Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Norske Lov
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Umhvørvis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 15-04-1687
Valmøguleikar
Tín lógalisti

Norske Lov af 15.April 1687 1-4-37, 1-8-4, 5-3-40 til og med 43, 5-7-7 ang. Tinglæsning 1)

1-4-37: Kald og Varsel giøris ikke fornøden, naar nogen til Tinge vil lade læse sine Skøder, Mageskifte- Gave- eller Pante-Breve, eller Afkald, eller dislige. Ej heller for Godsis Opbydelse, Arv og Gieids Fragaaelse, Beslag paa Gods eller Person, eller for Skudsmaal.

1-8-4: End skulle de derforuden have en Bog, hvorudi Gienpart of alle de Domme, som udstædis, skal indskrivis. Item en Bog, hvorudi alle Pante- Mageskifte- Skiøde-Gave- og Manings-breve, og dislige, efter at de for Retten ere læste, og baade af Dommeren og Skriveren paaskrevne, Ord fra Ord skulle indføris, og en hver til Efterretning der af skriftlig givis, som haver fornøden at vide, om det gods, som til pant tilbydis, mageskiftis, skiødis, eller givis, til andre tilforn er pantsat, eller afhændet, og naar nogen sit Pante-Brev, eller andre saadanne Breve, som i fornævnte Bog ere indførte, indløser, eller forandrer, da skal hand pligtig være dennem paaskrevne at fremskikke til næste Bøjgde-Ting, eller Lav-Ting, som holdis efter sex Ugers Forløb, efter at Indløsningen, eller Forandringen, skeet er, om det er i samme Stigt, og efter tolv Uger, om det er uden Stigtet, samt og til Raadstuen efter fire Uger i samme Bye, og otte Uger i en anden Bye, at det i Bogen af Skriveren kand vorde antegnet, under hundrede Lod Sølvs Straf til Kongen, og derforuden, om nogen Falskhed derunder befindis at være begangen, at lide som vedbør.

5-3-39: Paa Tinge skal mand Huus og Jord skiøde, og ej andenstæds, det er, paa det Bøjgde- Birke eller Bye-ting, som Huus og Jord ligger under, om det er Kiøbstædgods, eller Borgers, eller Bondis Jord; Men til Lavtinget, om det er frit Jordegods; Og skulle alle Skiøder læsis og paaskrivis det første, eller andet, Ting næst efter at de ere daterede, om de ere i det Stigt daterede, hvor Godset ligger. Ligger Godset i et andet Stigt, end Skiøderne ere daterede udi, da skulle de til tredie, eller fierde, Ting læsis og paaskrivis; Ti ellers kunde de ikke gielde imod lovligen tinglyste Breve, Indførseler eller anden lovlig Adkomst, enddog de for dennem ere daterede.

5-3-40: End hender det sig, at tvende Kiøbebreve, eller Skiøder, paa et Gods komme til Tinge paa een Dag og Tid til at læsis og paaskrivis, da gielder det, som først er dateret, med mindre det er forsømt i rette Tid at lade læsis og paaskrivis. End ere de paa een Dag daterede, og komme paa een Dag til Tinge at læsis og paaskrivis, da kand det ene ikke gielde mere, end det andet; Dog have de, som Skiøderne ere udgivne til, deris Tiltale fri til dem, som saadanne Skiøder udgivet have.

5-3-41: Det samme er og om Gave- og Pante-Breve, saa og naar Skiøder, Gave- og Pante-Breve komme imod hin anden.

5-3-42: Sælger, eller lejer, nogen til tvende Jord, eller andet Gods, da skal den det beholde, som først kiøbte, eller lejede, med saa Skiel at hand giør bevisligt, at hand først kiøbte, eller lejede, og den, som solte, eller lejede, skal skaffe den anden saa meget og saa got, som hand hannem solte, eller lejede, inden sex Uger. Kand hand det ikke giøre, da skal hand give hannem foruden hans udlagte Penge saa mange Penge, som hand kunde haft af Jorden, eller Godset, et Aars Tid efter Dannemænds Sigelse.

5-3-43: Skiøder Mand anden Huus, eller Jord, og de ikke strax følge den, som de skiødte ere, men den Sælgendis dem selv fremdelis i sin Hævd og Værge beholder, da er det Skiøde intet, med mindre det er Testament, som ej fuldbyrdis, før end Mand er død, eller nogen med samme Huus, eller Jord, er sin Livs Tid forleent, saa det ej, førend den ved Døden afgaar, kand af den Kiøbendis annammis.

5-7-7: Pantsættis Huus, Jord, Grund eller Skib, eller andet, som ikke i Hænde leveris, men bliver i Skyldenerens Værge, da skal Pantebrevet læsis og paaskrivis til Tinge, ligesom tilforn er sagt om Skiøder, og da gaar saadan Panterettighed for alle Pant, Gaver, Skiøder, Udlægger, Indførseler, Bøder, som siden Pantebrevet til Tinge er læst, ere giorte, eller forfaldne, og den Panthavendis gaar for alle Creditorer, og skal først udløsis efter sit Pantebrevs Lydelse.

 1) Bert galdandi fyri bygdirnar Stóru Dímun, Koltur, Syðradalur, Norðradalur, Skælingur, Saksun, Haldórsvík og Strendur.