Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 21-12-2016
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2016 B - Bekendtgørelse 1467 frá 28. november 2016
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

28. november 2016Nr. 1467

Bekendtgørelse for Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

I medfør af § 148 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1373 af 4. december 2013, som ændret ved anordning nr. 1315 af 16. november 2015, og § 31 i lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 28. august 2013, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 1042 af 28. november 2000, fastsættes efter bemyndigelse, herunder i henhold til luftfartslovens § 152, stk. 1:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser for Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter for varetagelsen af opgaver, herunder offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed, i henhold til luftfartsloven eller EUforordninger på luftfartsområdet samt gebyrer for førelsen af rettighedsregisteret over luftfartøjer.

Stk. 2. Virksomheder, organisationer og personer m.m., i hvis interesse der udføres opgaver på luftfartsområdet eller foretages rettighedsregistrering, betaler gebyrer til Trafikog Byggestyrelsen efter §§ 3-6 og § 8.

Stk. 3. Luftfartsselskaber betaler safety-bidrag til Trafikog Byggestyrelsen efter § 7.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1)   Udstedelsesgebyr: Betaling for Trafik- og Byggestyrelsens tiltrædelseskontrol på luftfartsområdet, herunder alle direkte og indirekte omkostninger ved udstedelser, godkendelser og enkeltstående opgaver, f.eks. afholdelse af prøver og kurser samt betaling for omkostninger forbundet med Trafik- og Byggestyrelsens førelse af register over rettigheder over luftfartøjer m.v., jf. lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer.

2)   Safety-bidrag: Afgift, som er fastsat i luftfartslovens § 148, stk. 2, til finansiering af Trafik- og Byggestyrelsens løbende tilsyn. Safety-bidraget opkræves hos luftfartsselskaberne pr. passager, der befordres med luftfartøj, som afgår fra en færøsk lufthavn.

Betaling af gebyrer og afgifter

§ 3. Udstedelsesgebyrerne fremgår af bilag 1 og betales enten som et fast gebyr eller som et gebyr efter regning på grundlag af Trafik- og Byggestyrelsens timeforbrug, jf. dog § 8.

Stk. 2. Hvor gebyret fastsættes efter regning, fremgår timesatsen af bilag 1, kapitel 1, tabel 1A.

Stk. 3. Udstedelsesgebyr forfalder til betaling ved opgavens afslutning (udstedelsestidspunktet), jf. dog stk. 4-5.

Stk. 4. Udstedelsesgebyr i forbindelse med førelsen af rettighedsregistret, jf. bilag 1, kapitel 3, tabel 3C, betales, når et dokument anmeldes til registrering forud for dokumentets indførelse i dagbogen. Ved rekvirering af attest, afskrift, udskrift, kopi m.v. betales udstedelsesgebyret ligeledes i forbindelse med rekvireringen. Afvises et dokument fra registrering, betales ikke nyt gebyr, hvis dokumentet anmeldes til registrering på ny inden 3 måneder regnet fra den første anmeldelse til registrering.

Stk. 5. Trafik- og Byggestyrelsen kan opkræve aconto beløb, som betales før opgavens påbegyndelse og undervejs i takt med opgavens udførelse.

Stk. 6. Gebyrerne betales efter de satser, der er gældende på forfaldstidspunktet, jf. dog § 12.

§ 4. I forbindelse med en virksomhedsomdannelse f.eks. fra personligt ejet virksomhed til aktieselskab, hvor forholdene i øvrigt ikke ændres, betales et udstedelsesgebyr, der beregnes på baggrund af timeforbrug.

Stk. 2. I forbindelse med en udstedelse, hvor der er en forhåndsdialog med Trafik- og Byggestyrelsen, kan Trafik- og Byggestyrelsen forinden stille krav om, at det arbejde, som Trafik- og Byggestyrelsen udfører, indtil ansøgning indgives, vil indgå helt eller delvis i opgaven, og at denne del af opgaven skal medregnes i udstedelsesgebyret på baggrund af timeforbrug.

§ 5. Ved afbrydelse af en opgave, inden denne er afsluttet, betales en forholdsmæssig andel af udstedelsesgebyret efter et skøn over, hvor stor en andel af opgaven der er gennemført på dette tidspunkt, jf. dog stk. 2 og § 6. Betalingen udgør

1)   25 % af udstedelsesgebyret, hvis mindre end 50 % af opgaven er gennemført,

2)   50 % af udstedelsesgebyret, hvis 50 % eller mere, men mindre end 75 % af opgaven er gennemført, og

3)   75 % af udstedelsesgebyret, hvis 75 % eller mere af opgaven er gennemført.

Stk. 2. Ved afbrydelse af en opgave, for hvilken udstedelsesgebyret fastsættes efter regning, betales for det allerede udførte arbejde.

§ 6. En prøve betragtes som en påbegyndt opgave, når tilmelding til prøven er sket, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Afsluttes en prøve omfattet af bilag 1, kapitel 4, tabel 4J-4L før normeret tid, og skyldes afslutning af prøven før tid sygdom hos eleven, betales dog intet gebyr, hvis afmelding sker skriftligt af den indstillende skole inden tidspunktet for den pågældende prøve, og hvis pågældende sygdom er dokumenteret over for Trafik- og Byggestyrelsen ved lægeerklæring.

Stk. 3. Afsluttes en prøve, hvor udstedelsesgebyret faktureres efter regning, før normeret tid af årsager, som ikke skyldes Trafik- og Byggestyrelsens forhold, force majeure eller forhold omfattet af stk. 2, betragtes prøven som en afsluttet opgave, idet der dog kun betales for det allerede udførte arbejde.

Stk. 4. Afsluttes en prøve, der faktureres efter faste gebyrer, før normeret tid af årsager, som ikke skyldes Trafik- og Byggestyrelsens forhold, force majeure eller forhold omfattet af stk. 2, betragtes prøven som en afsluttet opgave, og hele udstedelsesgebyret skal betales.

Stk. 5. Et kursus betragtes som en påbegyndt opgave, når tilmelding til kurset er sket. Et kursus, der afsluttes før normeret tid af årsager, som ikke skyldes Trafik- og Byggestyrelsens forhold eller force majeure, betragtes som en afsluttet opgave, og hele udstedelsesgebyret, jf. bilag 1, kapitel 11, tabel 11A, skal betales. Afsluttes et kursus, jf. bilag 1, kapitel 11, tabel 11A, før normeret tid på grund af sygdom hos eleven, betales dog intet gebyr, hvis afmelding sker skriftligt inden tidspunktet for den første kursusdags begyndelse, og hvis pågældende sygdom er dokumenteret over for Trafik- og Byggestyrelsen ved lægeerklæring.

§ 7. Safety-bidraget er reguleret efter luftfartslovens § 148, stk. 4, og satsen fremgår af bilag 1, kapitel 2, tabel 2B, til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Flyvepladser, hvorfra der afgår flyvninger med luftfartsselskaber, som skal betale safety-bidrag i henhold til luftfartslovens § 148, stk. 2, skal for hver måned indsende opkrævningsgrundlag for disse luftfartsselskaber til Trafikog Byggestyrelsen senest den 10. dag i den efterfølgende måned.

Stk. 3. Opkrævningsgrundlaget skal indeholde følgende oplysninger:

1)   Luftfartsselskabets navn, adresse og CVR-nummer eller tilsvarende.

2)   Antal passagerer, der skal betales safety-bidrag for.

Stk. 4. Flyvepladserne skal, hvis Trafik- og Byggestyrelsen anmoder herom, opgøre antallet af passager, jf. stk. 3, nr. 2, på afgange fra flyvepladsen.

Stk. 5. Trafik- og Byggestyrelsen opkræver safety-bidraget hos luftfartsselskaberne med en betalingsfrist på 30 dage.

§ 8. For udførelse af tiltrædelseskontrol på Færøerne betales, ud over eventuel øvrig betaling efter denne bekendtgørelse, samtidig for Trafik- og Byggestyrelsens rejse- og opholdsudgifter, herunder udgifter ved rejsetidsforbrug.

Stk. 2. For udførelse af opgaver, herunder tilsynsopgaver og tiltrædelseskontrol, i Grønland og uden for dansk område, betales, ud over eventuel øvrig betaling efter denne bekendtgørelse, samtidig for Trafik- og Byggestyrelsens rejseog opholdsudgifter, herunder udgifter ved rejsetidsforbrug.

Stk. 3. Trafik- og Byggestyrelsen kan opkræve aconto beløb, som betales før opgavens påbegyndelse.

§ 9. Udebliver betaling af gebyrer og afgifter efter sidste rettidige indbetalingsdag, kan Trafik- og Byggestyrelsen opkræve et ekspeditionsgebyr på 100 kr. for hver rykkerskrivelse. Der tillægges renter i overensstemmelse med rentelovens § 5.

Klageadgang

§ 10. Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikog Byggestyrelsens forskrifter.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelsen nr. 1370 af 25. november 2015 for Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. ophæves.

§ 12. For opgaver på luftfartsområdet, hvor der betales gebyr efter regning, og hvor opgaven ikke er afsluttet 1. januar 2017, beregnes gebyret indtil 1. januar 2017 efter de hidtil gældende regler, og fra 1. januar 2017 beregnes gebyret efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. For opgaver, hvor der efter de hidtidige regler ikke har været krav om gebyr, vil der ikke blive opkrævet gebyr for sagsbehandling foretaget indtil 1. januar 2017.

 

 

Trafik- og Byggestyrelsen, den 28. november 2016

 

CARSTEN FALK HANSEN

 

/ Lars Colding Laustrup

 

 

 

 

Bilag 1

Gebyr- og afgiftssatser for 2017

 

Forord

Dette bilag indeholder gebyr- og afgiftssatserne gældende for 2017 for Færøerne. Alle satser er angivet i danske kroner.

 

Kapitel 1: Efter regning

 

Tabel 1A. Timesats efter regning

 

Udstedelsesgebyr

A1

Gebyrsats pr. time, for gebyrer, der faktureres efter regning

990

A2

Gebyrsats pr. time, for gebyrer, der faktureres efter regning

1.030

 

Kapitel 2: Generelle gebyrer

 

Tabel 2B. Safety-bidrag

 

Afgift

B1

Safety-bidrag

5,75 kr. pr. passager

 

Tabel 2C. Øvrige opgaver

 

Udstedelsesgebyr

C1

Øvrige opgaver, der ikke er beskrevet

Efter regning A1

 

Sikkerhedsgodkendelse i forbindelse med security

 

Tabel 2D. Sikkerhedsgodkendelse af security-medarbejdere

 

Udstedelsesgebyr

D1

Sikkerhedsgodkendelse af security-medarbejdere

1.515

 

 

Kapitel 3: Luftfartøjsregistret

Tabel 3A. Nyregistrering, genregistrering og midlertidig registrering af et luftfartøj, som ikke er optaget i Nationalitetsregistret, samt registrering af ejer- og brugerskifte for et luftfartøj, som er optaget i Nationalitetsregistret

 

Udstedelsesgebyr

A1

Registrering af luftfartøjer samt ejer- og brugerskifte

2.280

 

Tabel 3C. Registreringer i og udskrifter fra rettighedsregisteret

 

Udstedelsesgebyr

C1

Registrering af rettigheder over luftfartøjer, jf. § 2, nr. 2 og 3, i lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer

3.435

C2

Attester, afskrifter, udskrifter, fotokopier eller lignede fra rettighedsregisteret

645

 

Kapitel 4: Certifikater

 

Certifikater

 

Tabel 4A. Certifikater, piloter

 

Udstedelsesgebyr

A1

Udstedelse af pilotcertifikat og tilføjelse af ny rettighed, pr. certifikat

115

A5

Udstedelse/udvidelse af autorisation som kontrollant i forbindelse med Part FCL, pr. autorisation (inkl. seminar)

11.760

A6

Udstedelse/ fornyelse/ udvidelse af autorisation som instruktør, pr. autorisation (inkl. seminar)

970

 

Tabel 4B. Certifikater, ATM

 

Udstedelses­gebyr

B1

Førstegangsudstedelse af flyveleder- og FIS-certifikat

Efter regning A1

B2

Tilføjelse af ny rettighed flyveleder- og FIS-certifikat

Efter regning A1

B3

Udstedelse af flyveleder- og FIS-elevcertifikat

Efter regning A1

B4

Førstegangsudstedelse af autorisation som kontrollant/assessor i forbindelse med ATM, pr. autorisation

Efter regning A1

B5

Fornyelse eller udvidelse af autorisation som kontrollant/assessor i forbindelse med ATM, pr. autorisation

Efter regning A1

 

Tabel 4C. Certifikater, tekniske

 

Udstedelsesgebyr

C1

Førstegangsudstedelse Part FCL/Part-66 AML-certifikat

Efter regning A1

C2

Fornyelse eller udvidelse Part FCL/Part-66 AML-certifikat

2.100

C3

Førstegangsgodkendelse af assessor/typeeksaminer

Efter regning A1

C4

Fornyelse af assessor/typeeksaminer

Efter regning A1

 

Tabel 4D. Certifikater, øvrige

 

Udstedelsesgebyr

D1

Udstedelse af F-certifikat

Efter regning A1

D2

Udstedelse af C/C attestation

125

D3

Udstedelse af luftradiotelefonistcertifikat

960

D4

Udstedelse af K-certifikat

Efter regning A1

 

Tabel 4E. Validering eller blokvalidering af certifikat

 

Udstedelsesgebyr

E1

Validering eller blokvalidering af certifikat

Efter regning A1

E2

SOLI (change of state of license issue)

Efter regning A1

 

Praktiske prøver

 

Tabel 4F. Praktiske prøver, pilot

 

Udstedelsesgebyr

 

 

 

F1

Praktiske pilot prøver, herunder:

-       PPL, CPL, IR, instruktørrettighed, klasse- eller typerettighed på én-pilot luftfartøj

 

-       Typerettighed på flerpilot luftfartøj, ATPL

-       Typerettighed på flerpilot luftfartøj, ATPL, CREW

 

 

 

Efter regning A1

 

Tabel 4G. Praktiske prøver, ATM

 

Udstedelsesgebyr

G1

Flyveledere og FIS

Efter regning A1

 

Tabel 4H. Praktiske prøver, tekniske certifikater

 

Udstedelsesgebyr

H1

Part-66 AML-certifikat

Efter regning A1

 

Tabel 4I. Praktiske prøver, øvrige certifikater

 

 

Udstedelsesgebyr

I1

Prøve/omprøve som luftfartsradiotelefonist

670

 

Teoretiske prøver

 

Tabel 4J. Teoretiske prøver, pilot

 

Udstedelsesgebyr

J1

PPL pr. prøve/omprøve pr. fag

585

J2

ATPL, CPL eller instrumentrettighed, pr. prøve/omprøve pr. fag inkl. mor- seprøve

945

J3

Instruktørrettighed sektion 1

Efter regning A1

 

Tabel 4K. Teoretiske prøver, ATM

 

Udstedelsesgebyr

K1

Flyveleder/FIS-certifikat, pr. prøve/omprøve pr. fag

Efter regning A1

 

Tabel 4L. Teoretiske prøver, Teknisk personale

 

Udstedelsesgebyr

L1

Web-baseret eksamination af personale i Part-M og Part-145 på vegne af EASA

Efter regning A1

 

Tabel 4M. Medical transfer

 

Udstedelsesgebyr

M1

Transfer af udenlandske Medicals

1.135

 

Kapitel 5: Luftfartsskoler og organisationer under personcertificering

 

Tabel 5A Luftfartsskoler og flyvelæger

 

Udstedelsesgebyr

A1

Luftfartskoler, piloter

Efter regning A1

A2

Registrering af »Registered Facility«

Efter regning A1

A3

Luftfartskoler, ATM, praktisk og teoretisk uddannelse

Efter regning A1

A4

Luftfartsskoler, Part-147 skole

Efter regning A1

A5

Flyvelæger/AeMC

Efter regning A1

A6

Godkendelse af kursus typerettighed B1, B2, C-typeuddannelse, pr. kategori

Efter regning A1

A7

Godkendelse af syntetiske flyvetrænere og simulatorer af typen FNTP

Efter regning A1

A9

Godkendelse af syntetiske flyvetrænere og simulatorer af typen FTD og FSTD

Efter regning A2

 

Kapitel 6: Luftdygtighed

 

Tabel 6A Luftdygtighed

 

Udstedelsesgebyr

 

A1

Luftdygtighedsbeviser/nationale flyvetilladelser for private og kommercielle, og hvor tilsyn udføres af unioner (DSvU, DBU, KZ og Veteranflyklubben)

 

Efter regning A1

 

Tabel 6D. Leasing af fly på dansk register

 

Udstedelsesgebyr

D1

Betaling for procedurer i forbindelse med, at fly på dansk register leases ud (1. gang som ved forlængelse)

 

Efter regning A1

 

Tabel 6E. Export statements/Export af luftdygtighedsbeviser

 

Udstedelsesgebyr

E1

Export statement/export af luftdygtighedsbeviser (ikke USA)

Efter regning A1

E2

Export statement/export af luftdygtighedsbeviser - USA

Efter regning A1

 

Tabel 6F. Flyvetilladelse (enkeltstående flyvninger)

 

Udstedelsesgebyr

F1

Flyvetilladelse, inklusive godkendelse af flyvebetingelser

Efter regning A1

F2

Godkendelse af flyvebetingelser eller udstedelse af flyvetilladelse til luftfartøj med allerede godkendte flyvebetingelser

Efter regning A1

F3

Fornyelse af flyvetilladelse

Efter regning A1

F4

Validering af udenlandsk flyvetilladelse (Flight Permit)

Efter regning A1

 

Tabel 6G. Støjcertifikat og/eller emissionscertifikat

 

Udstedelsesgebyr

G1

Støjcertifikat og/eller emissionscertifikat

Efter regning A1

 

Tabel 6H. Diverse ydelser

 

 

Udstedelsesgebyr

H1

Ændring af flyvehåndbog

Efter regning A1

 

Tabel 6I. Byggetilladelse til amatørbygning af luftfartøj

 

Udstedelsesgebyr

I1

Byggetilladelse eller forlængelse af byggetilladelse til amatørbygning af luftfartøj

Efter regning A1

 

Tabel 6J. Tildeling af ICAO mode S koder samt ELT koder til ultralette fly

 

Udstedelsesgebyr

J1

Tildeling af ICAO mode S samt ELT koder til ultralette fly

Efter regning A1

 

Tabel 6K. Udstedelse af Airworthiness Review Certificate

 

Udstedelsesgebyr

 

K1

Udstedelse af Airworthiness Review Certificate (ARC) (udstedelse af ARC på baggrund af anbefaling fra en godkendt Part M Subpart (G)(I) organisation)

 

Efter regning A1

 

Kapitel 7: Autorisationer til tekniske organisationer

 

Tabel 7A. Udstedelseskontroller, værksteder, fremstillingsvirksomheder og CAMO

 

Udstedelsesgebyr

 

A1

Autorisation til inspektion, vedligeholdelse og større ændringer af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel (Part-145, Part-M (F) og BL 2-1) samt Part-145 med A-ratings begrænset til avionic og tilsyn med FAA autorisation, der er baseret på en Part-145 autorisation

 

Efter regning A1

 

A2

Autorisation til inspektion, vedligeholdelse og større ændringer af luftfartøjsmateriel (komponentværksted) samt autorisation til udførelse af NDT- arbejde og tilsyn med FAA autorisation, der er baseret på en Part-145 auto- risation

 

Efter regning A1

A3

Autorisation til fremstilling af luftfartøjer eller luftfartøjsmateriel

Efter regning A1

A4

Stand-alone CAMO’er

Efter regning A1

 

Kapitel 8: Flyvepladser og teletekniske anlæg

 

Tabel 8A. Godkendelse af flyvepladser og teletekniske anlæg

 

 

Udstedelsesgebyr

 

 

 

A1

Godkendelse af offentlige flyvepladser samt ændringer heraf, herunder

-  IMC-flyvepladser i forsvarets regi, der godkendes til erhvervsmæssig, civil luftfart af Trafik- og Byggestyrelsen

-  IMC-flyvepladser med andre radiolandingshjælpemidler (VOR/NDB/VDF/radar/R-NAV)

 

 

 

Efter regning A1

 

A2

Godkendelse og registrering af private flyvepladser, helikopterflyvepladser, svæveflyvepladser (der ikke administreres gennem DSvU) samt ændringer heraf

 

Efter regning A1

A3

Tilsyn med security på flyvepladser

Efter regning A1

A4

Teletekniske anlæg, inklusive betaling for kontrol af måleresultater

Efter regning A1

A5

Godkendelse af kontrolorganisation, der må udføre kontrolmålinger på CNS- og AGA-anlæg med luftfartøj

Efter regning A1

A6

Godkendelse af luftfartshindringer

Efter regning A1

 

A7

Udstedelse af certifikat til luftfartstjenesteudøvere i henhold til EU’s luft- fartstjenesteforordning (forordning nr. 550/2004 som ændret ved forord- ning nr. 1070/2009)

 

Efter regning A1

A8

Udpegelse af luftfartstjenesteudøvere i henhold til EU’s luftfartstjenestefor- ordning

Efter regning A1

 

Kapitel 9: Erhvervsmæssig flyvning

 

Tabel 9A. AOC til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed

 

Udstedelsesgebyr

A1

AOC til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed

Efter regning A1

 

Tabel 9B. Tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning (Aerial Work Certificate)

 

Udstedelsesgebyr

B1

Anden erhvervsmæssig flyvning

Efter regning A1

 

Tabel 9C. Yderligere optagelse af et luftfartøj eller luftfartøjstype på en AOC eller på en tilladelse

 

Udstedelsesgebyr

C1

Ny type eller yderligere optagelse af luftfartøj på AOC eller tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning

Efter regning A1

 

Tabel 9D. Licens til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed

 

 

Udstedelsesgebyr

D1

Licens til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed

Efter regning A1

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 9E. Tilsyn med security

 

Udstedelsesgebyr

E1

Godkendelse af sikkerhedsplaner for luftfartsselskaber med luftfarttøjer

 

Efter regning A1

E2

Sikkerhedsgodkendelse af fragtagenter og cateringleverandører med og uden eftersynsmuligheder

Efter regning A1

E5

Sikkerhedsgodkendelse af landevejstransportører

1.000

 

Tabel 9F. Anmeldelse af firmaflyvning

 

Udstedelsesgebyr

F1

Anmeldelse af firmaflyvning

Efter regning A1

 

Tabel 9G. Lease af fly på udenlandsk register

 

Udstedelsesgebyr

G1

Godkendelse af wet-lease i forhold til EU forordning 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

Efter regning A1

G2

Godkendelse af dry-lease til andre udenlandske kommercielle operatører

Efter regning A1

 

Tabel 9H. Godkendelse af individuelle vedligeholdelsesprogrammer

 

Udstedelsesgebyr

 

H1

Godkendelse af individuelle vedligeholdelsesprogrammer (individuelle vedligeholdelsesprogrammer for luftfartøjer, som ikke er opført på en AOC)

 

Efter regning A1

 

Kapitel 10: Særlige tilladelser

 

Tabel 10A. Særlig tilladelse til flyvninger i privat regi

 

Udstedelsesgebyr

A1

Særlig tilladelse til flyvninger i privat regi

Efter regning A1

 

Kapitel 11: Kurser

 

Tabel 11A. Kursussats pr. deltager

 

 

Udstedelsesgebyr

A1

Security-seminar

8.530

A2

Transportør-kursus

1.775

A3

Fragtagent og kendt kunde-kursus

3.915

A4

Medical refresher

1.680

A8

Radiokontrollant-kursus (inklusive godkendelse)

3.190