Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Samferðslumálaráðið
  • Útgávudagur: 10-08-1990
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

Bekendtgørelse nr. 626 af 10. august 1990 om trykbeholdere, der transporteres med indhold.

I henhold til §§ 41, 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985 som ændret ved lov nr. 220 af 22. april 1987 og lov nr. 380 af 13. juni 1990 samt efter bemyndigelse i henhold til lovens § 73 fastsættes:

Afsnit I

Område og indledende bestemmelser

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter trykbeholdere, som flyttes eller transporteres med indhold til anvendelse på skiftende brugssteder eller til tømnings- eller opbevaringssted, og som enten

1)   fyldes eller tømmes ved hjælp af en luftart ved et tryk større end 0,1 bar overtryk, eller

2)   indeholder sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter, der ved 15 grader C har et tryk på over 0,1 bar overtryk.

Trykbeholdere efter denne bekendtgørelse benævnes i det følgende som beholdere.

Stk. 2. Endvidere omfatter bekendtgørelsen beholdere, der indeholder cyanbrinte.

Stk. 3. Tryk måles i bar, 1 bar =105Pa. Hvis ikke andet er anført, angives trykket som overtryk over atmosfærens.

§ 2. Undtaget fra bekendtgørelsen er:

1)   Beholdere for kuldioxidholdige drikke.

2)   Beholdere, hvis rumindhold ikke overstiger 10 ml.

Stk. 2. Beholdere efter § 1, stk. 1, nr. 1 dog ikke håndildslukkere er undtaget fra § 8 og kapitel 4, 5 og 8, når produktet af tømmetryk og rumindhold ikke overstiger 200 bar x liter.

Stk. 3. Beholdere, som omfattes af et EF-direktiv om trykbeholdere er undtaget fra kapitel 2, 4 og 5, når de opfylder de modsvarende bestemmelser i direktivet og er mærket i overensstemmelse hermed, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 242 af 6. juni 1978 om EF-direktiv om trykbeholdere.

Stk. 4. Beholdere, der ikke er beregnet for genfyldning (engangsbeholdere) er undtaget fra § 10, stk. 1, nr. 3 og § 11, stk. 2 samt kapitel 8.

Stk. 5. Engangsbeholdere, der omfattes af EF-direktiv om aerosoler, og som opfylder bestemmelserne heri og er mærket i overensstemmelse hermed, er undtaget fra kapitel 2, 3, 4, 5, 6 og 8 samt § 31, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 443 af 19. august 1977 om aerosoler.

Stk. 6. Trykbeholdere med et rumindhold på over 0,45 m3, der udelukkende anvendes til transport der sker efter nedenstående regler, og som er godkendt og forsynet med gyldig mærkning efter disse, skal ikke mærkes, godkendes eller periodisk undersøges efter kapitel 3, 4, 5 og 8:

1)   ADR-konventionen,

2)   RID-konventionen,

3)   IMDG-koden.

Afsnit II

Konstruktion, fremstilling og udstyr

Kapitel 2

Konstruktion og fremstilling

§ 3. Beholdere skal konstrueres, fremstilles samt kontrolleres ved fremstillingen i overensstemmelse med §§ 4-8 på grundlag af normer, standarder eller tekniske regler, der på tilfredsstillende måde opfylder disse bestemmelser.

§ 4. Beholdere skal fremstilles efter planer, herunder tegninger over den konstruktive udformning, der godtgør, at konstruktionen har den nødvendige styrke under hensyn til såvel anvendelsesformål og det forudsatte indvendige overtryk som de påvirkninger, der kan opstå under transport og håndtering.

Stk. 2. Materialerne, der anvendes skal være dokumenteret velegnede til den pågældende beholdertype. Materialerne skal være mærket, således at de kan identificeres. Mærkning skal kunne kontrolleres ved fremstillingskontrollen.

Stk. 3. Beregningstrykket for beholdere skal vælges ud fra prøvningstrykket. Prøvningstrykket fastsættes i overensstemmelse med bilag 1.

Stk. 4. Beregningsspændingen for de valgte materialer og den tilladelige påvirkning i beholderens konstruktionselementer skal være i overensstemmelse med de normer, standarder eller andre regler, der ligger til grund for beholderens konstruktion. Godstykkelsen må ikke være mindre end de i bilag 2 anførte værdier.

§ 5. Beholdere skal udformes, således at armatur og tilbehør kan tilsluttes hensigtsmæssigt. Armatur skal bedst muligt være beskyttet mod overlast under håndtering og anden transport.

Stk. 2. Beholdere skal i fornødent omfang forsynes med beslag for anhugning og håndtering. Beholdere, der rulles, skal i fornødent omfang være forsynet med rulleringe.

§ 6. Beholderne skal være indrettet således at indvendig besigtigelse kan foretages i nødvendigt omfang. Eventuelle inspektions- og adgangsåbninger skal være hensigtsmæssigt placeret. Mindstekravene hertil er angivet i bilag 2.

§ 7. Fremstillingen skal foretages efter en procedure, der sikrer, at konstruktionen udføres i overensstemmelse med planerne, jf. § 4. Fremstillingsvirksomheden skal råde over den teknologi, der er nødvendig herfor og skal sørge for, at arbejdet ledes og udføres af personer, der er fagligt kvalificeret hertil.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også for fremstillingen af materialer, halvfabrikata og dele til beholderene.

§ 8. Fremstillingen skal kontrolleres som fastsat i kapitel 5.

Kapitel 3

Mærkning

§ 9. En beholder, der er beregnet til at fyldes eller tømmes ved hjælp af en luftart ved et tryk større end 0,1 bar overtryk, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, skal når den overdrages eller overlades til brug være mærket med:

1)   Beholderfabrikantens navn samt beholderens fabrikationsår og -nummer.

2)   Beholderens rumindhold i liter.

3)   Beholderens højst tilladelige fyldnings- og tømningstryk.

4)   Beholderens prøvningstryk angivet i bar overtryk.

5)   Kontrolstempling, jf. § 19, stk. 1.

6)   Eventuel supplerende mærkning i henhold til § 14, stk. 2.

7)   Årstallet for næste periodiske undersøgelse.

§ 10. En beholder beregnet for sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter, jf. § 1, stk. 1, nr. 2 skal, når den overdrages eller overlades til brug være mærket med:

1)   Beholderfabrikantens navn samt beholderens fabrikationsår og -nummer.

2)   Beholderens rumindhold i liter.

3)   Beholderens prøvningstryk angivet i bar overtryk.

4)   Kontrolstempling, jf. § 19, stk. 1.

5)   Eventuel supplerende mærkning i henhold til § 14, stk. 2.

Stk. 2. Ved første påfyldning skal beholdere desuden være mærket med:

1)   Indhold: Beholderen skal stemples med luftartens betegnelse og eventuelt mærkes med farve eller andet symbol efter Arbejdstilsynets anvisninger.

2)   Beholderens tomvægt eksklusiv afspærringsventil og lign. For acetylen opløst i væske skal i tomvægten tillige indregnes vægten af fyldemassen og den normale mængde opløsningmiddel.

3)   Højst tilladelige fyldning. Denne angives for

a)    sammentrykkede luftarter, med det højst tilladelige fyldningstryk ved 15o C.,

b)    fordråbede luftarter, med den højst tilladelige fyldning i kg.,

c)    under tryk opløst ammoniak, med den højst tilladelige fyldning i kg.,

d)   acetylen opløst, med det højst tilladelige fyldningstryk ved 15o C. for den aktuelle fyldemasse.

4)   Årstallet for næste undersøgelser, jf. kapitel 8.

§ 11. Hvis en beholder er opdelt i flere trykrum, skal hvert trykrums data efter § 9 eller § 10 entydigt fremgå af mærkningen.

Stk. 2. I forbindelse med periodiske undersøgelser skal beholderen mærkes som fastsat i kapitel 8.

§ 12. Mærkningen skal være tydelig, være anbragt på et synligt sted og have dansk tekst. Den skal være holdbart udført, fortrinsvis ved stempling af beholderen og på en sådan måde, at beholderen ikke svækkes. Foretages den på mærkepladen, skal denne være forsvarlig fastgjort til beholderen.

Stk. 2. Mærkning må ikke senere fjernes og skal holdes tilgængelig og tydelig.

Stk. 3. Beholderen må ikke forsynes med anden mærking, med mindre en sådan er foreskrevet af anden myndighed eller nødvendiggjort af beholderens særlige brug.

Kapitel 4

Konstruktionsgodkendelse

§ 13. Planerne for konstruktionen af beholdere skal forelægges direktøren for Arbejdstilsynet til godkendelse.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af planer skal være bilagt 3 eksemplarer af tegninger over konstruktionen med styrkeberegninger, angivelse af materialevalg, fremstillingsmåde og det anvendelsesområde, som konstruktionen er beregnet for.

Stk. 3. Direktøren kan kræve alle sådanne yderligere oplysninger, som er nødvendige for behandling og vurdering af planerne.

§ 14. Godkendelsen meddeles, hvis bestemmelserne i kapitel 2 er opfyldt, jf. dog stk. 2. Det ene sæt tegninger tilbagesendes i stemplet stand.

Stk. 2. Godkendelsen kan gøres betinget af vilkår, som er begrundet i en beholders særlige konstruktion, fremstilling eller anvendelsesformål. Der kan herunder fastsættes begrænsninger for brugen og særlige krav til periodiske undersøgelser og mærkning.

Stk. 3. En konstruktionsgodkendelse kan benyttes i fem år, med mindre andet fastsættes i godkendelsen. Den kan tilbagekaldes, hvis det er påkrævet af sikkerhedshensyn.

§ 15. Ombygning eller væsentlig reparation af en beholder skal godkendes efter §§ 13 og 14.

Kapitel 5

Fremstillingskontrol

§ 16. Beholdere skal, inden de leveres til brug for første gang samt efter ombygning eller reparation af de trykbærende dele, have gennemgået følgende kontrol:

1)   Beholderne skal være besigtiget indvendigt og udvendigt og underkastet undersøgelser og eventuelle prøvninger, der er nødvendige til kontrol af, at de er udført i overensstemmelse med konstruktionsgodkendelsen og de anvendte fremstillingsregler.

2)   Beholderne skal være trykprøvet med det i bilag 1 fastsatte prøvningstryk. Fremgår prøvningstrykket ikke af bilag 1, fastsættes det i konstruktionsgodkendelsen.

Stk. 2. Ved kontrollen skal det være dokumenteret, at virksomheden, der har foretaget fremstillingen, ombygningen eller reparationen, opfylder kravene i § 7, stk. 1.

§ 17. Kontrollen skal udføres af en af direktøren for Arbejdstilsynet anerkendt prøvningsinstitution.

§ 18. Den i § 16, stk. 1, nævnte kontrol vil under nærmere angivne omstændigheder, jf. § 53, stk. 3 og efter tilladelse fra direktøren for Arbejdstilsynet kunne udføres af fremstillingsvirksomheden selv (fabrikantkontrol).

§ 19. Når en beholder findes i overensstemmelse med de godkendte planer og de foreskrevne regler, stempler kontrollanten beholderen med bomærke samt måned og årstal. Ved fabrikantkontrol efter tilladelse i henhold til § 18, skal stemplingen suppleres med tilladelsens nummer.

Stk. 2. Hvis fabrikantkontrollen kun omfatter dele af fremstillingskontrollen skal kontrollanten afgive skriftlig erklæring om den udførte kontrol til brug for den anerkendte prøvningsinstitution.

Stk. 3. Hvis beholderen består af flere komponenter, skal deres samhørighed kunne fastslås, og bomærket skal istemples de enkelte komponenter.

Stk. 4. Hvis beholderens mærkning er foretaget på en mærkeplade, der er nittet eller svejst på beholderen, skal bomærket tillige istemples pladens nagler eller svejsesømme.

Kapitel 6

Armatur og tilbehør

§ 20. Armatur og tilbehør, herunder rør, fittings og lign. på beholdere skal være velegnet til det pågældende formål og være konstrueret efter normer, standarder eller andre tekniske regler.

Stk. 2. Dokumentation for konstruktion, fremstilling og afprøvning af armatur og tilbehør skal foreligge i det omfang direktøren for Arbejdstilsynet bestemmer, jf. § 53.

§ 21. Armatur skal være mærket, således at følgende entydigt kan fastslås:

1)   fabrikantens navn,

2)   normen, standarden eller de tekniske regler, armaturet er fremstillet og afprøvet efter, og

3)   gevindets art og størrelse, såfremt armaturet er indrettet for iskruning.

Stk. 2. Sikkerhedsventiler skal tillige være mærket, således at afblæsningskapaciteten kan fastslås.

§ 22. Anvendelse af en type armatur og tilbehør for hvilke der ikke findes normer, standarder eller andre tekniske regler skal være godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet.

§ 23. Armatur og tilbehør skal være anbragt og sikret imod overlast under beholderens transport.

§ 24. Alle åbninger for tilslutning af rør og slanger skal udstyres med afspærringsventiler ved beholderen.

§ 25. Beholdere skal forsynes med armatur til måling af tryk og væskestand med mindre andet bestemmes af direktøren for Arbejdstilsynet.

Stk. 2. Beholdere med stærkt kølede fordråbede luftarter, jf. bilag 1, pkt. 3.3. skal sikres imod, at det maksimalt tilladelige arbejdstryk kan overskrides.

§ 26. Beholdere til fordråbede luftarter, der er giftige, brændbare eller ætsende, jf. bilag 1 skal med mindre andet bestemmes af direktøren for Arbejdstilsynet være forsynet med rørbrudsventil på alle tilslutninger, der har en diameter større end 1,5 mm.

Afsnit III

Brug

Kapitel 7

Påfyldning

§ 27. Virksomheder m.v., der foretager påfyldning af beholdere skal råde over den nødvendige teknologi, således at påfyldningen kan ske på forsvarlig måde, og at påfyldte luftarter eller blandinger heraf har den forudsatte renhed eller sammensætning. Virksomheden skal sørge for, at arbejdet ledes og udføres af personale, der er fagligt kvalificeret hertil.

Stk. 2. Påfyldningen skal foretages efter en procedure, der sikrer, at den højst tilladelige fyldning ikke overskrides, jf. bilag 1.

Stk. 3. Fyldningspersonalet skal have den fornødne instruktion og øvelse i fyldningsproceduren og de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af driftsforstyrrelser eller andre ekstraordinære situationer. Instruktionerne skal foreligge skriftligt, på dansk, let tilgængeligt for betjeningspersonalet.

Stk. 4. Ved arbejde med påfyldning må kun beskæftiges personer, der er fyldt 18 år.

§ 28. Planer for anlæg til fyldning af flasker og fade, jf. bilag 1, skal forelægges direktøren for Arbejdstilsynet til godkendelse. Anlægget må ikke tages i brug før godkendelsen er givet. I forbindelse med godkendelsen tildeles et godkendelsesmærke.

Stk. 2. Anlæg, der er taget i brug ved bekendtgørelsens ikrafttræden, skal være godkendt senest den 1. januar 1992.

Stk. 3. Anlæggene skal periodisk kontrolleres efter nærmere bestemmelse i godkendelsen.

§ 29. Ved fyldning af flasker og fade skal disse påføres det tildelte godkendelsesnummer.

Stk. 2. Ved fyldning af andre beholdere omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2 skal der for hver beholder der fyldes, ske en notering af

1)   dato for fyldning,

2)   beholderfabrikantens navn samt beholderens fabrikationsår og -nummer, og

3)   den højst tilladelige fyldning samt den faktisk foretagne fyldning.

Stk. 3. Noteringen skal ske i en protokol.

Stk. 4. Protokollen skal opbevares i mindst 1 år og skal på forlangende forevises Arbejdstilsynet.

Stk. 5. Protokollen kan, efter tilladelse fra direktøren for Arbejdstilsynet, erstattes af registre, såfremt disse på lige så betryggende måde registrerer og giver adgang til de i stk. 1 nævnte oplysninger.

§ 30. Den der første gang påfylder en beholder skal sikre sig, at den er egnet til den pågældende luftart og mærke den som fastsat i § 10, stk. 2.

Stk. 2. En beholder må kun påfyldes de luftarter, som den i følge sin mærkning er beregnet for, jf. § 10, stk. 2.

Stk. 3. En beholder der ønskes anvendt til en anden luftart, end den er beregnet for, må kun mærkes med ny luftartsbetegnelse under medvirken af en af direktøren for Arbejdstilsynet anerkendt prøvningsinstitution.

§ 31. Fyldningsgraden eller fyldningstrykket for sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter må ikke overskride de i bilag 1 anførte værdier.

§ 32. Hvis der påfyldes luftarter, som er tilbøjelige til kemiske omdannelser eller reaktioner, der kan have indflydelse på beholderens sikkerhed, skal der være truffet de nødvendige foranstaltninger til at forhindre dem.

§ 33. En beholder må kun fyldes,

1)   hvis den er forskriftsmæssig mærket, jf. §§ 9, 10, 11 og 37, stk. 2 samt § 38, stk. 2,

2)   hvis prøvningsfristen ikke er overskredet, jf. § 35,

3)   hvis den er forskriftsmæssig udstyret med armatur, jf. kapitel 6, og

4)   hvis den i øvrigt findes i forsvarlig stand, herunder ikke viser tegn på overlast, revner eller anden svækkelse.

Stk. 2. Efter påfyldning skal beholderens armatur kontrolleres for tæthed.

Kapitel 8

Periodiske undersøgelser

§ 34. Beholdere skal periodisk, efter de er taget i brug, gennemgå undersøgelser til kontrol af, at de fortsat er i forsvarlig stand. Undersøgelserne skal omfatte,

1)   ud- og indvendig besigtigelse,

2)   kontrol af, at armatur og tilbehør på beholderen er forskriftsmæssigt, og

3)   trykprøvning.

Stk. 2. Hvis undersøgelserne efter stk. 1 ikke godtgør, at beholderen fortsat er i forsvarlig stand, kan de suppleres med andre særlige undersøgelser og prøvninger til kontrol heraf.

§ 35. Undersøgelserne skal foretages med de tidsintervaller, der er fastsat herfor i bilag 1. Første periodiske undersøgelse fastsættes ud fra tidspunktet for fremstillingskontrollen, jf. § 19.

§ 36. Hvis særlige forhold ved en beholders konstruktion, fremstilling eller anvendelse gør det påkrævet, kan direktøren for Arbejdstilsynet påbyde, at beholderen underkastes hyppigere undersøgelser end fastsat i bilag 1. Det kan desuden påbydes, at beholderen skal underkastes andre særlige undersøgelser i stedet for de i § 34 fastsatte.

§ 37. Undersøgelserne efter § 34 udføres af en af direktøren for Arbejdstilsynet anerkendt prøvningsinstitution.

Stk. 2. Når en periodisk undersøgelse efter stk. 1 er gennemført, og beholderen ikke udviser fejl eller mangler, stempler prøvningsinstitutionen beholderen P og bomærke samt årstallet for næste prøvning.

Stk. 3. Hvis der ved periodiske undersøgelser efter stk. 1, konstateres mangler eller skader, der ikke umiddelbart kan udbedres, stemples beholderen med den anerkendte prøvningsinstitutions kassationsmærke, og beholderen må herefter ikke anvendes til luftarter under tryk.

§ 38. Undersøgelserne efter § 34, stk. 1 kan tillige udføres af virksomheder, der har tilladelse hertil, jf. § 53, stk. 3, nr. 2.

Stk. 2. Når en periodisk undersøgelse efter stk. 1 er gennemført, og beholderen ikke udviser fejl eller mangler, stempler kontrollanten beholderen med P og kontrollantens bomærke samt årstal for næste prøvning.

Stk. 3. Hvis der ved periodiske undersøgelser efter stk. 1 konstateres mangler eller skader på en beholder, skal kontrollanten mærke beholderen tydeligt herom, og beholderen må ikke tages i brug igen, med mindre den undersøges og stemples efter § 37, stk. 1 og 2.

Kapitel 9

Opbevaring og brug

§ 39. Beholdere skal opbevares på forsvarlig måde, således at de er til mindst mulig fare for omgivelserne, ikke udsættes for beskadigelse eller anden overlast og let kan fjernes i tilfælde i af brand. De skal om fornødent være sikret mod uvedkommendes adgang. For så vidt angår oplag omfattet af anden lovgivning henvises hertil.

§ 40. Under opbevaring må beholdere ikke udsættes for anden opvarmning, end de er beregnet for.

Stk. 2. Beholdere med fordråbet indhold skal beskyttes mod opvarmning, således at temperaturen i beholderen ikke kan overskride 65o C.

§ 41. Håndtering og anden transport af beholdere skal ske på en måde, så de ikke lider overlast. I det omfang der i anden lovgivning findes regler for transport af beholdere henvises hertil.

§ 42. Under tømning og anden brug skal en beholder være forsvarligt placeret under hensyn til de omgivende forhold og være sikret mod væltning, rulning og nedstyrtning.

Stk. 2. Såfremt en beholders placering i et arbejdslokale kan betyde en fare i forbindelsemed arbejdsprocesser eller andre forhold i lokalet, kan Arbejdstilsynet forlange, at beholderen placeres uden for arbejdslokalet, eventuelt i det fri på betryggende måde.

Stk. 3. Hvis der på en virksomhed anvendes større mængder af en luftart, således at der anvendes flere beholdere samtidig, kan Arbejdstilsynet forlange, at der oprettes et fordelingssystem med en samlet placering af beholderne.

Stk. 4. Beholdere, der tilkobles et fordelingssystem med flere aftapningssteder, skal placeres i et særskilt lokale eller i det fri, og opstillingen skal ske efter reglerne i kapitel 8 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 746 af 26. november 1987 om trykbeholdere og rørsystemer under tryk.

§ 43. Tømning og anden brug af beholdere skal ske på forsvarlig måde og i øvrigt i overensstemmelse med den anvisning leverandøren af det pågældende medium har givet. Tømningen må ikke fremskyndes med åben ild eller anden opvarmning, der kan forårsage farlig trykstigning, jf. § 40.

Stk. 2. Ved fyldning og tømning af beholdere efter § 1, stk. 1, nr. 1 skal det sikres, at trykket i beholderen ikke kan overstige det tryk, den ifølge sin mærkning er beregnet for.

§ 44. Brugeren skal sørge for, at de ansatte har modtaget den nødvendige oplæring i brugen.

Stk. 2. Instruktion i drift, pasning og vedligeholdelse skal i nødvendigt omfang foreligge skriftligt på dansk og let tilgængeligt for de ansatte.

§ 45. Under anvendelsen skal brugeren med passende mellemrum påse, at beholderen med armatur og tilbehør er i forsvarlig stand.

§ 46. Hvis en beholder eller dens indhold viser tegn på farlige skader, reaktioner eller farlige mangler, skal den straks på forsvarlig måde tages ud af brug og gøre farefri.

§ 47. Enhver sprængning eller andet alvorligt uheld med en beholder skal straks anmeldes til Arbejdstilsynet, og der skal efter dets nærmere bestemmelse foretages en undersøgelse af beholderen.

Afsnit IV

Øvrige bestemmelser

Kapitel 10

Tilsyn, bemyndigelse, anvisninger og dispensation

§ 48. Tilsynet med overholdelsen af denne bekendtgørelse føres af Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet kan hertil benytte bistand af andre sagkyndige.

Stk. 2. Arbejdstilsynet kan forlange, at fremstiller, importør, ejer eller bruger af en beholder lader foretage sådanne særlige prøvninger, som det finder nødvendige for en vurdering af beholderens forsvarlighed eller forskriftsmæssige stand i øvrigt.

§ 49. For de undersøgelser Arbejdstilsynet udfører efter denne bekendtgørelse betales gebyr efter regler fastsat af arbejdsministeren.

§ 50. Direktøren for Arbejdstilsynet fastsætter eller anerkender metoder til kontrol i henhold til bekendtgørelsen og prøvninger i forbindelse hermed. Direktøren for Arbejdstilsynet kan bestemme, at prøvninger, herunder prøvninger i forbindelse med godkendelse og kontrol efter §§ 13, 17, 22 og 48, skal foretages af en af Staten akkrediteret institution eller virksomhed. Hvis sådanne prøvninger foretages i andre fællesmarkedslande, accepteres disse, såfremt de er foretaget af en tilsvarende institution eller virksomhed inden for De Europæiske Fællesskaber.

§ 51. Den anerkendte prøvningsinstitution, jf. §§ 17 og 37, skal give indberetning til direktøren for Arbejdstilsynet efter retningslinjer, der fastsættes af denne.

§ 52. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, jf. § 54,

1)   fastsætte nærmere og supplerende regler om påfyldning og brug af beholdere med særligt farligt indhold, og

2)   fastsætte regler om kontrolbog for særlige beholdertyper.

§ 53. Direktøren for Arbejdstilsynet udsender anvisninger, jf. § 54, hvori der gives nærmere retninglinjer for, hvorledes reglerne i bekendtgørelsen kan opfyldes.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdstilsynet kan lempe kravene i kapitlerne 2-9 for særlige arter af beholdere, når det findes rimeligt og fuldt forsvarligt. Sådanne lempelser meddeles i anvisninger jf. § 54, hvori gives nærmere retningslinier for, hvordan lempelserne kan opnås.

Stk. 3. Det kan herunder for nærmere angivne beholdere bestemmes,

1)   at kontrollen efter § 16, stk. 1 vil kunne udføres af fremstillingsvirksomheden selv, når virksomhedens produktion og produktionskontrol sker efter et system, der efter Arbejdstilsynets vurdering giver en betryggende sikkerhed for kvaliteten, og

2)   at undersøgelser efter § 34, stk. 1 kan foretages af virksomheder, der foretager fyldning eller fremstilling af beholdere. Det skal være en betingelse herfor, at virksomhedens undersøgelser og kontrol hermed sker efter et system, der efter Arbejdstilsynets vurdering giver betryggende sikkerhed, og at der af den anerkendte prøvningsinstitution føres tilsyn og stikprøvevis kontrol hermed.

§ 54. Trykbeholderudvalget, jf. § 82 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 746 af 26. november 1987 om trykbeholdere og rørsystemer under tryk, medvirker ved udarbejdelsen af bestemmelser efter § 52 og anvisninger efter § 53.

§ 55. Direktøren for Arbejdstilsynet kan i enkelttilfælde tillade afvigelser fra bekendtgørelsen, hvor det på grund af en beholders særlige konstruktion, fremstilling, anvendelse eller særlige forhold i øvrigt findes rimeligt og forsvarligt.

Kapitel 11

Klageadgang og straf

§ 56. Efter § 81 i lov om arbejdsmiljø kan tilsynskredsens afgørelser indbringes for direktøren for Arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Udfaldet af kontrol efter §§ 17 og 37 kan inden 4 uger indbringes for direktøren for Arbejdstilsynet.

Stk. 3. Direktørens afgørelse kan indbringes for Arbejdsministeren inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 4. Rettidig klage har opsættende virkning, indtil klagemyndighedens afgørelse foreligger, eller klagemyndigheden bestemme andet. Klager over afgørelser efter lovens § 77, stk. 2 har ikke opsættende virkning.

Stk. 5. Når særlige grunde taler derfor, kan klagemyndigheden behandle en klage og tillægge denne opsættende virkning, selv om klagen først fremkommer efter udløbet af denne frist, der er nævnt i stk. 1 og 2.

§ 57. Med bøde eller hæfte straffes den, der:

1)   overtræder §§ 3-12, § 13, stk. 1, §§ 15-16, §§ 20-36 og §§ 39-47,

2)   ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser, eller

3)   tilsidesætter vilkår for tilladelser, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. For de i stk. 1 anførte overtrædelser kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af Staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges Staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Kapitel 12

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 58. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1991.

Stk. 2. Samtidig ophæves Socialministeriets bekendtgørelse nr. 338 af 11. december 1935 om transportable beholdere for sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter med senere ændringer senest Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 345 af 27. september 1963 (flaskebekendtgørelsen) og opretholdt ved § 3, B, nr. 1 i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 611 af 18. december 1985 om regler efter den tidligere arbejderbeskyttelseslovgivning, der med mindre ændringer forbliver ikraft efter arbejdsmiljølovens ikrafttræden (Ikraftholdelsesbekendtgørelsen).

§ 59. Beholdere, der er taget i brug inden bekendtgørelsens ikrafttræden, og som opfylder de hidtil gældende regler, kan ikke kræves ændret efter reglerne i kapitel 2, 3 og 6 eller godkendt og kontrolleret efter reglerne i kapitel 4 og 5, med mindre de undergår ombygning eller væsentlig reparation.

Stk. 2. Ændring af sådanne beholderes mærkning med fyldetryk og prøvningstryk må ikke foretages, med mindre dette sker under overvågning af en af direktøren for Arbejdstilsynet anerkendt prøvningsinstitution og i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Periodiske undersøgelser af beholdere skal ske efter reglerne i kapitel 8 og med de tidsintervaller, der fremgår af bilag 1 i denne bekendtgørelse. For beholdere der har været underkastet regler om periodiske undersøgelser, kan første periodiske undersøgelse efter bekendtgørelsen ikke fastsættes til et tidligere tidspunkt end efter hidtil gældende bestemmelser.

§ 60. Hvis en beholder ikke tidligere har været underkastet periodiske undersøgelser, skal første besigtigelse foretages senest 1 år efter, at beholderne er blevet omfattet af regler herom.

Bilag 1

Fyldning, prøvningstryk, beregningstryk og interval mellem periodiske undersøgelserIndholdsfortegnelse

0.    Indledning.

 

1.       Inddeling af beholdere i grupper med relation til bilag 1 og 2.

2.       Beholdere som fyldes eller tømmes ved hjælp af en luftart ved et tryk større end 0,1 bar overtryk (§ 1, stk. 1, nr. 1).

3.       Beholdere der indeholder sammetrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter, der ved 15o C har et tryk på over 0,1 bar overtryk (§ 1, stk. 1, nr. 2).

3.1.    Sammentrykkede luftarter, hvortil regnes luftarter, hvis kritiske temperatur ikke overstiger ÷10o C (tk<=÷10o C).

3.2.    Fordråbede luftarter, hvortil regnes luftarter, hvis kritiske temperatur er højere end ÷10o C (tk > ÷10o C).

          3.2.a. Sådanne med tk<=70o C.

          3.2.b. Sådanne med tk > 70o C.

3.3.    Stærkt kølede, fordråbede luftarter samt kryogene fordråbede luftarter (væsker, hvis kogepunkt ved 1 bar absolut < ÷153o C).

3.4. Luftarter, der under tryk er opløst i væske.

 

0.    Indledning

 

          I dette bilag fastsættes krav om fyldning, prøvningstryk, beregningstryk og interval mellem periodiske undersøgelser.

          Kravene er afhængige af beholderens indhold og beholdertype.

          For de fleste stoffers vedkommende vil oplysningerne fremgå af bilagets skemaer. Af skemaerne fremgår endvidere, om stoffet anses som giftigt (T), ætsende (C) eller brændbart (B).

          I de tilfælde, hvor et stof ikke fremgår af skemaet, fremgår oplysningerne af de indledende bestemmelser under respektive stofafgrænsninger. Beregningstrykket fastsættes for:

–        flasker, fade og tromler lig med prøvningstrykket,

–        for øvrige beholdere som prøvningstrykket divideret med 1,5, jf. dog pkt. 2.

 

1.       Beholdere inddeles i dette bilag og bilag 2 efter størrelse og anvendelsesområde i følgende grupper

–     Flasker: Beholdere, der har et rumindhold på mindst 0,01 liter og ikke over 150 liter samt en ydre diameter på højst 420 mm og en længde på højst 2.000 mm.

–     Fade (tromler og små beholdere): Beholdere med et rumindhold på mindst 100 liter og ikke over 1.000 liter (undtaget flasker efter pkt. 1), f.eks. cylindriske beholdere med rulleringe og beholdere med glideanordninger.

–     Faste tanke: Beholdere, fastmonterede på køretøjer, således at beholderen er sammenbygget med køretøjet eller udgør en del af dettes chassis.

–     Aftagelige tanke: Beholdere med rumindhold på over 1.000 liter bortset fra tankcontainere og som ikke er konstrueret til transport af gods uden omfyldning, og som normalt kun kan håndteres i tom tilstand.

–     Tankcontainere: Tanke, hvis rumindhold er mindst 0,45 m3, og som efter deres konstruktion er beregnet til gentagen anvendelse og håndtering i fyldt tilstand samt forsynet med anordninger, der gør dem lettere at håndtere.

1.1.    I de tilfælde, hvor en beholdertype ikke omfattes af inddelingen i pkt. 1 på grund af rumindhold, dimension, særlig udformning eller lignende, fastlægges prøvningstryk, beregningstryk samt perioder mellem undersøgelser af Arbejdstilsynet. Fastlæggelsen sker ved konstruktionsgodkendelsen under hensyn til det indhold, beholderen er beregnet for.

 

2.       Beholdere som fyldes eller tømmes ved hjælp af en luftart med et tryk større end 0,1 bar overtryk (§ 1, stk. 1, nr. 1)

          Prøvningstryk:

          Fastsættes til 1,3 gange det højst tilladelige fyldnings- eller tømningstryk.

          Periodiske undersøgelser:

          Sådanne beholdere med produkttal p x V > 200 skal underkastes periodiske undersøgelser hvert 5. år. (p målt i bar overtryk, V målt i liter).

3.       Beholdere der indeholder sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter, der ved 15º C har et tryk på over 0,1 bar overtryk (§ 1, stk. 1, nr. 2).

3.1. Sammetrykkede luftarter, hvortil henregnes luftarter, hvis kritiske temperatur ikke overstiger ÷10o C (tk<=÷10o C):

3.1.1. Højst tilladelige fyldningstryk samt prøvningstryk og antal år mellem de periodiske undersøgelser fremgår af skema 1 for de forskellige beholdertyper.

3.1.2. For luftarter, der ikke er anført i skemaet, sættes prøvningstrykket lig med 1,5 gange fyldningstrykket ved 15o C, idet dog prøvningstrykket skal være mindst 10 bar. Terminerne for de periodiske undersøgelser fastsættes af direktøren for Arbejdstilsynet i forbindelse med konstruktionsgodkendelsen.


Skema 1

Sammentrykkede luftarter tk<=÷10o C.

Stofbetegnelse

Fyldning (bar)

Beholdertype Prøvningstryk (bar)

Antal år mellem undersøgelser

Egenskaber

Højst tilladelige fyldningstryk ved 15o C

(p 15)

D<=1,5 m

D > 1,5 m

flasker, fade

tankcontainere                                                                                                                     

faste tanke, aftagelige tanke

uden solafskærmning

med solafskærmning

Argon

Ar

300

 

 

1,5 x p15

 

10

5

6

-

Bortrifluorid

BF3

1)

300

-

 

-

 2

21/2

3

T,C

Fluor2)

F2

28

200

-

 

-

 2

-

-

T,C

Helium,

He,

300

 

 

1,5 x p15

 

10

5

6

-

Krypton

Kr

300

 

 

1,5 x p15

 

10

5

6

-

Neon

Ne

300

 

 

1,5 x p15

 

10

5

6

-

Oxygen

O2

300

 

 

1,5 x p15

 

 5

5

6

-

Nitrogen

N2

300

 

 

1,5 x p15

 

10

5

6

-

Nitrogenoxid3)

NO

50

225

-

 

-

 2

 

 

T

Deuterium

D2

300

 

 

1,5 x p15

 

 2

5

6

B

Carbonoxid

CO

150

 

 

1,5 x p15

 

 5

5

6

T,B

Tetrafluor-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

methan (R14)

CF4

185

 

 

1,5 x p15

 

10

5

6

-

Methan

CH

300

 

 

1,5 x p15

 

 5

5

6

B

Hydrogen

H2

300

 

 

1,5 x p15

 

 5

5

6

B

Atmosfærisk luft

 

300

 

 

1,5 x p15

 

10

54)

6

-

Oxygen med 5 vol %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

carbondioxid

 

200

 

 

1,5 x p15

 

 5

5

6

-

Argon med 18 vol %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

carbondioxid

 

200

 

 

1,5 x p15

 

10

5

6

-

Metanholdige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kulbrinter og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naturgas

 

200

 

 

1,5 x p15

 

 5

5

6

B

–     under prøvningstryk betyder at den pågældende beholdertype ikke må anvendes.

1)   Fyldning efter vægt.

2)   Kun flasker af stål er tilladt, hver enkelt flaske må højst påfyldes 5 kg Fluor.

3)   Kun flasker af ferritisk stål er tilladt. Maksimum flaskestørrelse 50 l.

4)   Dog 5 år mellem undersøgelser af flasker til åndemiddelluft.

3.2. Fordråbede luftarter, hvortil henregnes luftarter, hvis kritiske temperatur er højere end ÷10o C.

3.2.a. Fordråbede luftarter med kritisk temperatur ÷10o C < tk<=70o C.

3.2.a.1. Indholdets maksimale vægt pr. liter beholderrumfang, prøvningstryk og antal år mellem de periodiske undersøgelser fremgår af skema 2 for de forskellige beholdertyper.

3.2.a.2. For luftarter der ikke er opført i skema 2 fastsættes fyldningen i kg pr. liter beholderrumfang, således at trykket i beholderen ved 65o C ikke overskrider dens prøvningstryk.

       Hvis en sådan beholder er forsynet med solafskærmning og dens svøbdiameter er større end 1,5 m fastsættes fyldningen dog således, at trykket ved 55o C ikke overskrider beholderens prøvningstryk.

       Terminerne for de periodiske undersøgelser fastsættes af direktøren for arbejdstilsynet i konstruktionsgodkendelsen.

Skema 2

Fordråbede luftarter med en kritisk temperatur ÷10o C < tk<=70o C.

Stofbetegnelse

Fyldning(kg/l)

Beholdertype Prøvningstryk (bar)

Antal år mellem undersøgelser

Egenskaber

Indholdets max. vægt pr. liter beholder rumfang

D<=1,5 m

D > 1,5 m

flasker, fade

tankcontainere

faste

tanke, aftagelige tanke

uden solafskærmning

med solafskærmning

Bromtrifluormethan

(R13B1)

CBrF3

1,13

42

 

 

10

5

6

 

 

1,44

120

 

 

 

 

 

 

 

1,50

 

 

120

 

 

 

 

 

1,60

250

 

 

 

 

 

 

Chlortrifluormethan (R13)

CClF3

0,83

100

 

 

 5

5

6

 

 

0,90

120

 

 

 

 

 

 

 

 

0,96

 

 

120

 

 

 

 

 

 

1,04

190

 

 

 

 

 

 

 

 

1,10

250

 

 

 

 

 

 

 

 

1,12

 

 

225

 

 

 

Hydrogenchlorid

HC1

0,30

100

 

 

 2

3

 

 

0,56

120

 

 

 

 

 

 

 

 

0,67

150

 

 

 

 

 

 

 

 

0,69

 

 

120

 

 

 

 

 

 

0,74

200

 

 

 

 

 

T,C

Dinitrogenoxid

N2O

0,68

180

 

 

10

5

6

 

 

0,74

225

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75

250

 

 

 

 

 

 

 

 

0,78

 

 

225

 

 

 

Carbondioxid

CO2

0,66

190

 

 

10

5

6

 

 

0,73

 

 

190

 

 

 

 

 

 

0,75

250

 

 

 

 

 

 

 

 

0,78

 

 

225

 

 

 

Svovlhexafluorid

SF6

1,04

70

 

 

10

5

6

 

 

1,34

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trifluormethan (R23)

CHF3

0,87

 

190

 

10

5

6

 

0,92

 

 

190

 

 

 

 

 

 

0,95

 

250

 

 

 

 

 

 

 

0,99

 

 

250

 

 

 

 

Xenon

Xe

1,24

130

 

 

10

5

6

 

 

 

1,30

 

 

120

 

 

 

Ethan

C2H6

0,25

95

 

 

 5

5

6

 

 

 

0,29

120

 

 

 

 

 

 

 

 

0,32

 

 

120

 

 

 

 

 

 

0,39

300

 

 

 

 

 

B

Ethylen

C2H4

0,25

 

 

120

 5

5

6

 

 

 

0,34

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 0,36

 

 

225

 

 

 

 

 

 

 0,37

300

 

 

 

 

 

Phosphor--

brinte5)

PH3

0,30

225

 

 

 5

 

 

T,B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silicium-

brinte6)

SiH4

0,32

225

 

 

 5

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1-Difluor-

ethylen

(R1123a)

C2H2F2

0,66

 

 

120

 5

5

6

 

 

0,77

250

 

 

 

 

 

 

 

0,78

 

 

225

 

 

 

B

Vinylfluorid

(R1141)

C2H3F

0,58

 

 

120

 5

5

6

 

 

0,64

250

 

 

 

 

 

 

 

 

0,65

 

 

225

 

 

 

B

Carbondioxid

med 1-10

vægt %

oxygen

alm. luft

eller inaktive

luftarter

 1%

0,64

190

 

 

10

 

 

 

10%

0,48

190

 

 

 

 

 

 

 1%

0,73

250

 

 

 

 

 

 

10%

0,59

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azeotrop

blanding af

Chlortrifluor-

methan og

trifluor-

methan (R503)

 

0,11

31

 

 

5

5

6

 

 

0,20

42

 

 

 

 

 

 

 

0,21

 

 

 42

 

 

 

 

 

0,66

100

 

 

 

 

 

 

 

0,76

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbondioxid-

med højst

35 vægt %

ethylenoxid

 

0,66

190

 

 

5

5

6

T,B

 

0,73

 

 

190

 

 

 

 

 

0,75

250

 

 

 

 

 

 

 

0,78

 

 

250

 

 

 

 

Ethylenoxid

med over 10

men højst 15

vægt % carbon-

dioxid

 

0,66

190

 

190

5

5

6

 

 

0,75

250

 

250

 

 

 

 T,B,C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)   Kun flasker er tilladt. Disse skal være fremstillet af austenitisk Chrom-Nikkelstål eller 46 Mn5.

6)   Kun flasker tilladt. Disse skal være fremstillet af stål. Fyldetryk ved 15o C må ikke overskride 100 bar.

3.2.b. Fordråbede luftarter med kritisk temperatur > 70o C.

3.2.b.1. Indholdets maksimale vægt pr. liter beholderrumfang, prøvningstryk og antal år mellem de periodiske undersøgelser fremgår af skema 3 for de forskellige beholdertyper.

3.2.b.2. For luftarter der ikke er anført i skema 3 gælder følgende:

1)   Prøvningstrykket fastsættes lig med væskens damptryk ved 70o C. For beholdere med svøbdiameter større end 1,5 m fastsættes prøvningstrykket dog lig med indholdets damptryk ved 65o C eller 60o C, såfremt beholderen er forsynet med solafskærmning.

2)   Prøvningstrykket må ikke være mindre end 10 bar.

3)   Den højst tilladelige fyldning fastsættes således, at indholdets vægt pr. liter beholderrumfang er lig med 0,95 gange indholdets vægtfylde i den flydende fase ved 50o C.

4)   Terminerne for de periodiske undersøgelser fastsættes af direktøren for Arbejdstilsynet i konstruktionsgodkendelsen.

3.2.b.3. For anlæg til nedfældning af flydende ammoniak gælder endvidere:

–     armatur og tilbehør herunder slanger skal underkastes eftersyn hvert år inden nedfældningssæsonens begyndelse

–     eftersynet skal udføres af en sagkyndig, der er anerkendt hertil af Arbejdstilsynet.


Skema 3

Fordråbede luftarter med en kritisk temperatur > 70o C.

Stofbetegnelse

Fyldning (kg/l)

Beholdertype Prøvningstryk (bar)

Antal år mellem undersøgelser

Egen-skaber

Indholdets max. vægt pr. liter beholder rumfang

 

 

D<=1,5 m

D > 1,5 m

flasker, fade

tankcontanere

faste

tanke, aftagelige tanke

uden solafskærmning

med solafskærmning

Chlorpenta-

C2ClF3

1,06

25

 

 

10

5

6

fluorethan

 

1,08

 

23

20

 

 

 

 

(R115)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichlordi-

CCl2F2

1,15

18

16

15

10

5

6

fluor-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

methan(R12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichlor-

CHCl2F

1,23

10

10

10

10

5

6

monofluor-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

methan (R21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichlor-

C2Cl2F4

1,30

10

10

10

10

5

6

tetra-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fluor-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ethan (R114)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monochlor-

CHClF2

1,03

29

26

24

10

5

6

difluor-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

methan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(R22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromchlor-

CBrClF2

1,61

10

10

10

5

5

6

difluorme-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

than (R 12 B1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trifluor-

CH2ClF3

1,18

10

10

10

10

5

6

ethan (R 133 a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octafluor-

C4F8

1,34

11

10

10

10

5

6

cyclobutan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(RC318)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammoniak

NH3

0,53

33

29

26

 5

5

6

T

Hydrogen-

HBr

1,20

60

55

50

 2

21/2

3

T,C

bromid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(brom-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brinte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methylbro-

CH3Br

1,51

10

10

10

10

5

6

T,B

mid (R40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlor

Cl2

1,25

22

19

17

 2

21/2

3

T,C

Nitrogendioxid

NO2

1,30

10

10

10

 2

21/2

3

T,C

(kvælstof-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

overilte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svovldioxid

SO2

1,23

14

12

10

 2

21/2

3

T,C

Hexafluor-

C3F6

1,11

22

19

17

10

5

6

propen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(R216)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbonyl-

COCl2

1,23

20

17

15

 2

21/2

3

T,C

chlorid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(phosgen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butan

C4H10

0,51

10

10

10

10

5

6

B

1-buten

C4H8

0,53

10

10

10

10

5

6

B

cis-2-buten

C4H8

0,55

10

10

10

10

5

6

B

trans-2-buten

C4H8

0,54

10

10

10

10

5

6

B

Cyclopropan

C3H6

0,53

20

18

16

10

5

6

B

1,1-difluor-

CH3CHF2

0,79

18

16

14

 5

5

6

B

ethan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(R 152a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1-difluor- CH3CClF2

 

0,99

10

10

10

 5

5

6

monochlor-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ethan(R 142b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isobutan

C4H10

0,49

10

10

10

10

5

6

B

Isobuten

C4H8

0,52

10

10

10

10

5

6

B

Propan

C3H8

0,42

25

23

21

10

5

6

B

Propen

C3H6

0,43

30

27

25

10

5

6

B

1,1,1-triflu-

CH3CF3

0,75

35

 5

5

6

B

orethan

 

0,79

 

33

28

 

 

 

B

(R 143a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethyl-chlorid

C2H5Cl

0,80

10

10

10

 5

5

6

B

Methyl-

CH3Cl

0,81

17

15

13

 5

5

6

B

chlorid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(R40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimethylamin (CH3)2NH

 

0,59

10

10

10

 5

5

6

B

Ethylamin

C2H5NH2

0,61

10

10

10

 5

5

6

B

Methyl-

CH3SH

0,78

10

10

10

 5

5

6

B

mercaptan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methylamin

CH3NH2

0,58

13

11

10

 5

5

6

B

Dimethyl-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ether

(CH3)2O

0,58

18

16

14

 5

5

6

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrogen-

H2S

0,67

55

50

45

 5

21/2

3

T,B

sulfid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(svovl-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brinte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimethyl-

(CH3)3N

0,56

 10

10

10

 5

5

6

B

amin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-buta-

C4H6

0,55

10

 

10

10

5

6

B

dien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinylchlo-

C2H3Cl

0,81

12

11

10

 5

5

6

T,B

rid (R114O)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinyl-

C2H3Br

1,37

10

10

10

 5

5

6

T

bromid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(R1140B1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methyl-

C3H6O

0,67

10

10

10

 5

5

6

T

vinyl-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ether

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlortri-

C2ClF3

1,13

19

15

 5

5

6

B

fluor-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ethylen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(R1113)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyanbrinte

HCN

0,55

1007)

 2

T,B

73,8 vægt

 

1,01

22

20

18

10

5

6

pct. CCl2F2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 26,2 vægt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pct.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH3CHF2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(R500)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51,2 vægt

 

1,05

31

28

25

10

 5

6

pct. C2ClF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 48,8 vægt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pct.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHClF (R502)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandinger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

af halo-

F1

1,23

12

11

10

10

5

6

 

generede

F2

1,15

18

16

15

10

5

6

 

kulbrinter

F3

1,03

29

27

24

10

5

6

 

Blandinger

A

0,50

10

10

10

10

5

6

B

af butan

A0

0,47

15

14

12

10

5

6

B

og propan

A1

0,46

20

18

16

10

5

6

B

 

B

0,43

25

23

20

10

5

6

B


7)      Kun flasker er tilladt. Dato for sidste påfyldning skal fremgå af flasken. Indholdet må maksimalt opbevares i flasken i 1 år.

3.3. Stærkt kølede, fordråbede luftarter herunder kryogene, fordråbede luftarter (væsker, hvis kogepunkt ved 1 bar absolut <=÷153o C.

3.3.1. Beholdere til transport af luftarterne Argon, Helium, Neon, Oxygen, Nitrogen, Carbondioxid, Dinitrogenoxid, Hydrogen, Methan og atmosfærisk luft i dybkølet- fordråbet tilstand skal være trykprøvet med et tryk, der er mindst 1,5 gange det højst tilladte arbejdstryk.

          For vakuumisolerede tanke skal prøvningstrykket i den indvendige beholder være mindst 1,5 gange det højst tilladte arbejdstryk forøget med 1 bar.

3.3.2. Beholdere med et rumindhold, der ikke overstiger 150 liter og som anvendes til transport af ovennævnte luftarter, skal underkastes periodiske undersøgelser senest efter forløbet af 5 år siden sidste undersøgelse.

          Beholdere med et rumindhold, der overstiger 150 liter, skal underkastes første periodiske undersøgelser senest 6 år efter fremstillingskontrollen og de efterfølgende undersøgelser efter forløbet af yderligere 12 år.

          Tankcontainere underkastes første periodiske undersøgelse efter forløbet af 8 års drift og derefter hvert 12 år.

3.4.    Luftarter, der under tryk er opløst i væske.

3.4.1. Indholdets maksimale vægt pr. liter beholderrumfang, prøvningstryk og antal år mellem de periodiske undersøgelser fremgår af skema 4 for de forskellige beholdertyper.

3.4.2. For beholdere med acetylen opløst i væske fastsætter direktøren for Arbejdstilsynet fyldning i kg. pr. liter beholderrumfang og det højst tilladelige fyldningstryk i forbindelse med konstruktionsgodkendelsen.


Skema 4

Luftarter, der under tryk er opløst i væske

Stofbetegnelse

Fyldning (kg/l)

Beholdertype Prøvningstryk (bar)

Antal år mellem undersøgelser

Egenskaber

Indholdets max. vægt pr. liter beholderrumfang

D<=1,5 m

D > 1,5 m

flasker fade

tankcontainere

faste tanke, aftagelige tanke

uden solafskærmning

med solafskærmning

Acetylen,

C2H2

8)

60

 

 

69)

 

 

B

opløst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammoniak i

NH3

0,80

10

10

10

6

6

6

T,C

vand over

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 højst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 vægt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pct.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 40 højst

NH3

0,77

12

12

12

6

6

6

T,C

50 vægt pct.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)   Fyldning og fyldningstryk fastsættes i forbindelse med konstruktionsgodkendelsen.

9)   Fyldemassen skal samtidig kontrolleres (flasken kontrolleres for 100 pct. fyldning).


Bilag 2

Minimumsgodstykkelse og inspektionsåbninger

1. Minimumsgodstykkelse

Minimumsgodstykkelsen kan ikke sættes lavere end tmin anført i pkt. 1.1. og 1.2.

1.1.    Flasker og fade

          den største af:

          tmin = D/250 + 0,7 mm, hvis Ph < 30 bar.

          eller

          tmin = D/250 + 1,0 mm, hvis Ph<=30 bar.

          og

          tmin = 1,5 mm.

          D er yderdiameteren af den cylindriske del i mm.

1.2.    Tanke, tankcontainere og aftagelige tanke.

1.2.1. Hvis beholderens svøb og endebunde er udført af ulegeret blødt stål med en mindste trækbrudstyrke på mellem 370 og 440 N/mm2 og en mindste brudforlængelse (L = 5 d) på 27 pct.:

          tmin = 5 mm, hvis D<=1.800 mm

          tmin = 6 mm, hvis D > 1.800 mm.

           Hvis beholderne er beskyttet mod beskadigelse forårsaget af stød fra siden eller væltning reduceres tmin til 3 mm henholdsvis 4 mm.

1.2.2. Hvis der anvendes andet materiale end forudsat i 1.2.1 ganges de i 1.2.1 anførte værdier for tmin med faktoren:

3     Rmo x Ao

       Rm x A

          Rmo = 370 N/mm2, Ao = 27 pct.,

          Rm = materialets trækstyrke i N/mm2, A = materialets mindste brudforlængelse (L = 5 d) i pct.

1.2.2.1.Godstykkelsen i trykbeholderes svøb og endebunde må dog ikke uden særlig tilladelse vælges tyndere end:

 

Stål

Ulegeret og legeret aluminium

 Indvendigt overtryk

2 mm

3 mm

 Udvendigt overtryk

3 mm

5 mm

2. Inspektionsåbninger

2.1.    Alle beholdere skal være forsynet med mandehuller og/eller inspektionsåbninger anbragt, således at en indvendig besigtigelse af beholderne er mulig.

2.2.    Aftagelige dæksler, korte studse, gevindhuller o.lign. kan benyttes som inspektionsåbninger, hvis deres dimension mindst svarer til de i pkt. 2.4 anførte mindstekrav.

          For flasker kræves kighul kun i tilfælde, hvor indvendig besigtigelse ikke kan foretages gennem gevindhul for afspærringsventilen.

          En oplukkelig endebund eller et aftageligt dæksel kan erstatte samtlige indkigshuller, håndhuller og hovedhuller, hvis deres dimensioner og placering tillader tilstrækkelig indvendig besigtigelse.

2.3.    Mindste antal og arten af åbninger fremgår af følgende skema:

Svøbets diameter D mm

Svøbets længde L mm

Cylindrisk beholder

Besigtigelse-adgangsåbninger

Kugle

 

Antal

Art

Placering

Antal

Art

500>=D

2000>=L 1

kighul

 

 

1

kighul

 

2000>=L 1

håndhul

i endebund

 

 

 

 

 

2

håndhuller

i hver

 

 

 

 

 

 

endebund

 

 

 

4000>=L>2000

 

eller

 

 

 

 

1

hovedhul

i svøbmidte

 

 

800>=D>500

 

3

håndhuller

i hver

1

hånd-

 

 

 

 

endebund

 

hul

 

 

 

 

samt i

 

 

 

 

 

 

svøbmidte

 

 

 

6000>=L>4000

 

eller

 

 

 

 

2

hovedhuller

1/6-1/3

 

 

 

 

 

 

svøblængde fra hver endebund

 

 

 

3000>=L1

hovedhul

i svøbmidte

 

 

 

 

 

2

hovedhuller

1/6-1/3

1

hovedhul

 

 

 

 

svøblængde

 

 

 

 

 

 

fra hver

 

 

 

 

 

 

endebund

 

 

1500>=D>800

6000>=L>3000

 

eller

eller

 

 

1

mandehul

1

mandehul

 

L>6000

1

mandehul

 

 

D>1500

 

1

mandehul

1

mandehul

2.4.    Dimensionerne af inspektionsåbninger og mandehuller.

          Kighuller

          Kighuller skal være cirkulære og have en diameter på mindst 30 mm. Kravehøjden må ikke overstige åbningens diameter.

          Håndhuller

          Håndhuller er åbninger, gennem hvilke man kan føre en hånd og en lampe.

          Håndhuller skal være cirkulære og have en diameter på mindst 100 mm. Kravehøjden må ikke overstige 65 mm.

          Hvis der kun anvendes eet håndhul, skal diameteren være mindst 120 mm.

          Hovedhuller

          Hovedhuller er åbninger, gennem hvilke man samtidig kan indføre hovedet, armen og en lampe.

          Hovedhuller skal være cirkulære og have en diameter på mindst 320 mm. Den korteste del af kravehøjden må ikke overstige 100 mm.

          Mandehuller

          Mandehuller er åbninger, som muliggør adgang for en person uden hjælpeudstyr.

          Mandehuller skal være cirkulære og have en diameter på mindst 420 mm. Den korteste del af kravehøjden må ikke overstige 150 mm.