne af Arealer, der er smittet af Kartoffelbrok eller betragtes som smittet, er pligtige til at holde Arealet fri for selvgroede, overvintrede eller tilfældigt indslæbte Kartofler.

 Det er forbudt at henkaste Kartofler eller Kartoffelaffald paa smittede eller mistænkte Arealer.

 Dersom et smittet eller mistænkt Areal ved Salg, Leje, Gave eller paa anden Maade overgaar til en anden Bruger, paahviler det den tidligere Bruger at underrette den nye Bruger om, at Arealet er smittet eller mistænkt for Smitte.

 § 4. Det er forbudt fra de smittede eller for Smitte mistænkte Arealer at bortføre Planter eller Plantedele med vedhængende Jord, saasom Træer, Buske, Stauder, Grøntsager med Rod, Løg, Knolde, Udplantningsplanter, Potteplanter o.lign., samt Jord, Affald og Kompost, hvorhos Afhændelse af Gødning til andre er forbudt. Det er dog tilladt Brugeren fra de smittede eller mistænkte Arealer at bortføre Produkter til Brug i egen Husholdning, dog ikke udover Sognets Grænser.

 § 5. Det er forbudt at bortføre Kartofler eller Kartoffeltoppe fra smittede eller mistænkte Arealer til andre Steder paa Øen eller til andre Øer.

 Dersom Kartoffelbrok konstateres paa en Ø, maa Udførsel af Kartofler fra den paagældende Ø kun finde Sted, dersom Kartoflerne ledsages af en Attest fra vedkommende Forstanderskab om, at Kartoflerne er avlet paa et Areal, der ikke er erklæret for smittet eller mistænkt for Smitte. Attesten, der skal indeholde Oplysninger om, hvor Kartoflerne er avlet, skal forevises ved Indskibningen.

 Der kan i særlige Tilfælde og paa betryggende Vilkaar af Amtet meddeles Dispensation fra Forbudet i nærværende Paragrafs 1. Stk.

 § 6. Lederen af Statens Forsøgsstation i Højvig og Landbrugskonsulenten har Ret til paa smittede eller mistænkte Arealer at anlægge mindre Smitteforsøg med Kartofler og har til enhver Tid uhindret Adgang til Jordlodder, Oplagsrum, Lagre o.lign., tilhørende Personer, der er Brugere af saadanne Arealer.

Kapitel II.

 § 7. Det paahviler enhver, der er bekendt med, at Kartofler eller Kartoffelplanter i hans Besiddelse er angrebet af Kartoffelbrok, straks at gøre Anmeldelse herom til Amtet. Kartofler eller Kartoffeltoppe fra et smittet Areal maa ikke afhændes eller fjernes fra Stedet.

 § 8. Følgende Arealer betragtes indtil videre som smittede eller mistænkte for Kartoffelbrok, saaledes at de i Kapitel I givne Regler kommer til Anvendelse paa disse Arealer:

1.    Sand: hele den til Bygden Sand hørende gamle Indmark.

2.    Famien og Kvalbø: hele den til de to Bygder hørende Indmark.

3.    Vestmanhavn: den til Bygden hørende Indmark fra dens sydvestlige Ende i Næsset til Elven Heljareyga mod Øst.

4.    Midvaag og Sandevaag: hele Sandjordsarealet i Sandevaag og samtlige Havearealer i Midvaag og Sandevaag Bygder.

 § 9. Overtrædelse af Bestemmelserne i nærværende Bekendtgørelse medfører Strafansvar efter Reglerne i § 5 i Lov Nr. 370 af 21. December 1938.

 § 10. Nærværende Bestemmelser træder straks i Kraft.

 Samtidig ophæves Bekendtgørelse af 12. December 1929 om Foranstaltninger mod Kartoffelbrok paa Sandø med Tillæg I af 30. December 1939 og Tillæg II af 23. Februar 1940, Bekendtgørelse af 23. Februar 1940 om Foranstaltninger mod Kartoffelbrok i Famien og Kvalbø samt Bekendtgørelse af 6. September 1940 om Kartoffelbrok i Thorshavn.