Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Samferðslumálaráðið
  • Útgávudagur: 17-02-1997
Tilvísingar
Skjøl o.tíl.
Valmøguleikar
Tín lógalisti

17. februar 1997Nr. 140

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer

I henhold til § 17, stk. 3, § 22, stk. 1, § 35, stk. 1, § 39, § 40, § 41, stk. 1, § 49, § 49a, § 49c, § 57, § 63, stk. 1 og 2, og § 84 samt efter bemyndigelse i henhold til § 73 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 22. marts 1995, ændret ved lov nr. 458 af 12. juni 1996 og lov nr. 1196 af 27. december 1996, fastsættes:

Kapitel 1

Område m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter arbejde med, herunder fremstilling, anvendelse og håndtering af:

1)   De stoffer og materialer, der fremgår af bilag 1.

2)   Materialer, der indeholder 0,1% eller mere af disse stoffer, medmindre andet er angivet ud for det enkelte stof i bilag 1.

3)   Arbejdsprocesser, der er optaget på bilag 2.

Stk. 2. I det omfang, det er angivet i bilag 1 ud for det enkelte stof, omfatter bekendtgørelsen tillige:

1)   Materialer, der indeholder mindre end 0,1% af det pågældende stof.

2)   Arbejdsprocesser, der afgiver et sådant stof.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder også for arbejde omfattet af § 2, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø, og arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver.

Stk. 2. Dog gælder følgende bestemmelser kun for arbejde, der udføres for en arbejdsgiver: § 5, stk. 3, § 6, § 10, § 12, stk. 6, § 15, § 16, § 18, stk. 1, § 19, stk. 1, § 20, stk. 1, § 21, stk. 1, § 22 og § 23.

§ 3. Undtaget fra bekendtgørelsen er arbejde, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 660 af 24. september 1986 om asbest, som ændret ved bekendtgørelse nr. 984 af 11. december 1992, og arbejde omfattet af bekendtgørelse nr. 344 af 9. juni 1988 om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineralfibre.

Stk. 2. Endvidere finder bekendtgørelsen ikke anvendelse på arbejde med nærings- og nydelsesmidler, der er færdige til indtagelse, og arbejde med lægemidler, der er gjort klar til indgivelse.

Stk. 3. Bekendtgørelsen bevirker ingen ændringer i de særlige krav, som følger af arbejdsmiljølovgivningens regler i øvrigt, som fx i reglerne om epoxyharpikser og isocyanater m.v.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

§ 4. Bekendtgørelsen indeholder supplerende regler til bekendtgørelsen om stoffer og materialer og bekendtgørelsen om arbejdets udførelse.

Stk. 2. Stoffer og materialer, som er omfattet af denne bekendtgørelse, anses for at kunne være farlige for eller i øvrigt være forringende for sikkerhed og sundhed, og bekendtgørelsen om stoffer og materialer gælder derfor i sin helhed for disse stoffer og materialer, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelsen.

Stk. 3. For materialer finder §§ 6 - 12 om anmeldelse i bekendtgørelse om stoffer og materialer dog først anvendelse efter nærmere bestemmelser herom af direktøren for Arbejdstilsynet.

§ 5. Et stof eller materiale må ikke anvendes, hvis det efter § 19 i ovennævnte bekendtgørelse om stoffer og materialer kan erstattes med et ufarligt eller mindre farligt stof eller materiale.

Stk. 2. Det skal herunder sikres, at stofferne og materialerne anvendes i den form, der medfører mindst risiko for kontakt ved arbejdet.

Stk. 3. Hvis stoffet eller materialet ikke kan erstattes efter stk. 1 eller stk. 2, skal arbejdsgiveren skriftligt begrunde dette over for sikkerhedsorganisationen, inden stoffet eller materialet tages i brug. I virksomheder uden sikkerhedsorganisation skal begrundelsen gives over for de ansatte eller til deres repræsentanter.

§ 6. Brugsanvisninger, som udarbejdes til de ansatte efter § 20 i ovennævnte bekendtgørelse om stoffer og materialer, skal foruden de heri nævnte oplysninger oplyse om, at arbejde med stoffet eller materialet kan udgøre en kræftrisiko. Brugsanvisninger for materialer skal tillige oplyse om navnene på stofferne. Der skal anvendes de navne, hvormed stofferne og materialerne betegnes i bilag 1.

Stk. 2. Brugsanvisningerne efter stk. 1 skal oplyse om eventuelle forholdsregler efter § 13.

§ 7. Der skal anvendes arbejdsprocesser, arbejdsmetoder og værktøj, der udelukker eller begrænser udvikling af dampe og støv, dannelse af røg og aerosoler m.v. samt sprøjt og stænk fra stofferne og materialerne, så meget som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling.

§ 8. Recirkulation af udsuget luft med indhold af stofferne eller materialerne må ikke finde sted.

§ 9. Tekniske anlæg og ventilationssystemer, der anvendes ved arbejde med stofferne eller materialerne skal forsynes med hensigtsmæssigt virkende overvågningsanordninger, der afslører og alarmerer ved unormale driftsforhold og ved uheld.

Stk. 2. I tilknytning til overvågningen skal der være udarbejdet instruktion, der angiver, hvilke forholdsregler, der skal følges ved unormale driftsforhold og ved uheld.

§ 10. De ansatte skal underrettes om unormale driftsforhold og om ethvert uheld, der kan medføre en øget risiko for påvirkning af stofferne eller materialerne eller fra arbejdsprocesserne.

Stk. 2. Så længe den øgede risiko er til stede, må der inden for det pågældende område kun beskæftiges personer i det omfang, det er nødvendigt for genoprettelsen af normale forhold. Den øgede risiko for påvirkning af stofferne eller materialerne eller fra arbejdsprocesserne må ikke være konstant for den enkelte ansatte og skal begrænses til det strengt nødvendige.

§ 11. Affald, der indeholder stofferne eller materialerne skal samles, opbevares og bortskaffes i egnede lukkede beholdere, eller hvor dette ikke er praktisk muligt på anden betryggende måde. Beholdere m.v. skal være mærket, som angivet i bilag 3.

§ 12. Ved arbejde omfattet af denne bekendtgørelse skal der anvendes egnede personlige værnemidler, hvis arbejdet ikke på anden måde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Personlige værnemidler må ikke bæres under spisepauser.

Stk. 3. Personlige værnemidler skal opbevares adskilt fra andet tøj.

Stk. 4. Når personlige værnemidler skal til destruktion eller rengøring, skal de opbevares og bortskaffes i lukket emballage, mærket som angivet i bilag 3.

Stk. 5. Rengøring af personlige værnemidler skal foregå særskilt med udstyr egnet til formålet.

Stk. 6. For brugen af personlige værnemidler ved det omhandlede arbejde gælder i øvrigt bestemmelserne i bekendtgørelsen om brug af personlige værnemidler.

§ 13. I arbejdslokaler eller områder, hvor der er risiko for forurening fra stofferne og materialerne, må der ikke ryges, spises eller drikkes, ligesom opbevaring af tobak, mad og drikkevarer ikke må finde sted.

Kapitel 3

Særlige bestemmelser

§ 14. Bestemmelserne i dette kapitel finder kun anvendelse i det omfang, det følger af angivelserne i bilag 1 og 2 ud for det enkelte stof, materiale eller arbejdsproces eller af en vurdering i henhold til § 15.

Vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på virksomheden

§ 15. Hvor det er angivet ud for det enkelte stof, materiale eller arbejdsproces i bilag 1 og 2, skal der i vurderingen af sikkerheds- og sundhedsforholdene ved arbejde hermed, jf. § 4 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, indgå en fastlæggelse og vurdering af arten, graden og varigheden af enhver påvirkning fra de pågældende stoffer, materialer og arbejdsprocesser. Vurderingen skal fornys regelmæssigt og desuden ved enhver ændring i arbejdsforholdene, der kan medføre en øget risiko for påvirkning fra stofferne, materialerne eller fra arbejdsprocesserne.

Stk. 2. Arbejdet med de i stk. 1 nævnte stoffer, materialer og arbejdsprocesser skal planlægges og tilrettelægges under hensyn til denne vurdering, og det skal herunder sikres, at der om nødvendigt træffes sådanne særlige foranstaltninger, som angivet i § 16 og §§ 18 - 23.

Særlige foranstaltninger

§ 16. I det omfang, det følger af ovennævnte vurdering, jf. § 15, skal arbejde med de omhandlede stoffer, materialer og arbejdsprocesser foregå i lukkede anlæg, hvis det er teknisk muligt.

§ 17. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, må arbejdsprocesser, hvori stoffer eller materialer indgår, kun foregå i lukkede anlæg eller på anden måde, der hindrer frigørelse af stofferne eller materialerne, således at enhver påvirkning herfra udelukkes.

Stk. 2. Hvis det ikke er teknisk muligt at opfylde stk. 1, skal stofferne og materialerne fjernes fuldstændigt fra udviklingsstedet.

Stk. 3. Hvis det ikke er teknisk muligt fuldstændigt at fjerne stofferne og materialerne, skal egnede personlige værnemidler anvendes.

§ 18. I det omfang, det følger af ovennævnte vurdering, jf. § 15, skal arbejdspladser, hvor der arbejdes med disse stoffer, materialer eller arbejdsprocesser, være afgrænset og mærket med passende advarsels- og sikkerhedsskiltning, herunder med skilte om rygeforbud.

Stk. 2. Sådanne foranstaltninger skal altid træffes i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2.

§ 19. I det omfang, det følger af ovennævnte vurdering, jf. § 15, må arbejde med disse stoffer, materialer og arbejdsprocesser kun udføres på arbejdspladser, som er effektivt adskilt fra andre arbejdspladser, og kun beskæftigede, hvis arbejde gør det nødvendigt, må have adgang til disse områder.

Stk. 2. Sådanne foranstaltninger skal altid træffes i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2.

§ 20. I det omfang, det følger af ovennævnte vurdering, jf. § 15, skal bade- og omklædningsfaciliteterne omfatte 2 adskilte omklædningsrum henholdsvis for gangtøj og arbejdstøj indrettet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning.

Stk. 2. Bade- og omklædningsfaciliteterne skal altid indrettes på denne måde i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2.

§ 21. I det omfang, det følger af ovennævnte vurdering, jf. § 15, skal arbejdsgiveren sørge for, at der i kontrollen med arbejdsmiljøet efter kapitel 5 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, indgår måleprogrammer.

Stk. 2. Måleprogrammerne skal altid indgå i kontrollen i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2.

Stk. 3. Måleprogrammerne skal være anerkendt af direktøren for Arbejdstilsynet.

§ 22. Arbejdsgiveren skal føre en ajourført liste over de ansatte, der vurderes, jf. § 15, at kunne være eller have været udsat for risiko ved arbejde med disse stoffer, materialer eller arbejdsprocesser, med angivelse af påvirkningen.

Stk. 2. De ansatte har adgang til de oplysninger, der for deres egen person er indført i listen. De ansatte og deres repræsentanter inden for virksomheden har adgang til de kollektive og anonyme oplysninger i listen.

Stk. 3. Oplysningerne om den enkelte ansatte skal opbevares i 40 år efter, at risikoen er ophørt. Ved virksomhedsophør skal listen sendes til den lokale arbejdstilsynskreds.

§ 23. Arbejdsgiveren skal sikre, at ansatte, der vurderes, jf. § 15, at kunne være udsat for risiko for påvirkning fra disse stoffer, materialer eller arbejdsprocesser, har adgang til før ansættelsen og herefter med regelmæssige mellemrum at få foretaget en arbejdsmedicinsk undersøgelse efter reglerne herfor i bekendtgørelsen om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø.

Stk. 2. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, skal de ansatte have adgang til at få foretaget arbejdsmedicinske undersøgelser.

§ 24. I det omfang, det fremgår af bilag 1, skal arbejdsgiveren sørge for, inden stofferne eller materialerne tages i anvendelse på virksomheden, at emballagen er forsynet med mærkning efter reglerne i bilag 3.

§ 25. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, må arbejde med stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne kun udføres af personer, der har fået vejledning om sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer og foranstaltninger i forbindelse med arbejdet, foretaget enten af virksomhedens bedriftssundhedstjeneste eller af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse, som er godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet.

§ 26. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, må arbejde med stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne kun udføres af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet.

Anvendelsesbegrænsninger, godkendelse, anmeldelse m.v.

§ 27. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, er fremstilling og anvendelse af stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne ikke tilladt.

§ 28. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, må arbejde med stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne ikke udføres i den ansattes hjem.

§ 29. Fremstilling og anvendelse af stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne må i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, ikke finde sted uden godkendelse fra direktøren for Arbejdstilsynet, jf. dog § 30, stk. 3.

§ 30. Ansøgning om godkendelse skal indgives skriftligt til direktøren for Arbejdstilsynet og indeholde oplysning om følgende:

1)   påtænkt anvendelse og vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene ved arbejdet, jf. § 15,

2)   med hvilken begrundelse stoffet, materialet eller arbejdsprocessen ikke kan erstattes af et mindre farligt stof, materiale eller arbejdsproces,

3)   eventuelle tekniske anlæg og processer, og

4)   nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Stk. 2. Arbejdstilsynet kan forlange supplerende oplysninger til brug for godkendelsen.

Stk. 3. Godkendelse af bekæmpelsesmidler foretages af Miljøstyrelsen, jf. Miljøstyrelsens regler om kemiske bekæmpelsesmidler.

§ 31. Såfremt Arbejdstilsynets afgørelse ikke er meddelt ansøgeren senest 3 måneder efter, at ansøgningen er modtaget i Arbejdstilsynet, kan stoffet, materialet eller arbejdsprocessen umiddelbart fremstilles eller tages i brug.

Stk. 2. Tidsfristen regnes fra det tidspunkt, hvor tilstrækkelig dokumentation foreligger, jf. § 30.

§ 32. Den, der har opnået godkendelse efter § 29, skal underrette direktøren for Arbejdstilsynet om ændringer i de pågældende arbejdsprocesser m.v., som kan indebære fare for sikkerhed og sundhed.

§ 33. I det omfang, det fremgår af bilag 1, skal den, der fremstiller et stof eller materiale foretage anmeldelse til direktøren for Arbejdstilsynet. Anmeldelsen skal foretages i overensstemmelse med §§ 8 - 12 i ovennævnte bekendtgørelse om stoffer og materialer.

§ 34. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, skal arbejdsgange, arbejdsprocesser og -metoder m.v. anmeldes til Arbejdstilsynet i det amt, hvor arbejdsprocessen m.v. agtes påbegyndt eller foregår.

Stk. 2. Anmeldelsen skal være skriftlig og indeholde de oplysninger, som er angivet i bilag 4.

§ 35. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, skal ethvert uheld, der kan medføre risiko for, at personer udsættes for sundhedsfare ved påvirkninger fra stofferne og materialerne eller fra arbejdsprocesserne, meddeles til den stedlige arbejdstilsynskreds.

Stk. 2. Meddelelsen skal omfatte beskrivelse af uheldet, herunder navnene på de pågældende stoffer og materialer, samt oplysninger om udslippets mængde.

Stk. 3. Meddelelsen skal omfatte en angivelse af den mulige årsag til uheldet samt en redegørelse for, hvordan lignende uheld kan imødegås for fremtiden.

Kapitel 4

Revision, dispensation og klage

§ 36. Den i bilag 1 og 2 fastsatte regulering revideres hvert andet år efter indstilling fra direktøren for Arbejdstilsynet og efter forhandling med Arbejdsmiljørådet.

§ 37. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt, og i det omfang, det er foreneligt med direktiv 90/394/EØF af 28. juni 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer.

Stk. 2. For de stoffer og materialer, der er nævnt i bilag 5, kan dispensation kun gives til de der nævnte formål. Ansøgningen skal indeholde de i bilag 5 nævnte oplysninger.

§ 38. Arbejdstilsynets afgørelser kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 5

Straf

§ 39. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller hæfte den, der:

1)   overtræder §§ 5 - 13, §§ 15 - 29 og §§ 32 - 35,

2)   ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen, eller

3)   tilsidesætter vilkår for godkendelser eller tilladelser i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af § 5, stk.1 og 2, §§ 6 - 13, §§ 15 - 29 og §§ 32 - 35, kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 40. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. marts 1997.

Stk. 2. Samtidig ophæves Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 300 af 12. maj 1993 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

 

 

Arbejdstilsynet, den 17. februar 1997

 

Jens Andersen

/ Charlotte Skjoldager

 

 

Lógarteksturin við skjølum er at finna á vinstra bredda undir yvirskriftini skjøl o.tíl.