Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Samferðslumálaráðið
  • Útgávudagur: 13-11-1979
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

Bekendtgørelse nr. 468 af 13. november 1979 om anvendelse af asbest m.v., som sat i kraft ved kunngerð nr. 79 af 17. august 1999. 1)

I henhold til §§ 17, stk. 3, 35, 39, 43, 46, 49, 49a, 49c, 57, 59, stk. 3, 63, 73 og 84 i lov nr. 681 af 23. december 1975 om arbejdsmiljø, som ændret ved lov nr. 247 af 8. juni 1979 fastsættes:

Kapitel 1

Område og definitioner

 § 1. Bekendtgørelsen omfatter ethvert arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale med de indskrænkninger, der følger af § 3 i lov om arbejdsmiljø. Også arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver, er omfattet, jfr. arbejdsmiljølovens § 2, stk. 3.

 § 2. Udover reglerne i denne bekendtgørelse skal arbejdsmiljølovgivningens almindelige regler samt regler, som i medfør af anden lovgivning måtte være fastsat om de i denne bekendtgørelse omhandlede forhold, følges.

 § 3. Ved anvendelse forstås håndtering, bearbejdning, transport, installation, opsætning og lignende.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

§ 4. Det er forbudt at fremstille, importere eller anvende asbest eller asbestholdigt materiale under enhver form, jfr. dog stk. 2-6.

 Stk. 2. Indtil 1. april 1982 er det tilladt at fremstille, importere eller anvende asbest eller asbestholdigt materiale, bortset fra crocidolit, til de produkter, som er nævnt under pkt. 4 i bilaget til denne bekendtgørelse og i overensstemmelse med reglerne i kap. 3-7 og 9.

 Stk. 3. Indtil 1. januar 1985 er det tilladt at fremstille, importere eller anvende asbest eller asbestholdigt materiale, bortset fra crocidolit, til de produkter, som er nævnt under pkt. 1 i bilaget til denne bekendtgørelse og i overensstemmelse med reglerne i kap. 3-7 og 9.

 Stk. 4. Indtil 1. januar 1990 er det tilladt at fremstille, importere eller anvende asbest eller asbestholdigt materiale, bortset fra crocidolit, til de produkter, som er nævnt under pkt. 6 i bilaget til denne bekendtgørelse og i overensstemmelse med reglerne i kap. 3-7 og 9.

 Stk. 5. Indtil videre er det tilladt at fremstille, importere eller anvende asbest eller asbestholdigt materiale, bortset fra crocidolit, til de produkter, som er nævnt under pkt. 2, 3 og 5 i bilaget til denne bekendtgørelse og i overensstemmelse med reglerne i kap. 3-7 og 9.

 Stk. 6. Reparation og ombygning af bygninger og anlæg, hvortil der er anvendt asbestholdigt materiale, er tilladt, såfremt det kan ske uden anvendelse af de materialer, der er omfattet af stk. 1, og i overensstemmelse med reglerne i kap. 8.

 Stk. 7. Nedrivningsarbejde skal udføres i overensstemmelse med reglerne i kap. 8.

 2)§ 5. Asbest eller asbestholdigt materiale må ikke fremstilles, importeres eller anvendes, hvis det kan erstattes af et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende stof eller materiale, der har tilsvarende tekniske egenskaber. Dette gælder dog ikke for produkter m. v., der er optaget på bilaget til bekendtgørelsen, og for hvilke der er fastsat en bestemt tidsfrist, eller produkter, for hvilke der er meddelt dispensation efter § 36. For disse produkter m. v. kan direktøren for arbejdstilsynet i enkelttilfælde stille krav om, at de erstattes som foran nævnt, når tilfredsstillende erstatning findes.

 § 6. Unge under 18 år, herunder også unge af arbejdsgiverens familie, som hører til hans husstand, må ikke beskæftiges ved arbejde med asbest eller ved arbejde, hvor de kan udsættes for asbeststøvpåvirkninger.

Kapitel 3

Meddelelse og mærkning

 § 7. Enhver, der fremstiller eller importerer asbest eller asbestholdigt materiale til de i bilaget angivne formål, skal foretage meddelelse herom til arbejdstilsynet.

 Stk. 2. Meddelelsen skal navnlig indeholde oplysning om:

1)   leverandørens/importørens navn og adresse,

2)   materialets navn, type og påtænkte anvendelsesområde,

3)   årlig mængde leveret/importeret asbest eller asbestholdigt materiale

4)   mærkning og anvisning i henhold til § 8.

 Stk. 3. Meddelelse skal foretages på et skema, der udfærdiges af direktøren for arbejdstilsynet.

 Stk. 4. Direktøren for arbejdstilsynet kan give nærmere regler om disse meddelelser.

 § 8. Asbest og asbestholdigt materiale skal af leverandøren mærkes med procentindhold og forsynes med en anvisning på, hvorledes materialet kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

 Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder uanset, om der efter anden lovgivning er fastsat andre mærkningsbestemmelser.

 § 9. Asbest og asbestholdigt materiale må ikke anvendes, medmindre det er mærket efter reglerne i § 8 og forsynet med et af arbejdstilsynet tildelt løbenummer.

Kapitel 4

Forbehandling

 § 10. Råasbest skal leveres i støvtæt og holdbar emballage, der skal tilintetgøres efter brugen.

 Stk. 2. Halvfabrikata og andre asbestmaterialer til forarbejdning skal være rengjorte, emballerede og/eller præparerede således, at oplagring, transport og håndtering kan ske, uden at der frigøres asbestholdigt støv.

 Stk. 3. Færdigprodukter skal leveres tilpasset til den påtænkte anvendelse. Nødvendig tilpasning kan ske, men produkterne må ved almindelig brug ikke afgive asbestholdigt støv.

Kapitel 5

Lægeundersøgelse og instruktion

 § 11. Ansatte, der er beskæftiget ved arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale, skal lægeundersøges i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens § 63 og de i medfør heraf udfærdigede regler.

 § 12. De ansatte skal have en grundig information om de sundhedsmæssige risici, der er forbundet med arbejdet, og skal instrueres omhyggeligt i, hvorledes arbejdet kan udføres på farefri måde, herunder om, hvilke tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler der skal anvendes.

Kapitel 6

Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejdets udførelse

 § 13. Ved fremstilling og anden bearbejdning af de produkter, der er nævnt i bilaget, bortset fra nedrivnings- og reparationsarbejder, skal reglerne i §§ 14-25 overholdes.

 Stk. 2. Ved nedrivnings- og reparationsarbejder gælder reglerne i kapitel 8.

 § 14. Asbest eller asbestholdigt materiale må ikke påføres ved sprøjtning, medmindre der anvendes totalt indkapslet apparatur.

 § 15. Arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale må ikke finde sted, medmindre forureningen er søgt fjernet på det sted, hvor den opstår, normalt ved hjælp af mekanisk ventilation.

 Stk. 2. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at fjerne luftforureningen efter stk. 1, skal egnet, godkendt åndedrætsværn anvendes under iagttagelse af § 22.

 § 16. Opskæring og tømning af råasbestsække og anden emballage samt enhver klargøring af asbestmasse skal ske med lukket, automatisk arbejdende anlæg forsynet med effektiv ventilation, så spredning af asbeststøv ved åbninger m. v. undgås.

 Stk. 2. Transport af råasbestmasse skal ske gennem indkapslede, ventilerede transportarrangementer.

 Stk. 3. Iblanding af tilsatsmateriale, presning, tørring, hærdning, tilskæring m.v. skal foregå med effektivt indkapslet apparatur, forsynet med effektiv ventilation.

 Stk. 4. Forarbejdning af pladematerialer, formgods m.v., og udskiftning af bremse- og andre friktionsbelægninger, skal foretages ved særligt indrettede arbejdspladser, hvor der er foretaget foranstaltninger, der effektivt fjerner støv.

 Stk. 5. Rengøring af maskindele, bremse- og friktionsbelægning m.v. for asbest må ikke udføres ved hjælp af en fri trykluftstråle, men kan finde sted i lukket apparatur med effektiv ventilation.

 § 17. Værktøj, der frembringer sundhedsfarligt støv, skal være forsynet med effektiv afsugning.

Kapitel 7

Arbejdsstedets indretning m.v.

 § 18. Alle ventilationsanordninger skal være forsynet med alarm, der reagerer ved nedsat effektivitet og driftsstop. Produktionsmaskineriet skal være indrettet således, at det kun kan fungere, når den ventilation, der er installeret af hensyn til arbejdet med asbest, fungerer tilfredsstillende.

 § 19. Effektiviteten af ventilationsanlægget samt alle komponenter heri skal kontrolleres ved lufthastighedsmålinger i nødvendigt omfang og mindst 4 gange årligt. Målingsrapport skal være tilgængelig for arbejdstilsynet.

 Stk. 2. For kontrol af arbejdsstedets arbejdshygiejniske standard skal der mindst 4 gange årligt udføres asbeststøvmålinger. Rapport over måleresultaterne skal indsendes til den stedlige arbejdstilsynskreds i 2 eksemplarer.

 § 20. Recirkulation af udsuget luft må ikke finde sted.

 § 21. Under arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale skal de ansatte være iført særligt støvafvisende arbejdstøj og hovedbeklædning. Når det kræves efter § 15 skal der endvidere anvendes åndedrætsværn.

 Stk. 2. Arbejdstøjet skal skiftes hyppigt og må ikke bæres under spisepauser. Det skal opbevares adskilt fra dagligt tøj. Før arbejdstøjet tages af, skal det rengøres for støv.

 Stk. 3. Det særlige arbejdstøj skal efter endt brug samles i støvtæt emballage, der er tydeligt mærket med indholdet og skal vaskes adskilt fra andet tøj.

 § 22. Hvis anvendelsen af særligt arbejdstøj eller personlige værnemidler medfører fysiske eller psykiske belastninger som følge af arbejdets art, temperaturforhold eller lignende, skal den ansattes beskæftigelse ved det omhandlede arbejde begrænses, fx ved særlige hvilepauser i det daglige arbejde.

 § 23. Arbejdsstedet skal være indrettet således, at rengøring kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

 Stk. 2. Inventar og tekniske hjælpemidler skal udformet således, at der ikke findes unødvendige flader, revner, lister o. lign., hvor der kan opsamles støv.

 § 24. Rengøring af arbejdsstedet skal udføres ved hjælp af støvsugning eller afvaskning. Støvsugning skal ske til centralt støvsugeanlæg. Rengøring skal foretages regelmæssigt og så ofte, at der ikke opstår risiko for støvforurening.

 § 25. I umiddelbar nærhed af arbejdsstedet skal der indrettes 2 omklædningsrum, ét til arbejdstøj og ét til dagligt tøj, samt et baderum. Omklædningsrummene skal være placeret således, at færdsel imellem dem kun kan ske gennem baderummet.

 Stk. 2. Der skal indrettes særskilt spiserum.

Kapitel 8

Særlige regler om nedrivnings- og reparationsarbejder

 § 26. Reglerne i dette kapitel træder i stedet for reglerne i kapitel 6 og 7 og gælder for nedrivnings- og reparationsarbejder på bygninger, anlæg m.v., medmindre det kan godtgøres, at der ikke indgår asbest eller asbestholdigt materiale i konstruktionen.

 § 27. Der skal anvendes arbejdsmetoder og værktøj, der begrænser støvudviklingen mest muligt.

 Stk. 2. Værktøj, der frembringer sundhedsfarligt støv, skal være forsynet med effektiv afsugning.

 § 28. Nedrivnings- og reparationsarbejder af bygninger og anlæg, hvortil der er anvendt asbest eller asbestholdigt materiale må ikke finde sted, medmindre forureningen i indåndingszonen er søgt fjernet, normalt ved hjælp af mekanisk ventilation.

 Stk. 2. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at fjerne luftforureningen efter stk. 1, skal egnet, godkendt åndedrætsværn anvendes under iagttagelse af § 31.

 § 29. Der skal foretages forsvarlig afgrænsning af arbejdsstedet, således at uvedkommende ansatte eller andre ikke færdes her. Der skal endvidere opsættes advarselsskilte.

 Stk. 2. Ved demonteringsarbejder, hvor asbest forekommer i væsentligt omfang, skal det pågældende arbejdssted afskærmes fra omgivelser ved hjælp af et telt eller lignende, der er uigennemtrængeligt for støv. Adgang til teltet skal ske gennem luftsluse.

 Stk. 3. Ventilation af teltet skal foretages således, at et undertryk hindrer spredning af støv til andre arbejdspladser. Recirkulation af udsuget luft må ikke finde sted.

 § 30. Under arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale skal de ansatte være iført særligt støvafvisende arbejdstøj og hovedbeklædning. Når det kræves efter § 28 skal der endvidere anvendes åndedrætsværn.

 Stk. 2. Alle ansatte skal have udleveret en egnet godkendt støvmaske, uanset om luftforureningen er søgt fjernet efter § 28, stk. 1.

 Stk. 3. Arbejdstøjet skal skiftes hyppigt og må ikke bæres under spisepauser. Det skal opbevares adskilt fra dagligt tøj. Før arbejdstøj tages af, skal det rengøres for støv. Det særlige arbejdstøj skal efter endt brug samles i støvtæt emballage, der er tydeligt mærket med indholdet, og skal vaskes adskilt fra andet tøj.

 § 31. Hvis anvendelsen af særligt arbejdstøj eller personlige værnemidler medfører fysiske eller psykiske belastninger som følge af arbejdets art, temperaturforhold eller lignende, skal den ansattes beskæftigelse ved det omhandlede arbejde begrænses, f. eks. ved særlige hvilepauser i det daglige arbejde.

 § 32. I umiddelbar nærhed af arbejdsstedet skal der være adgang til lokaler til opbevaring af arbejdstøj adskilt fra dagligt tøj samt håndvask med varmt og koldt vand. Der skal herudover være adgang til bruserum med varmt og koldt vand samt til særskilt spiserum.

 § 33. Arbejdsstedet skal rengøres forsvarligt, såvel under arbejdet som efter dets ophør. Rengøring udføres ved hjælp af støvsuger. Hvis det er nødvendigt for at undgå støvforurening, holdes gulve o. lign. fugtige under arbejdets udførelse.

Kapitel 9

Affald

 § 34. Asbestholdigt affald, som afgiver asbestfibre til luften, skal opbevares og bortskaffes i lukket og tæt emballage. Asbestholdigt affald, som vil kunne afgive asbestfibre til luften, skal anmeldes til kommunalbestyrelsen og bortskaffes i overensstemmelse med miljøministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 17. marts 1976 om kemikalieaffald.

Kapitel 10

Bemyndigelse og dispensationer

 § 35. Direktøren for arbejdstilsynet kan efter indhentet udtalelse fra arbejdsmiljørådet foretage ændringer i bilaget, og i forbindelse hermed fastsætte tidsfrister for anvendelse af de omhandlede produkter.

 § 36. Direktøren for arbejdstilsynet kan i særlige tilfælde tillade afvigelser fra §§ 4, stk. 1, 19, 21, 24, 25, stk. 1, 30 og 32, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt.

Kapitel 11

Klageadgang

 § 37. Tilsynskredsenes afgørelser kan indbringes for direktøren for arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

 Stk. 2. Direktørens afgørelser kan indbringes for arbejdsministeren inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

 Stk. 3. Rettidig klage har opsættende virkning, indtil klagemyndighedens afgørelse foreligger, eller klagemyndigheden bestemmer andet. Klage over afgørelser efter lov om arbejdsmiljø § 77, stk. 2, har ikke opsættende virkning.

 Stk. 4. Når særlige grunde taler derfor, kan klagemyndigheden behandle en klage og tillægge denne opsættende virkning, selv om klagen først fremkommer efter udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 1.

Kapitel 12

Ansvar og straf

 § 38. Med bøde eller hæfte straffes den, der

1) overtræder §§ 4, 5, 9, 14-25 og 27-34,

2)   lader arbejde udføre i strid med § 6 samt undlader at lade foretage lægeundersøgelse som nævnt i § 11,

3)   undlader at foretage meddelelse og mærkning som foreskrevet i §§ 7 og 8 samt at instruere som nævnt i § 12,

4)   undlader at afgive oplysninger om de i § 7, stk. 2, nævnte forhold,

5)   leverer materialer, som ikke opfylder kravene i § 10,

6)   overtræder betingelser eller vilkår fastsat i medfør af § 36 samt,

7)   undlader at efterkomme påbud eller forbud, som udstedes i henhold til bekendtgørelsen.

 Stk. 2. For overtrædelse af §§ 4-9 og 14-34 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

 Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Kapitel 13

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m. v.

 § 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1980. Indtil 1. oktober 1980 er det dog tilladt at levere og anvende asbest eller asbestholdigt materiale, bortset fra crocidolit, der er fremstillet eller importeret inden 1. april 1980. Dette gælder også, selvom meddelelse og mærkning efter §§ 7 og 8 ikke har fundet sted, og godkendt brugsanvisning ikke er vedlagt.

 Stk. 2. Samtidig ophæves arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 1972 om forbud mod anvendelse af asbest til visse former for isolering og arbejdstilsynets meddelelser nr. 5/1970 og nr. 7/1972.

1) Kunngerð nr. 110 frá 29. oktober 1982 sum við heimild í § 17 stk. 1 í Løgtingslóg nr. 58 frá 24. mai 1974 um arbeiðaravernd sum broytt við Løgtingslóg nr. 81 frá 26. mai 1982 setur Bekendtgørelse nr. 468 af 13. november 1979 sum broytt við Bekendtgørelse nr. 148 af 30. april 1980 om anvendelse af asbest í gildi í Føroyum hevur í § 1 stk. 2 og í § 2 hesar ásetanir:

 “§ 1. stk. 2. Tær heimildir, sum ymsir myndugleikar hava eftir nevndu kunngerðum, fær Arbeiðseftirlitið.

 § 2. Brot á hesa kunngerð og tær kunngerðir, sum hervið verða settar í gildi, verða revsað eftir § 39 í lógini.“

2) Ændret ved Bekendtgørelse nr. 148 af 30. april 1980

Bilag

2)Liste over produkter, der er tilladt ifølge § 4, stk. 2-5

1.    Asbestcementprodukter (med maximalt 20 vægtprocent asbest)

       Tagbeklædning

       Facadebeklædning

       Trykrør

       Ventilationsrør

       Sålbænke

       Vinduesbundstykker

       Murafdækning

       Skillerumselementer

       Støjskærme

2.    Friktionsbelægninger

       Friktionsbelægninger (med maximalt 70 vægtprocent asbest).

3.    Bundne pakningsmaterialer (der samtidig skal kunne modstå temperatur og tryk):

       Lukkede metalasbestpakninger (eksempelvis kobberasbestpakninger).

       Gummiasbestpakninger o.l. (eksempelvis “it“ pakninger).

       Bundne, flettede pakninger (eksempelvis med PTFE eller lignende coatede “firkant“ pakninger til roterende dele).

4.    Ubundne pakningsmaterialer:

       Åbne metalasbestpakninger.

       Flettede, smurte, grafiterede asbestpakninger (bortset fra rene asbestplader (hvidasbestplader) og tørre, snoede og flettede pakninger).

Blomsterkasser (asbestcement med maximalt 20 vægtprocent asbest).

5.    Lejeforinger

       Phenolharpiks-baserede lejeforinger indeholdende maximalt 50 vægtprocent asbest til anvendelse i skibe i henhold til klassifikationsselskabernes krav.

6.    Kommutatorer

       Kommutatorer (med maximalt 60 vægtprocent asbest).“

 § 2. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.1) Sett í gildi við kunngerð nr. 79 frá 17. august 1999. § 2 og § 3 í hesi løgtingslóg eru soljóðandi: ”Brot á hesa kunngerð og kunngerðir, sum hervið verða settar í gildi, verða revsað eftir § 41 í lógini.

§ 3. Henda kunngerð kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd. Samstundis fer úr gildi kunngerð nr. 126 frá 11. november 1996 um elevatorar, dampketlar og nýtslu av asbesti v.m.”