Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Anordning
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Samferðslumálaráðið
  • Útgávudagur: 11-11-1912
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

Kongelig Anordning nr. 251 af 11. November 1912 for Færøerne angående de forsigtighedsregler, der skulle iagttages ved transport af visse eksploderende stoffer.

I Medfør af Lov Nr. 68 for Færøerne angaaende Sprængstoffer af 1. April d. A. § 8 fastsættes herved følgende:

 § 1. Naar andre Sprængstoffer end:

a)    de udelukkende af Salpeter, Kul og Svovl sammensatte Krudtsorter,

b)    Haandvaaben-Patroner indeholdende røgfrit Jagtkrudt samt Knald- og Tændsatser, der ere forarbejdede til Knaldhætter eller lignende Antændelsesmidler eller til Fyrtøjer, Fyrværkerisager og andre Brugsgenstande, transporteres over Land samt ad indenlandske Vandveje, blive nedenstaaende Forskrifter at iagttage.

 § 2. Faste Sprængstoffer skulle ved Transport af Mængder over 21/2 kg være anbragte i tætsluttende Kasser af Træ, der, naar Sprængstoffet ikke er indesluttet i Patroner af vandtætte Pergamentshylstre eller Metalhylstre, skulle være beklædte indvendig med Asfaltpap eller et andet vandtæt Stof. Kasserne skulle være samlede uden Anvendelse af Søm eller Stifter, ligesom Laaget skal befæstes ved Skruer med forsænkede Hoveder eller paa anden lige saa betryggende Maade. Hver enkelt Kasse, som ikke maa indeholde mere end 25 kg Dynamit, Skydebomuld eller røgfrit Krudt og ikke mere end 5 kg af et hvilket som helst andet Sprængstof, skal være tydeligt mærket med Sprængstoffets Navn samt: “farligt Sprængstof“.

 § 3. Flydende Sprængstoffer skulle ved Transport være indesluttede i tætte Kar af smidigt Metal af højst 5 kg.s Indhold, vel tillukkede med Propper, som skulle være ombundne med Blære. Hvert Kar nedpakkes, omgivet paa alle Kanter af Infusoriekisel eller et andet pulverformet, ikke brændbart Stof, i en Trækasse saa fast, at det ikke kan forskyde sig; Halm, Savspaan, Blaar, Klude eller Papiraffald maa ikke benyttes til Pakningen. Kasserne skulle være samlede uden Anvendelse af Søm eller Stifter, ligesom Laaget skal befæstes ved Hjælp af Skruer med forsænkede Hoveder eller paa anden lige saa betryggende Maade. Hver enkelt Kasse, skal være forsynet med stærke Haandtag paa to modsatte Sider samt tydeligt mærket med Sprængstoffets Navn samt: “farligt Sprængstof“.

 § 4. Karrene eller Kasserne, der indeholde Sprængstofferne, skulle ved Paa- og Aflæsning (Ind- og Udladning) samt under Transporten omgaas med største Forsigtighed, navnlig saaledes, at de undgaa Stød og holdes fjernede fra Ild og Lys. Under Forsendelser skulle de være anbragte saaledes, at de ikke kunne forskyde sig.

 § 5. I samme Kar eller Emballage maa der ikke findes mere end eet af de paagældende Sprængstoffer og ikke andre Stoffer.

 § 6. De til Sprængning fornødne Tændmidler (Knaldhætter, Stupintraad o. l.) skulle, naar de fragtes sammen med Sprængstofferne, holdes adskilte i størst mulige og mindst 2,5 m.s Afstand fra disse, forvarede i særskilt Emballage, som udvendig er forsynet med Angivelse af Indholdet.

 § 7. Ved enhver Transport have Transportens Ledsagere at rette sig efter de Forskrifter, som Politiet for den almindelige Sikkerheds Skyld maatte give.

 § 8. Transport af andre af de omhandlede Sprængstoffer end Dynamit, Skydebomuld og røgfrit Krudt maa kun finde Sted med Politiets for hvert enkelt Tilfælde meddelte Tilladelse og under Politiets Tilsyn.

 § 9. Enhver Transport skal være ledsaget af en Fragtseddel, som viser Afsendelsestiden, Bestemmelsesstedet, Afsenderens og Modtagerens Navne, Sprængstoffernes Art og Mængde samt Karrenes eller Kassernes Antal; ved Dynamit skal Procentindholdet af Nitroglycerin og ved Skydebomuld Procentindholdet af Vand tillige angives.

 § 10. Saafremt der paa Landeveje skal transporteres større Mængder end 50 kg af Dynamit, Skydebomuld, og røgfrit Krudt eller 5 kg af ethvert andet af de omhandlede Sprængstoffer, bliver herved at iagttage:

a)    Vognen skal være forsynet med en tætsluttende Presenning af ikke antændeligt Stof (til Eksempel imprægneret Lærred), og hver Vogn skal udvendig være forsynet med et Skilt, paamalet i Bogstaver af mindst 13 cm.s Højde “Sprængstof“ samt føre et rødt Flag.

b)    Hver enkelt Vogn, som af Dynamit, Skydebomuld eller røgfrit Krudt kun maa føre 250 kg og af ethvert andet af de omhandlede Sprængstoffer kun 5 kg, skal være under Tilsyn af en voksen paalidelig Mand. Ledsageren maa under Paa- og Aflæsningen samt under Transporten ikke røge Tobak eller benytte aaben Ild.

c)    Der maa kun køres i Skridt.

d)   Ved Transporter, der omfatte mere end 1 Vogn, skal Ledelsen være overdragen til en paalidelig Person, som skal være forsynet med de Transporten vedrørende Papirer. Ved Standsninger skal der holdes mindst 300 m fra beboet Hus, og maa Transporten aldrig være uden Tilsyn. For saa vidt Transporten bestaar af flere Vogne, skulle disse, naar de passere forbi eller igennem større Samlinger af Huse, holde en indbyrdes Afstand af mindst 300 m; der maa paa saadanne Steder ikke standses uden Nødvendighed.

 § 11. Ved Forsendelsen ad Vandvej af større Mængder end 100 kg af Dynamit, Skydebomuld eller røgfrit Krudt eller 5 kg af ethvert andet af de omhandlede Sprængstoffer bliver at iagttage:

a)    Føres Karrene eller Kasserne paa Dæk eller i aabent Fartøj, skulle de være bedækkede med en tætsluttende Presenning af ikke antændeligt Stof (jfr. § 10). Selvantændelige eller let antændelige Stoffer samt ætsende Syrer maa ikke stuves i samme Rum som Sprængstofferne.

b)    Fartøjet skal stedse føre rødt Flag paa Masten eller paa en oprejst Stang af mindst 3 m.s Højde.

c)    Der maa ikke uden Nødvendighed stoppes, lægges bi eller ankres i kortere Afstand fra beboet Hus eller andet Fartøj end 300 m.

 § 12. Enhver Transport af større Mængder end 250 kg af Dynamit, Skydebomuld eller røgfrit Krudt eller 5 kg af ethvert andet af de omhandlede Sprængstoffer skal Forsenderen, saafremt Politiet ikke paa Grund af særegne Omstændigheder skulde finde en kortere Anmeldelsesfrist tilstrækkelig, senest 4 Dage før Forsendelsen anmelde for Politiet (i Thorshavn og Sydstrømø til Landfogden og ellers til vedkommende Sysselmand) med Angivelse af Afsendelsestiden, den Vej, som agtes fulgt, Mængden, Vognenes Antal, Bestemmelsesstedet, Afsendernes, Forsendernes og Modtagernes Navne samt, for saa vidt Transporten skal ske ad Vandvej, det eller de til Transporten bestemte Fartøjer. Politiet kan forlange Afsendelsestiden forandret, og for saa vidt der gives flere Veje, bestemme, hvilken af disse Transporten skal følge; det kan fastsætte, paa hvilke Steder der skal tages Nattekvarter, og hvor stort Vagtholdet om Natten skal være; det skal i betimelig Tid meddele Politiet i de Jurisdiktioner, Transporten kommer til at passere, fornøden Underretning.

 § 13. Sprængstoffer, som ikke henhøre til de i § 1 angivne Undtagelser, maa ikke føres med Transportmidler, som samtidig befordre Passagerer.

 § 14. Findes der i strandet Skib Sprængstoffer, som ikke henhøre til de i § 1 angivne Undtagelser, skal Bjergningen af de nævnte Stoffer foregaa i nærmest mulige Overensstemmelse med de i denne Anordning givne Forskrifter.

 § 15. Bestemmelserne i denne Anordning komme ikke til Anvendelse paa de Transporter af Sprængstoffer, der ske under Militæretaternes Ansvar og Ledelse, og ej heller paa Transporter, der ske som Postforsendelser.

 Saafremt det maatte vise sig nødvendigt, kan Amtmanden i enkelte Tilfælde dispensere fra Bestemmelserne i denne Anordning.

 § 16. Nærværende Anordning træder i Kraft den 1. Januar n. A.