Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Samferðslumálaráðið
  • Útgávudagur: 15-10-1993
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

Bekendtgørelse nr. 829 af 15. oktober 1993 fra Miljøministeriet om klassificering, emballering, mærkning og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, som sat i kraft ved kundgørelse nr. 11 af 13. februar 1997.*)

I medfør af §§ 3, stk. 3, 6, 8, stk. 1, 10, stk. 4, 20, 22, stk. 2 og 3, 22a, 22b, 23, 24, stk. 4 og 5, 25, stk. 2 og 4, 26, 27, stk. 2, 42, 45, stk. 1, 46, stk. 2 og 3, 47 og 61 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 9. juli 1993, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter kemiske stoffer og produkter.

Stk. 2. Ved kemiske stoffer forstås grundstoffer og deres forbindelser, således som de forekommer naturligt eller industrielt fremstillet, indeholdende sådanne tilsætningsstoffer, der er nødvendige til bevarelse af stoffets stabilitet, og sådanne urenheder, der følger af fremstillingsprocessen, bortset fra opløsningsmidler, som kan udskilles, uden at det påvirker stoffets stabilitet eller ændrer dets sammensætning.

Stk. 3. Ved kemiske produkter forstås såvel opløsninger som faste, flydende og luftformige blandinger af to eller flere kemiske stoffer, jf. lovens § 3, stk. 2.

Stk. 4. Ved medlemsstater forstås de lande, der er medlem af De Europæiske Fællesskaber, samt fra og med den 1. november 1993: Finland og fra og med den 1. januar 1995: Island, Liechtenstein, Norge, Sverige og Østrig.

Stk. 5. Arbejdsmiljølovgivningens krav vedrørende kemiske stoffer og produkter, herunder om leverandørbrugsanvisninger og om anmeldelse til registret for stoffer og materialer, berøres ikke af reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på radioaktive stoffer som defineret i direktiv 80/836/EØF2).

Stk. 2. Kapitel 3, 4, 5 og 6 finder ikke anvendelse på kemiske stoffer i form af ammunition og eksplosive stoffer, der markedsføres med henblik på at frembringe en konkret virkning ved eksplosion eller ad pyroteknisk vej.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på følgende kemiske produkter:

1)   blandinger af stoffer i form af affald og

2)   ammunition og eksplosive materialer, der markedsføres med henblik på at frembringe en konkret virkning ved eksplosion eller ad pyroteknisk vej.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på følgende kemiske stoffer og produkter i brugsklar stand, bestemt til den endelige bruger:

1)   lægemidler til human brug og veterinærmedicinske lægemidler,

2)   levnedsmidler,

3)   foderstoffer,

4)   kosmetiske produkter, jf. Miljøministeriets til enhver tid gældende regler herom, og

5)   bekæmpelsesmidler, som skal godkendes efter lovens kapitel 7, medmindre andet følger af Miljøministeriets til enhver tid gældende regler herom.

Stk. 5. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse i forbindelse med

1)   transport af kemiske stoffer og produkter,

2)   kemiske stoffer og produkter, der er fremstillet i udlandet, for så vidt de ikke er genstand for nogen behandling eller forarbejdning, men kun føres gennem landet som transitgods eller oplagres som sådant, eller,

3)   eksport af kemiske stoffer og produkter, med undtagelse af § 6 om oplysningspligt og § 38, stk. 1 og 3, og § 40, stk. 1, om opbevaring, som også gælder ved eksport.3)

§ 3. Bekendtgørelsens regler om import gælder såvel import til videresalg som import til brug i egen virksomhed.

Kapitel 2

Klassificering

§ 4. Enhver producent eller importør af et kemisk stof eller produkt skal forud for salg eller import heraf skaffe sig sådanne oplysninger om stoffets eller produktets egenskaber og virkninger, at den pågældende kan vurdere, om stoffet eller produktet er farligt, jf. § 5.

Stk. 2. Kemiske stoffer, der er optaget på listen over farlige stoffer, skal ikke vurderes efter reglen i stk. 1, medmindre andet følger af listen over farlige stoffer.

§ 5. Kemiske stoffer, der er optaget på listen over farlige stoffer, samt kemiske stoffer og produkter, som opfylder de i bilag 1 fastsatte kriterier, betegnes som farlige.

Stk. 2. Farlige kemiske stoffer og produkter klassificeres i en eller flere af følgende fareklasser: eksplosiv, brandnærende, yderst brandfarlig, meget brandfarlig, brandfarlig, meget giftig, giftig, sundhedsskadelig, ætsende, lokalirriterende, sensibiliserende, kræftfremkaldende, mutagen og reproduktionstoksisk samt (kun for stoffer) miljøfarlig.

Stk. 3. Farlige kemiske stoffer og produkter tildeles faresymboler og farebetegnelser, jf. bilag 3, risikoangivelser (R-sætninger), jf. bilag 4, og sikkerhedsforskrifter (S-sætninger), jf. bilag 5.

Stk. 4. Indplacering i fareklasser og tildeling af faresymboler, farebetegnelser, R-sætninger og S-sætninger, jf. stk. 2 og 3, skal ske i henhold til kriterierne i bilag 1 eller for stoffer, der er optaget på listen over farlige stoffer, i henhold til denne.

§ 6. Enhver producent eller importør, som har solgt eller importeret et kemisk produkt, som en producent i en medlemsstat ønsker at anvende som bestanddel i et andet kemisk produkt, skal, efter begrundet anmodning herom fra den anden producent, så hurtigt som muligt meddele ham alle de oplysninger om de farlige kemiske stoffer, som er tilstede i produktet, som er nødvendige, for at den anden producent kan vurdere, om og hvordan det andet produkt skal klassificeres, jf. § 5.

Stk. 2. Enhver producent eller importør, som har solgt eller importeret et kemisk stof, som indeholder en enkeltbestanddel, en urenhed eller et tilsætningsstof, der er klassificeret som farlig, og som en anden producent i en medlemsstat ønsker at anvende som bestanddel i et kemisk produkt, skal, efter begrundet anmodning herom fra den anden producent, så hurtigt som muligt meddele ham alle de oplysninger om stoffet, herunder om enkeltbestanddele, urenheder eller tilsætningsstoffer, som er nødvendige, for at den anden producent kan vurdere, om og hvordan hans produkt skal klassificeres, jf. § 5.

§ 7. Enhver producent eller importør, der har klassificeret et kemisk stof som farligt, jf. §§ 4 og 5, skal, når stoffet bringes på markedet, meddele Miljøstyrelsen stoffets navn, jf. § 15, stk. 1, samt stoffets klassificering, hvad enten markedsføringen sker som rent stof eller som bestanddel af et produkt. Dette gælder ikke for stoffer, der ikke skal vurderes, jf. § 4, stk. 2.

Stk. 2. Meddelelse som nævnt i stk. 1 skal ikke indsendes, hvis stoffet udelukkende er bestemt til laboratorier, medmindre stoffet er omfattet af stk. 3 eller skal klassificeres med R-sætningen R 48 (Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning) eller skal klassificeres som sensibiliserende.

Stk. 3. Enhver producent eller importør, der har klassificeret et kemisk stof som kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk i overensstemmelse med kriterierne i bilag 1, punkt 3.2.7., skal, ud over de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, så hurtigt som muligt fremsende et skriftligt resume af alle relevante oplysninger til Miljøstyrelsen. Resuméet skal omfatte en bibliografi med alle relevante referencer og eventuelle andre ikke offentliggjorte relevante data. Hvis producenten eller importøren kommer i besiddelse af nye data om et stof, som er relevante for klassificeringen som kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk, skal disse så hurtigt som muligt fremsendes til Miljøstyrelsen. Dette gælder, hvadenten de nye data relaterer sig til et stof, der er optaget på listen over farlige stoffer, eller et stof, der ikke er det.

Kapitel 3

Emballering og mærkning

§ 8. Kemiske stoffer og produkter, der er omfattet af en eller flere af reglerne i dette kapitel, må kun sælges, hvis de er emballeret og mærket i overensstemmelse med disse regler.

§ 9. Ved import, jf. § 3, af de i § 8 nævnte kemiske stoffer og produkter skal importøren umiddelbart efter hjemtagelsen på lager emballere og mærke efter de i § 8 nævnte regler.

Stk. 2. Kemiske stoffer og produkter, som nævnt i § 8, som ikke hjemtages på lager, men transporteres direkte fra udlandet til importørens danske kunde, skal være emballeret og mærket efter de i § 8 nævnte regler inden udlevering til kunden.

§ 10. Emballager, der indeholder farlige kemiske stoffer eller produkter, skal opfylde følgende krav:

1)   emballagen skal være således udformet og fremstillet, at indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud,

2)   det materiale, som emballagen og lukningen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå farlige forbindelser med dette,

3)   emballagen og lukningen skal i alle dele være så solid og stærk, at den ikke kan løsne sig, og skal med sikkerhed kunne tåle den behandling, som den erfaringsmæssigt udsættes for,

4)   emballager med lukkeanordning, der gør det muligt at lukke emballagen igen, skal være konstrueret således, at emballagen kan lukkes gentagne gange, uden at indholdet utilsigtet kan trænge ud, og

5)   emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde.

§ 11. Emballager, som sælges en detail til offentligheden, og som indeholder kemiske stoffer eller produkter, der skal mærkes med farebetegnelsen “Meget giftig“, “Giftig“ eller “Ætsende“, skal være forsynet med børnesikret lukning.

Stk. 2. Det samme gælder emballager, som sælges en detail til offentligheden, og som indeholder de i bilag 6 nævnte kemiske stoffer eller produkter.

Stk. 3. Børnesikrede lukninger skal opfylde de i bilag 7 angivne krav.

§ 12. Emballager, som sælges en detail til offentligheden, og som indeholder kemiske stoffer eller produkter, som skal mærkes med farebetegnelsen “Yderst brandfarlig“, “Meget brandfarlig“, “Meget giftig“, “Giftig“, “Ætsende“ eller “Sundhedsskadelig“, skal være forsynet med en følbar advarselsmærkning.

Stk. 2. Følbare advarselsmærkninger skal opfylde de i bilag 7 angivne krav.

§ 13. Emballager, der indeholder farlige kemiske stoffer eller produkter, eller kemiske stoffer eller produkter, der er omfattet af reglerne i bilag 2, afsnit 2, skal være forsynet med en etiket, der skal indeholde:

1)   stoffets eller produktets betegnelse eller handelsnavn,

2)   for produkter, der sælges en detail til offentligheden: indholdets nominelle mængde (nominel masse eller nominelt volumen),

3)   navn og firmaadresse, herunder telefonnummer, for en i en medlemsstat etableret fysisk eller juridisk person, som er ansvarlig for markedsføringen,

4)   for stoffer: stoffets kemiske navn i overensstemmelse med reglerne i § 15, for produkter: kemisk stofnavn i overensstemmelse med reglerne i § 15 for de indholdsstoffer, der fremgår af § 14,

5)   for stoffer: EØF-nummer i overensstemmelse med reglerne i § 16, samt for stoffer optaget på listen over farlige stoffer: angivelsen “EØF-etiket“,

6)   for stoffer og produkter, der er omfattet af bilag 2, afsnit 2: mærkning i overensstemmelse med det i bilag 2, afsnit 2 angivne, og

7)   for farlige stoffer og produkter: stoffets eller produktets mærkning med

a)    farebetegnelser og faresymboler,

b)    R-sætninger og

c)    S-sætninger

       i overensstemmelse med reglerne i bilag 2, afsnit 1. Stoffer optaget på listen over farlige stoffer skal mærkes med de farebetegnelser, de faresymboler, de R-sætninger og de S-sætninger, som listen angiver.

§ 14. På etiketten for kemiske produkter, der skal klassificeres som meget giftige, giftige eller sundhedsskadelige, skal de indholdsstoffer angives, der er klassificeret som meget giftige, giftige eller sundhedsskadelige, og som forekommer i en koncentration, der er større end eller lig med stoffets nedre koncentrationsgrænse for klassificering som sundhedsskadelig, jf. bilag 1, punkt 3.3.1.

Stk. 2. På etiketten for kemiske produkter, der skal klassificeres som ætsende, skal de indholdsstoffer angives, der er klassificeret som ætsende, og som forekommer i en koncentration, der er større end eller lig med stoffets nedre koncentrationsgrænse for klassificering som lokalirriterende, jf. bilag 1, punkt 3.3.4.

Stk. 3. På etiketten for kemiske produkter, der skal klassificeres med en eller flere af risikosætningerne R39, R40, R42, R43, R42/43, R45, R46, R48, R60, R61, R62 og R63, skal de(t) indholdsstof(fer), der giver anledning til denne klassificering, angives.

Stk. 4. På etiketten for koncentrerede produkter bestemt til parfumeindustrien, er det, uanset om produktet indeholder mere end eet sensibiliserende stof, tilstrækkeligt at angive det stof, som hovedsagelig er årsag til faren for overfølsomhedsreaktion.

§ 15. Når navnet på et kemisk stof ifølge reglerne i § 13, nr. 4, og § 14 skal angives på etiketten til et kemisk stof eller produkt, skal internationalt anerkendt nomenklatur anvendes, fortrinsvis den betegnelse, der er anvendt i EINECS (europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer). Hvis stoffet er optaget på listen over farlige stoffer, skal den betegnelse, der fremgår af denne liste, anvendes.

Stk. 2. Såfremt producenten af produktet kan godtgøre, at angivelse i overensstemmelse med kravene i stk. 1 vil skade den industrielle ejendomsrets fortrolige karakter, kan et stof, der skal klassificeres som sundhedsskadeligt, i stedet angives med en betegnelse, der angiver de væsentligste funktionelle kemiske grupper. Dette gælder dog ikke, hvis stoffet skal angives på etiketten i medfør af § 14, stk. 3.

Stk. 3. En producent, der ønsker at benytte sig af undtagelsen i stk. 2, skal, inden markedsføringen af produktet påbegyndes, give meddelelse herom til Miljøstyrelsen med dokumentation for, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt. Meddelelsen skal indeholde de i bilag 8 angivne oplysninger.

Stk. 4. Meddelelse til Miljøstyrelsen efter stk. 3 kan undlades, hvis en tilsvarende meddelelse med dokumentation allerede er indsendt til myndighederne i et andet land, som er medlem af De Europæiske Fællesskaber, og hvor produktet allerede markedsføres, og denne meddelelse også indeholder oplysning om det handelsnavn, hvorunder produktet markedsføres i Danmark.

Stk. 5. Hvis den i stk. 3 og 4 nævnte dokumentation er utilstrækkelig til at godtgøre, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt, kan Miljøstyrelsen kræve, at stoffets kemiske navn angives på etiketten i overensstemmelse med  stk. 1.

§ 16. På etiketten for farlige stoffer skal EØF-nummeret angives. Ved EØF-nummeret forstås for stoffer, der er optaget på EINECS, EINECS-nummeret, og for stoffer, der ikke er optaget på EINECS, men er optaget på ELINCS (europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer), ELINCS-nummeret. Hvis et stof, der ikke er optaget på EINECS, er anmeldt, men endnu ikke optaget på ELINCS, skal der ikke anføres EØF-nummer på etiketten.

§ 17. De i § 13 krævede oplysninger skal anføres samlet på en etiket (fareetiketten), som kan udgøre en del af en større etiket, såfremt betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

Stk. 2. Fareetikettens tekst skal være affattet på dansk og skal, eksempelvis ved indramning, adskille sig klart fra andre oplysninger, herunder mærkning på andre sprog, jf. også § 43, stk. 3.

Stk. 3. Fareetiketten skal have mindst følgende format, jf. dog § 18:

 

Emballagens rumindhold

Format

 

(i mm)

 

1)

3 liter eller derunder

 52 x 74

2)

over 3 liter og mindre

 

 

end eller lig med 50 liter

74 x 105

3)

over 50 liter og mindre

 

 

end eller lig med 500 liter

105 x 148

4)

over 500 liter

148 x 210

Stk. 4. Fareetikettens areal må kun anvendes til de i § 13 påbudte oplysninger samt eventuelle supplerende hygiejne- eller sikkerhedsforskrifter.

Stk 5. Hvert faresymbol skal optage mindst 1/10 af fareetikettens overflade. Det må ikke være mindre end 1 cm2.

Stk. 6. Etikettens – eller i de i § 21 nævnte tilfælde emballagens – farve og udseende skal sikre, at faresymbolet og dets orangegule baggrund træder klart frem. Teksten skal skille sig ud fra baggrunden og være af tilstrækkelig størrelse og opstillet med tilstrækkeligt mellemrum, til at den er let læselig, og den må ikke let kunne udviskes.

§ 18. Fareetiketten skal fastgøres på emballagen, således at teksten kan læses vandret, når emballagen er anbragt på sædvanlig måde. Etiketten skal med hele sin overflade være fastklæbet på den emballage, som umiddelbart indeholder stoffet eller produktet og på en sådan måde, at den forbliver på emballagen, indtil indholdet er opbrugt.

Stk. 2. Såfremt stoffet eller produktet sælges i dobbelt salgsemballage, skal begge emballagens dele være forsynet med de i § 13 krævede angivelser, jf. dog § 22, nr. 1.

§ 19. Såfremt emballagens indhold er 125 ml eller derunder, er mærkning med R-sætninger og S-sætninger ikke påkrævet, hvis stoffet eller produktet er klassificeret som meget brandfarligt, brandfarligt, brandnærende eller lokalirriterende. Det samme gælder for samme rumindhold af stoffer, der skal klassificeres som sundhedsskadelige, og som ikke sælges en detail til offentligheden.

§ 20. Mærkningen kan anføres på en særskilt mærkeseddel, såfremt emballagen er af en så begrænset størrelse, at det ikke er muligt at anvende en etiket af størrelsen 52x74 mm, og teksten ikke kan udtrykkes tydeligt på en mindre etiket. Særskilt mærkeseddel kan ligeledes anvendes, såfremt emballagen er af en sådan art, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende en etiket. Den særskilte mærkeseddel skal i øvrigt opfylde de stillede krav vedrørende format, tekst og farve og skal fastgøres således, at den forbliver på emballagen, indtil indholdet er opbrugt.

Stk. 2. Såfremt der anvendes en mindre etiket, jf. stk. 1, må faresymbolet ikke være mindre end 1 cm2.

§ 21. En etiket er ikke påkrævet, når angivelserne er tydeligt anført på selve emballagen i overensstemmelse med reglerne i §§ 13-20.

§ 22. Kravene i denne bekendtgørelse med hensyn til mærkning anses for opfyldt:

1)   når en emballage omslutter en eller flere indvendige emballager, der er mærket i overensstemmelse med bekendtgørelsen, såfremt den udvendige emballage som minimum er mærket i overensstemmelse med de internationale/nationale bestemmelser om transport af farlige stoffer og produkter, eller

2)   når der anvendes en enkelt emballage, såfremt denne er mærket i overensstemmelse med internationale/nationale bestemmelser om transport af farlige stoffer og produkter samt i overensstemmelse med § 13, nr. 1, 3, 4, 5, 6 og 7 litra b og c samt § 17.

§ 23. Mobile gasbeholdere er omfattet af reglen i § 22, nr. 2. For gasbeholdere med en vandkapacitet på 150 l eller derunder kan formatet og udformningen af etiketten i stedet for at følge reglerne i § 17, stk. 1, 3 og 4, § 18, stk. 1, samt § 21 følge forskrifterne i ISO-standard ISO/DP7225. For stoffer kan de i § 13 nævnte oplysninger anbringes på en permanent informationsplade eller -etiket fastgjort på gasbeholderen. For produkter kan etiketten forsynes med produktets fællesbetegnelse eller industri- eller handelsbetegnelse, forudsat at navnene på de farlige stoffer, der indgår i produktet, klart og uudsletteligt er angivet på gasbeholderens krop.

§ 24. Kemiske stoffer i form af massive metaller, kemiske produkter i form af legeringer og kemiske produkter, der består af polymere eller elastomere, behøver ikke nogen etiket efter reglerne i §§ 13-20, selv om de skal klassificeres som farlige i henhold til reglerne i bilag 1, afsnit 3, hvis de ikke udgør nogen fare for sundheden ved indånding, indtagelse eller hudkontakt i den form, hvori de markedsføres.

Stk. 2. Producenten eller importøren skal, hvis et stof eller produkt i medfør af reglen i stk. 1 ikke forsynes med etiket, meddele brugeren af stoffet eller produktet alle de oplysninger, der ellers skulle have været anført på etiketten, i den leverandørbrugsanvisning, som kræves efter Arbejdsministeriets regler.

Kapitel 4

Salg af meget giftige og giftige stoffer og produkter

§ 25. Reglerne i dette kapitel samt i §§ 38 og 39 om meget giftige og giftige stoffer og produkter finder anvendelse på alle stoffer og produkter, der skal tildeles farebetegnelsen “Meget giftig“ eller “Giftig“, herunder også stoffer og produkter, der skal klassificeres som kræftfremkaldende, reproduktionstoksiske eller mutagene og tildeles farebetegnelsen “Giftig“.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte regler finder dog ikke anvendelse på motorbenzin og dieselolie til transportformål, der sælges i løs vægt fra standere på benzinstationer.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte regler finder endvidere ikke anvendelse på fyringsgasolie, der anvendes til fyring i faste anlæg, og som sælges i løs vægt fra tankbiler.

Stk. 4. Virksomheder, der fremstiller, anvender eller sælger de i stk. 2 og 3 nævnte kemiske stoffer og produkter er ikke omfattet af meddelelsespligten i § 27, stk. 1, nr. 2 og 3.

§ 26. Meget giftige og giftige stoffer og produkter må kun sælges til købere, der afgiver rekvisition efter reglerne i §§ 31-35. Dette gælder dog ikke salg til de i § 27 nævnte virksomheder, institutioner og personer.

Stk. 2. Meget giftige og giftige stoffer og produkter må ikke sælges til personer under 18 år eller i øvrigt overlades til personer, som må antages at ville forvolde skade på sig selv eller deres omgivelser.

§ 27. Meget giftige og giftige stoffer og produkter må uden rekvisition sælges til:

1)

a)    sygehuse,

b)    videnskabelige og tekniske laboratorier og institutioner, som drives af staten, amtskommunerne eller kommunerne,

c)    teknologiske serviceinstitutioner, der er godkendt af industriministeren,

d)   laboratorier og institutioner, der er akkrediteret, jf. Industriministeriets regler herom,

e)    virksomheder, der i henhold til lægemiddelloven har Sundhedsstyrelsens tilladelse til at fremstille og forhandle lægemidler, herunder apoteker,

f)    højere uddannelsesinstitutioner, teknika, gymnasieskoler og studenterkurser, hf-kurser, lærerseminarier, tekniske skoler, handelsskoler og social- og sundhedsskoler,

g)    læger, tandlæger og dyrlæger,

2)   virksomheder, som fremstiller meget giftige og giftige stoffer og produkter, og andre virksomheder, som anvender sådanne stoffer og produkter som råvarer eller hjælpemidler, når disse virksomheder har givet meddelelse herom til Arbejdstilsynet,

3)   virksomheder, som sælger meget giftige og giftige stoffer og produkter til videre forhandling eller til de i nr. 1 og nr. 2 nævnte virksomheder, institutioner og personer, og som har givet meddelelse herom til Miljøstyrelsen, og

4)   andre forhandlere end de i nr. 3 nævnte, dog kun for så vidt angår de stoffer og produkter, som er omfattet af en tilladelse meddelt efter § 29.

Stk. 2. Den meddelelse, der er nævnt i stk. 1, nr. 2 og 3, skal indgives på en blanket, der udleveres af Arbejdstilsynet eller politiet. Blanketten er gengivet i bilag 9. Meddelelsen gælder for 3 år.

Stk. 3. Den meddelelse, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, skal indeholde oplysning om de pågældende stoffers eller produkters art og anvendelsesområde samt de fremstillede eller anvendte mængder.

§ 28. Enhver, der sælger meget giftige og giftige stoffer og produkter, har pligt til at sikre sig, at køberen er berettiget til at købe de pågældende stoffer eller produkter.

§ 29. Kun apoteker og de forhandlere, der har fået tilladelse hertil af Miljøstyrelsen, må sælge meget giftige og giftige stoffer og produkter til andre virksomheder, institutioner og personer end de i § 27 nævnte.

Stk. 2. I særlige tilfælde, hvor kontrolhensyn eller hensynet til sikker omgang med gifte taler derfor, kan en tilladelse som nævnt i stk. 1 gives til en forening eller lignende, hvis medlemmer bruger gifte i forbindelse med aktivitet i foreningens regi, selv om foreningen ikke selv virker som forhandler. I så fald skal foreningen sørge for, at Miljøstyrelsen til enhver tid er i besiddelse af en opdateret liste over de forhandlere, som uden selvstændig tilladelse sælger gifte til foreningens medlemmer under foreningens tilladelse. Miljøstyrelsen kan i tilladelsen fastsætte nærmere vilkår, herunder om tidsbegrænsning og om krav til foreningens indsamling og opbevaring af rekvisitioner og anden dokumentation fra de enkelte forhandlere.

Stk. 3. Den, der har fået en tilladelse efter stk. 1, stk. 2 eller de tilsvarende, tidligere gældende regler, skal hvert andet år betale et gebyr på 1000 kr. til Miljøstyrelsen. Gebyret forfalder til betaling 1. januar, og skal indbetales inden 1. februar. Ved tilladelser meddelt før 1. januar 1993 forfalder gebyret næste gang 2 år efter, at der sidst har skullet betales gebyr. Ved tilladelser meddelt efter 1. januar 1993 forfalder gebyret første gang 1. januar i året efter, at tilladelsen er meddelt.

§ 30. Meget giftige og giftige stoffer og produkter må kun importeres af de i § 27 nævnte virksomheder, institutioner og personer.

§ 31. Den i § 26, stk. 1 nævnte rekvisition udleveres af politiet. Rekvisitionen er gengivet i bilag 10.

Stk. 2. Rekvisitionen skal være dateret og underskrevet af rekvirenten personligt. Den

skal indeholde:

1)   oplysning om stoffets eller produktets betegnelse, mængde og anvendelse,

2)   rekvirentens navn, stilling og adresse, og

3)   erklæring fra rekvirenten om, at den pågældende kun vil anvende stoffet eller produktet som anført, opbevare det omhyggeligt og ikke overdrage det til andre.

Stk. 3. Rekvisitionen er kun gyldig for et enkelt salg, selv om kun en del af den angivne mængde sælges.

§ 32. Rekvisitionen skal før salget være forsynet med politiets påtegning om, at politiet tillader salg til det angivne formål.

Stk. 2. Som betingelse for at påtegne rekvisitionen kan politiet kræve, at rekvirenten dokumenterer at have fornødent kendskab til omgang med det pågældende stof eller produkt og at have mulighed for at træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger.

§ 33. Rekvisitionen må ikke påtegnes, hvis politiet skønner, at det angivne formål kan opfyldes på rimelig måde med mindre farlige midler. Endvidere skal påtegning nægtes personer, som er under 18 år, eller som må antages at ville forvolde skade på sig selv eller deres omgivelser.

§ 34. Meget giftige og giftige brugsfærdige reagenser, der bestilles på et rederis rekvisition til et bestemt angivet skib i rederiets flåde til brug for maskinchefen eller skibsføreren ved afprøvning, behandling og vedligeholdelse af tekniske installationer m.m., kan sælges uden politiets påtegning af rekvisitionen.

§ 35. Meget giftige og giftige brugsfærdige farver til kunstnerisk brug, eller brugsfærdige væsker til fotografisk brug kan sælges uden politiets påtegning af rekvisitionen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte produkter er undtaget fra den særlige bestemmelse om opbevaring af gifte i § 38, stk. 2.

§ 36. De ekspederede rekvisitioner skal forsynes med løbenummer, dato for salget og ekspedientens navn og skal derefter opbevares i nummerorden i 5 år.

Stk.2. Hvis en forretning sælges, skal de opbevarede rekvisitioner udleveres til politiet. Dersom forretningens nye indehaver opnår Miljøstyrelsens tilladelse til salg af meget giftige og giftige stoffer og produkter en detail, jf. § 29, skal rekvisitionerne dog fortsat opbevares i forretningen.

Stk. 3. I øvrigt skal de i § 27, stk. 1, nr. 1-4, nævnte virksomheder, institutioner og personer ved salg af meget giftige og giftige stoffer og produkter føre fortegnelse eller kartotek med oplysning om modtagerens navn, stilling og adresse, stoffets eller produktets betegnelse, mængde og anvendelse samt dato for salget. En specificeret udskrift af virksomhedens normale bogholderi er dog tilstrækkelig, såfremt udskriften kan godkendes af Miljøstyrelsen. Ved salg mod rekvisition er opbevaring af de ekspederede rekvisitioner tilstrækkelig, jf. stk. 1.

Stk. 4. De i § 27, stk. 1, nr. 1, nævnte virksomheder, institutioner og personer behøver dog ikke at føre fortegnelse eller kartotek ved indbyrdes salg af meget giftige og giftige stoffer og produkter.

§ 37. Stoffer, der ved anvendelse som lægemidler er undergivet receptpligt efter Sundhedsstyrelsens bestemmelser herom, må, såfremt stoffet ikke skal anvendes som lægemiddel, kun sælges til andre end de i § 27 nævnte virksomheder, institutioner og personer, når dette sker i overensstemmelse med reglerne i §§ 26, 28, 29 og 32-36. Dette gælder, uanset hvordan stoffet skal klassificeres og mærkes efter reglerne i denne bekendtgørelse. Det samme gælder for ethvert af et sådant stof fremstillet produkt, der ved anvendelse som lægemiddel er undergivet receptpligt.

Kapitel 5

Opbevaring

§ 38. Meget giftige og giftige stoffer og produkter, jf. § 25, skal overalt opbevares forsvarligt, under lås, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

Stk. 2. De i § 29 nævnte forhandlere skal endvidere opbevare meget giftige og giftige stoffer og produkter i særskilt og aflåst skab eller rum, der tydeligt er mærket med en advarselstavle, som angivet i bilag 11. I et sådant giftskab eller giftrum må ikke anbringes andet end meget giftige og giftige stoffer og produkter, herunder meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler.

Stk. 3. Hos de i § 27, stk. 1, nr. 1-3 nævnte virksomheder, institutioner og personer skal alle døre til skabe, lokaler o.lign., hvori der opbevares meget giftige og giftige stoffer og produkter, endvidere forsynes med en advarselstavle, som angivet i bilag 11.

§ 39. Meget giftige og giftige stoffer og produkter, jf. § 25, må ikke opbevares i sådanne emballager, der kan give anledning til forveksling af indholdet.

Stk. 2. Hos de i § 27 nævnte virksomheder, institutioner og personer skal meget giftige og giftige stoffer og produkter opbevares i den oprindelige emballage eller i en anden tilsvarende emballage, der er mærket med stoffets eller produktets navn, farebetegnelser, faresymboler samt R- og S-sætninger i overensstemmelse med § 13, nr. 1, 4, 6 og 7.

Stk. 3. Hos andre end de i § 27 nævnte virksomheder, institutioner og personer skal meget giftige og giftige stoffer og produkter opbevares i den oprindelige emballage.

§ 40. Stoffer og produkter, der skal mærkes med farebetegnelsen “Ætsende“, “Sundhedsskadelig“ eller “Lokalirriterende“, skal overalt opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende.

Stk. 2. Hos detailhandlere, hvor kunderne har direkte adgang til de i stk. 1 nævnte stoffer og produkter, skal disse opbevares mindst 1,50 m over gulvhøjde. Dette gælder dog ikke, hvis emballagen er forsynet med børnesikret lukning, jf. bilag 6.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte stoffer og produkter skal opbevares i den oprindelige emballage eller i en anden tilsvarende emballage, der er mærket med stoffets eller produktets navn, farebetegnelser, faresymboler samt R- og S-sætninger i overensstemmelse med § 13, nr. 1, 4, 6 og 7.

§ 41. Miljøfarlige stoffer skal overalt opbevares forsvarligt. De skal opbevares i den oprindelige emballage eller i en anden tilsvarende emballage, der er mærket med stoffets navn, farebetegnelse, faresymbol samt R- og S-sætninger i overensstemmelse med § 13, nr. 1, 4, 6 og 7.

Kapitel 6

Vildledende markedsføring

§ 42. Et kemisk stof eller produkt må ikke sælges under omstændigheder, der er egnet til at vildlede brugerne med hensyn til stoffets eller produktets anvendelse eller med hensyn til den risiko, der er forbundet med stoffet eller produktet.

Stk. 2. Ved markedsføring af et kemisk stof eller produkt må der ikke anvendes udsagn, der er egnet til at give brugerne den opfattelse, at stoffet eller produktet ikke indebærer risiko for mennesker eller miljø. Dette gælder bl.a. angivelser som “ufarlig“, “ugiftig“, “ikke sundhedsskadelig“, “ikke mærkningspligtig“, “testet“, herunder “testet for . . . (f.eks. allergi)”, “godkendt“, “miljø“ og “natur“ og sammensætninger heraf.

Stk. 3. Ved markedsføring af kemiske stoffer og produkter må de i bilag 3 angivne symboler, de i bilag 4 angivne R-sætninger og de i bilag 7 angivne følbare advarsler kun anvendes, hvis dette følger af reglerne i kapitel 3. Symboler, sætninger og advarsler, der kan forveksles med de i 1. punktum nævnte, må ikke anvendes.

Stk. 4. Udsagn, der angiver, at et kemisk stof eller produkt ikke indeholder bestemte stoffer, må kun anvendes, hvis dette efter omstændighederne må anses som en relevant oplysning for brugerne. Sådanne udsagn må i øvrigt kun anvendes, hvis stoffet eller produktet ikke indeholder andre stoffer med tilsvarende eller lignende brand-, sundheds- eller miljømæssigt farlige eller uønskede egenskaber som det stof, det angives ikke at indeholde.

§ 43. Kemiske stoffer og produkter, der er omfattet af reglerne i kapitel 3, må ikke have en præsentation eller betegnelse, der anvendes til levnedsmidler, foder, lægemidler eller kosmetik.

Stk. 2. Kemiske stoffer og produkter, der er omfattet af reglerne i kapitel 3, og som sælges en detail til offentligheden, må ikke have en emballage, som er udformet eller dekoreret, så den tiltrækker børns aktive nysgerrighed.

Stk. 3. Kemiske stoffer og produkter, der skal faremærkes efter reglerne i kapitel 3, må ikke sælges med etiketter eller påskrifter, der virker vildledende i forhold til faremærkningen eller dominerer i en sådan grad, at opmærksomheden bortledes fra denne.

§ 44. Reklame for farlige stoffer, jf. § 5, er forbudt, medmindre der i reklamebudskabet henvises til stoffets klassificering i fareklasse(r).

Kapitel 7

Myndighederne. Afgørelser. Dispensation. Klage.

§ 45. Afgørelser efter denne bekendtgørelse træffes efter reglerne i lovens §§ 52, 53 og  § 54, stk. 2.

§ 46. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i bekendtgørelsen samt afgørelser truffet i medfør heraf.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen bistår Miljøstyrelsen ved tilsyn med overholdelsen af mærknings- og opbevaringsreglerne hos detailhandlere og lignende. Kommunalbestyrelsen påser, at kommunalbestyrelsens afgørelser efter dette stykke overholdes.

§ 47. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsen fraviges.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan ændre bekendtgørelsens bilag.

§ 48. Afgørelser truffet af politiet efter §§ 32 og 33 og af kommunalbestyrelsen efter lovens § 48 kan påklages til Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte afgørelser skal indeholde oplysning om

1)   datoen for klagefristens udløb

2)   hvortil klage indgives, jf. § 49, stk. 2, og

3)   at klage skal være modtaget senest ved klagefristens udløb.

§ 49. For afgørelser, der kan påklages, er klagefristen 4 uger fra afgørelsens dato, jf. lovens § 57.

Stk. 2. Klage indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen, og fremsendes herfra til Miljøstyrelsen ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Kapitel 8

Straf

§ 50. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år den, der

1)   overtræder §§ 24, stk. 2, 28, 36, 42, 43 eller 44,

2)   undlader at klassificere et stof eller produkt efter §§ 4 og 5, at meddele oplysninger efter § 6 eller § 7,

3)   sælger et kemisk stof eller produkt, der ikke er emballeret eller mærket efter § 8 eller importerer et kemisk stof eller produkt uden at emballere og mærke det efter § 9,

4)   sælger et kemisk stof eller produkt i strid med §§ 26, 29, stk. 1, eller 37 eller importerer et kemisk stof eller produkt i strid med § 30,

5)   tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse efter § 29, stk. 1, eller

6)   opbevarer et kemisk stof eller produkt i strid med §§ 38, 39, 40 eller 41.

§ 51. For overtrædelse af §§ 8, 9, 26, 29, stk. 1, 37, 38, 39, 40 og 41 kan der pålægges en producent, en importør eller en virksomheds ejer eller bruger bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes denne som forsætlig eller uagtsom. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

§ 52. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der, jf. § 62 i lov om kemiske stoffer og produkter, pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Kapitel 9

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 53. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. oktober 1993.

§ 54. Ved bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 8. august 1991 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

§ 55. Kemiske stoffer og produkter kan dog sælges indtil den 1. juli 1994, selv om de ikke er emballeret og mærket efter reglerne i kapitel 3, såfremt de er emballeret og mærket i overensstemmelse med de hidtil gældende regler. Mobile gasbeholdere, som udelukkende indeholder et stof, som er enten butan, propan eller LPG (fortættede råoliegasser), kan dog sælges indtil den 30. april 1997, selv om de ikke er emballeret og mærket efter reglerne i kapitel 3. Aerosoler kan dog sælges indtil 1. april 1995, selv om de ikke er emballeret og mærket efter reglerne i kapitel 3 for så vidt angår brandfarlighed, såfremt de er mærket og emballeret i overensstemmelse med de hidtil gældende regler. Petroleum kan dog sælges i dunke med et rumindhold på 10 l indtil 31. oktober 1998, selv om dunkene ikke er forsynet med børnesikret lukning ifølge reglerne i § 11, stk. 2.

Stk. 2. Hvor der i regler udstedt før den 21. august 1991 er fastsat krav vedrørende giftige stoffer eller produkter, gælder disse også for stoffer eller produkter, der skal klassificeres som kræftfremkaldende, reproduktionstoksiske eller mutagene og tildeles farebetegnelsen “Giftig“. Hvor der i regler udstedt før den 21. august 1991 er fastsat krav vedrørende sundhedsskadelige stoffer eller produkter, gælder disse også for stoffer og produkter, der skal klassificeres som kræftfremkaldende, reproduktionstoksiske eller mutagene og tildeles farebetegnelsen “Sundhedsskadelig“. Hvor der i gældende regler er fastsat krav vedrørende sundhedsskadelige stoffer eller produkter, gælder disse også for stoffer eller produkter, der skal klassificeres som sensibiliserende og tildeles farebetegnelsen “Sundhedsskadelig“. Hvor der i gældende regler er fastsat krav vedrørende lokalirriterende stoffer eller produkter, gælder disse også for stoffer eller produkter, der skal klassificeres som sensibiliserende og tildeles farebetegnelsen “lokalirriterende“.

Stk. 3. Virksomheder, der før den 21. august 1991 har indgivet meddelelse til Arbejdstilsynet om, at de fremstiller eller anvender meget giftige eller giftige stoffer eller produkter, skal senest den 21. august 1994 indgive fornyet meddelelse efter reglerne i § 27, stk. 1, nr. 2, og stk. 2-3.

Stk. 4. Virksomheder, der før bekendtgørelsens ikrafttræden har indgivet meddelelse til Miljøstyrelsen om, at de sælger meget giftige eller giftige stoffer eller produkter, skal senest 3 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden indgive fornyet meddelelse efter reglerne i § 27, stk. 1, nr. 3, og stk. 2.

*) De i Bekendtgørelsen nævnte bilag er ikke medtaget. Eksemplarer af den danske bekendtgørelse med bilag fås hos Arbejdstilsynet.

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 92/32, EF-Tidende 1992 L 154 s. 1, Rådets direktiv nr. 88/379, EF-Tidende 1988 L 187 s. 14, Kommissionens direktiv 88/302, EF-Tidende 1988 L 133 s. 1, Kommissionens direktiv nr. 90/35, EF-Tidende 1990 L 19 s. 14, Kommissionens direktiv nr. 91/410, EF-Tidende 1991 L 228 s. 67, Kommissionens direktiv nr. 91/442, EF-Tidende 1991 L 238 s. 25, Kommissionens direktiv 92/69, EF-Tidende 1992 L 383 s 113 og L 383 A s. 1, Kommissionens direktiv nr. 93/18, EF-Tidende 1993 L 104 s. 46 og Kommissionens direktiv nr. 93/21, EF-Tidende 1993 L 110 s. 20 og L 110 A s. 1.

2) EF-Tidende 1980 L 246 s. 1.

3) Regler om emballering og mærkning af kemiske stoffer og produkter, der eksporteres til lande uden for EF, findes i art. 7 i Rådets forordning (EØF) nr. 2455/92, EF-Tidende 1992 L 251 s. 13.