Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Umhvørvis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 28-08-1992
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

Bekendtgørelse nr. 746 af 28.08.1992 om brug af personlige værnemidler

I medfør af § 35, stk. 1, § 39, stk. 2, § 43, stk. 1, § 57, § 74 og § 84 samt efter bemyndigelse i henhold til § 73 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985, som ændret ved lov nr. 220 af 22. april 1987, lov nr. 380 af 13. juni 1990, lov nr. 373 af 20. maj 1992 og lov nr. 474 af 24. juni 1992 fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på ansattes brug af personlige værnemidler under arbejdet.

Stk. 2. Undtaget fra bekendtgørelsens anvendelsesområde er:

1)   Arbejdstøj og uniformer, som ikke specielt er beregnet til at beskytte de ansattes sikkerhed og sundhed. Dog gælder § 6 i tilfælde, hvor der på grund af arbejdets art sker en forurening af beklædningen, som bevirker, at det ikke kan anses for sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, at den ansatte selv rengør det.

2)   Personlige værnemidler, der er udformet og fremstillet specielt til Forsvaret og Politiet.

3)   Selvforsvars- eller alarmudstyr.

4)   Transportabelt udstyr til sporing og lokalisering af farlige og skadelige faktorer.

§ 2. Ved personlige værnemidler forstås i denne bekendtgørelse alt udstyr, herunder

beklædning, der er bestemt til at skulle beskytte de ansatte mod een eller flere risici, som kan true vedkommendes sikkerhed eller sundhed under arbejdet, samt ethvert tilbehør, der tjener dette formål.

Kapitel 2

Arbejdsgiveren

§ 3. Hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, såfremt der anvendes personlige værnemidler.

§ 4. Arbejdsgiveren skal sørge for, at personlige værnemidler bliver benyttet straks ved det pågældende arbejdes begyndelse og under hele dets udstrækning.

§ 5. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de personlige værnemidler, der anvendes, er i overensstemmelse med bestemmelserne i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler, herunder at de er EF-mærket.

Stk. 2. Endvidere skal arbejdsgiveren sørge for, at de anvendte personlige værnemidler til enhver tid

1)   yder den tilsigtede beskyttelse og ikke medfører unødige gener,

2)   ikke forringer eventuelle korrigerende hjælpemidler for f.eks. syn og hørelse,

3)   passer til brugeren, om fornødent efter tilpasning,

4)   er egnede til brug under de eksisterende forhold på arbejdsstedet og

5)   vælges under hensyn til de ergonomiske forhold og den ansattes helbred.

Stk. 3. Såfremt det på grund af flere risici er påkrævet samtidig at bære flere personlige værnemidler, skal disse kunne kombineres, uden at de mister deres virkning i forhold til hver enkelt risiko.

§ 6. Arbejdsgiveren skal forsyne de ansatte med personlige værnemidler.

Stk. 2. Arbejdsgiveren afholder udgifterne til anskaffelse, vedligeholdelse og renholdelse af personlige værnemidler og har ejendomsretten hertil.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal sørge for, at personlige værnemidler er rene, tørre og desinficerede, inden de tages i brug.

Stk. 4. Vedkommende arbejdsgiverpart og arbejdstagerorganisation kan træffe aftaler om fordeling af udgifterne til anskaffelse, vedligeholdelse og renholdelse af arbejdsbeklædning og værnefodtøj. Dette gælder dog ikke arbejdsbeklædning og værnefodtøj, der er omfattet af § 9 i bekendtgørelse nr. 651 af 23. juli 1992 om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler. Hvor der på grund af arbejdets art sker en forurening af arbejdsbeklædningen, som bevirker, at det ikke kan anses for sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, at den ansatte selv rengør beklædningen, kan sådanne aftaler heller ikke indgås.

Stk. 5. Tilsvarende aftaler kan indgås mellem en arbejdsgiver og de ansatte, når de ansatte ikke er omfattet af kollektive overenskomster.

§ 7. Arbejdsgiveren skal sørge for, at personlige værnemidler anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen, som skal udformes på dansk, medmindre sikkerhedshensyn ved anvendelsen tilsiger et andet sprog.

Stk. 2. Personlige værnemidler må kun anvendes til de angivne formål.

§ 8. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte får instruktion i brugen af personlige værnemidler samt oplysning om de risici, der er forbundet med at undlade benyttelsen.

Stk. 2. Arbejdsgiveren sørger for, at de ansatte oplæres og om fornødent trænes i at anvende personlige værnemidler.

§ 9. Arbejdsgiveren skal under hensyn til den aktuelle arbejdssituation ved skiltning angive det område, inden for hvilket personlige værnemidler skal bruges, samt arten af disse. Skiltene skal være af solidt materiale og forsvarligt vedligeholdt.

§ 10. Arbejdsgiveren skal tilrettelægge arbejdet under hensyn til den fysiske og psykiske belastning, ulempe m.v., der ved de enkelte arbejdsformer er forbundet med brugen af personlige værnemidler, samt personlige værnemidlers beskyttelsesevne, f.eks. ved begrænset arbejdstid, pauser og særlige velfærdsforanstaltninger.

Arbejdslederen

§ 11. Arbejdslederen skal påse og medvirke til, at personlige værnemidler er til stede, hvor det er påkrævet, og at de bliver benyttet på sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Ansatte

§ 12. De ansatte skal bruge de udleverede personlige værnemidler straks ved det pågældende arbejdes begyndelse og under hele dets udstrækning.

Stk. 2. De ansatte skal medvirke til,at udstyret virker efter hensigten, herunder meddele eventuelle fejl og mangler til et nedlem af sikkerhedsgruppen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren.

Projekterende og rådgivere

§ 13. Den, der leverer et projekt, skal ved udarbejdelsen heraf tage hensyn til sikkerhed og sundhed ved arbejdets udførelse og den efterfølgende drift af det færdige anlæg m.v., således at brug af personlige værnemidler i videst muligt omfang undgås. Det samme gælder for den, der på lignende måde rådgiver om arbejdsmiljømæssige forhold.

Stk. 2. Hvis brug af personlige værnemidler alligevel er nødvendig, skal den projekterende eller den rådgivende tage hensyn til, at de kan anvendes hensigtsmæssigt og forvarligt.

Kapitel 3

Klage og dispensation

§ 14. Afgørelser truffet af Arbejdstilsynet kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

§ 15. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 4

Straf

§ 16. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller hæfte den, der

1)   overtræder §§ 3-5, § 6, stk. 1-3, og §§ 7-13,

2)   ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser, eller

3)   tilsidesætter vilkår for tilladelser, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. For de i stk. 1 anførte overtrædelser kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2. Samtidig ophæves:

1)   Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 1979 om arbejdstøj og personlige værnemidler efter lov om arbejdsmiljø.

2)   Bekendtgørelse nr. 155 af 16. april 1982 om anvendelse af værnefodtøj i jernindustrien.

3)   Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 650 af 19. december 1985 om ændring af bekendtgørelse om arbejdstøj og personlige værnemidler efter lov om arbejdsmiljø.

Stk. 3. Personlige værnemidler, som opfylder hidtil gældende krav, og som er bragt på markedet før den 31. december 1992, kan fortsat anvendes efter denne dato.