Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Samferðslumálaráðið
  • Útgávudagur: 20-11-1975
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

Bekendtgørelse nr. 574 af 20. november 1975 om sikkerhedsforanstaltninger ved brug m.v. af radioaktive stoffer sett í gildi við kunngerð nr. 82 frá 30. august 1984 1)

 I medfør af § 2 i lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug m. v. af radioaktive stoffer fastsættes herved følgende bestemmelser om de sikkerhedsforanstaltninger der skal iagttages i forbindelse med indførsel, fremstilling, anvendelse, opbevaring, transport og bortskaffelse

m. v. af radioaktive stoffer:

I. Almindelige bestemmelser.

 § 1. Sikkerhedsforanstaltningerne ved brug m. v. af radioaktive stoffer skal, for så vidt andet ikke er fastsat i medfør af lov nr. 94 af 31. marts 1953 gennemføres således, at beskyttelsen af mennesker er i overensstemmelse med de almindelige retningslinier, der til enhver tid er anbefalet af den internationale kommission for radiologisk beskyttelse (International Commission on Radiological Protection, ICRP).

 Stk. 2. Sikkerhedsforanstaltninger skal, med mindre andet fastsættes i medfør af nærværende bekendtgørelse, være af en sådan art, at de strålingsdoser der er angivet af ICRP ikke overskrides; endvidere skal det til enhver tid tilstræbes, at strålingsdoserne ligger væsentlig herunder.

 Stk. 3. Det skal til enhver tid tilstræbes, at så få personer som muligt udsættes for stråling fra radioaktive stoffer.

 Stk. 4. Sundhedsstyrelsen skal i fornødent omfang gøre brugere af radioaktive stoffer bekendt med de retningslinier, der er anbefalet af ICRP.

II. Lagring og opbevaring.

 § 2. Brugeren af radioaktive stoffer skal ved lagring og opbevaring drage omsorg for, at ingen udsættes for sundhedsfare ved direkte bestråling eller ved optagelse af radioaktive stoffer i legemet gennem luftvejene, fordøjelseskanalen eller huden, jfr. bestemmelserne i § 1.

 Stk. 2. Brugeren af radioaktive stoffer skal drage omsorg for, at lagrings- og opbevaringssteder for radioaktive stoffer er tydeligt afmærket med et advarselsskilt for radioaktivitet efter de regler, som sundhedsstyrelsen har givet herom.

 Stk. 3. Radioaktive stoffer skal lagres og opbevares således, at de er sikret mod tyveri, brand og vandskade.

 Stk. 4. Sundhedsstyrelsen kan give almindelige regler for radioaktive stoffers lagring og opbevaring, og kan endvidere give særlige regler herfor i det enkelte tilfælde.

III. Fremstilling, oparbejdning og anvendelse.

 § 3. Steder, hvor radioaktive stoffer fremstilles, oparbejdes eller anvendes, skal tydeligt afmærkes med et advarselsskilt for radioaktivitet efter de regler, som sundhedsstyrelsen har givet herom. Sundhedsstyrelsen kan give såvel almindelige regler som regler gældende de enkelte tilfælde bl. a. om følgende, jfr. iøvrigt § 6:

a.    arbejdsledelsens kvalifikationer samt personalets instruktion,

b.    arbejdsstedets beliggenhed med særligt henblik på udendørs forurening gennem spildevand og luft,

c.    arbejdslokalets indretning med særligt henblik på afskærmning, ventilation og renholdelse,

d.    arbejdsmetode, arbejdstid, arbejdspåklædning, afmærkning og afgrænsning af særligt farlige områder m. v.,

e.    behandling af radioaktivt affald,

f.    forudtilrettelagte foranstaltninger mod farer som følge af tyveri, brand, eksplosion e. l.,

g.    forbud mod rygning og spisning i arbejdslokalet,

h.    foranstaltninger til måling af strålingsforholdene på arbejdsstedet.

i.     foranstaltninger til måling og fjernelse af radioaktiv forurening på arbejdsplads, værktøj, arbejdstøj og hud,

j.     foranstaltninger til måling af den strålingsdosis som hver enkelt person måtte have modtaget og den i legemet optagne stofmængde,

k.    lægeundersøgelse af udsatte personer med henblik på patologiske forandringer som følge af bestråling fra ydre strålekilder, eller fra radioaktive stoffer optaget i legemet.

IV. Indførsel og transport.

 § 4. De nærmere regler om indførsel af radioaktive stoffer fastsættes af sundhedsstyrelsen.

 Stk. 2. De nærmere regler om transport af radioaktive stoffer fastsættes af sundhedsstyrelsen og de myndigheder som er ansvarlig for det pågældende transportområde, jfr. § 7.

 Stk. 3. Sådanne regler fastsat i henhold til stk. 1 og 2 udfærdiges på grundlag af retningslinier, der er udarbejdet af den internationale atomenergikommission (IAEA) med de efter danske forhold nødvendige afvigelser.

 § 5. Reglerne om transport omfatter enhver operation i forbindelse med transport – såsom lastning, losning og opbevaring under transport.

 Stk. 2. Reglerne om transport kan omfatte bestemmelser om emballage, mærkning og afskærmning.

 § 6. Forsendelser indeholdende radioaktive stoffer må kun åbnes for toldeftersyn af en repræsentant for importøren med fornødent kendskab til forsendelse af radioaktive stoffer.

 § 7. For transport til søs af radioaktive stoffer gælder de af handelsministeriet fastsatte bestemmelser.

 Stk. 2. For jernbanetransport af radioaktive stoffer gælder de af ministeriet for offentlige arbejder fastsatte bestemmelser.

 Stk. 3. For lufttransport af radioaktive stoffer gælder de af statens luftfartsvæsen, luftfartsdirektoratet, fastsatte bestemmelser.

V. Bortskaffelse m. v.

 § 8. Sundhedsstyrelsen kan give almindelige regler for behandling af radioaktivt forurenet emballage, affald, spildevand og afsugningsluft og kan endvidere give særlige forskrifter herom i det enkelte tilfælde.

VI. Tilsyn.

 § 9. Institutter, laboratorier og virksomheder, der opbevarer eller anvender radioaktiver stoffer, eller anlæg, hvori sådanne stoffer er indbygget, står under tilsyn af sundhedsstyrelsen og arbejdstilsynet, jfr. § 3 i loven om brug m. v. af radioaktive stoffer.

 Stk. 2. Sundhedsstyrelsen og de til styrelsen knyttede sagkyndige og andre tilsynsførende myndigheder skal til enhver tid have adgang til ethvert sted, hvor radioaktive stoffer opbevares og anvendes, for i det omfang tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt at foretage besigtigelser og målinger til bedømmelse af sikkerhedsforanstaltningernes tilstrækkelighed.

 Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan give almindelige regler om indberetning af uheld, brand m. v. i forbindelse med radioaktive stoffer.

 Stk. 4. Såfremt der pålægges noget institut eller laboratorium eller nogen anden virksomhed foranstaltninger til måling af den strålingsdosis, som de med radioaktivt arbejde beskæftigede personer er udsat for, eller såfremt det bestemmes, at sådanne personer skal lægeundersøges, påhviler det vedkommende arbejdsgiver at afholde de eventuelle udgifter hertil.

VII. Undtagelses- og straffebestemmelser, samt bestemmelser i anden lovgivning.

 § 10. Sundhedsstyrelsen kan, når forholdene taler derfor, i det enkelte tilfælde tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse og fra de almindelige regler, der er givet i medfør af bekendtgørelsen.

 § 11. Overtrædelser af bestemmelserne i denne bekendtgørelse straffes med bøde i medfør af § 5 i lov om brug m. v. af radioaktive stoffer.

 § 12. For anlæg, der er omfattet af lov nr. 170 af 16. maj 1962 um nukleare anlæg, gælder de i denne lov fastsatte bestemmelser.

 For arbejde m. v. med radioaktive stoffer gælder, udover sundhedsstyrelsens regler, bestemmelserne i arbejderbeskyttelseslovgivningen.

VIII. Ikrafttræden.

 § 13. Denne bekendtgørelse træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende, og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 192 af 15. juni 1955 om sikkerhedsforanstaltninger ved brug m. v. af radioaktive stoffer.

 Stk. 2. Markeringsskilte der er opsat ved bekendtgørelsens ikrafttræden, og som er i overensstemmelse med de hidtil gældende regler, må fortsat anvendes.

 Stk. 3. Det er tilladt i indtil 3 år fra nærværende bekendtgørelses ikrafttræden at transportere radioaktive stoffer efter de hidtil gældende regler.

 1) Kunngerð nr. 82 frá 30. august 1984 sum við heimild í § 17 stk. 1 í Løgtingslóg nr. 58 frá 24. mai 1974 um arbeiðaravernd sum broytt við Løgtingslóg nr. 81 frá 26. mai 1982 setur Bekendtgørelse nr. 574 af 20. november 1975 om sikkerhedsforanstaltninger ved brug m.v. af radioaktive stoffer í gildi í Føroyum hevur í § 2 hesa ásetan:

 “§ 2. Brot á hesa kunngerð og ta kunngerð, sum við hesum verður sett í gildi, verður revsað eftir § 39 í løgtingslóg nr. 58 frá 24. mai 1974.“