Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Áður galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Áður galdandi
  • Myndugleiki: Eingin
  • Útgávudagur: 19-12-2016
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2016 B - Bekendtgørelse 1576 frá 13. desember 2016
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

13. december 2016Nr. 1576

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer (løggildur grannskoðari) som underskrivende revisor på Færøerne for færøske kreditinstitutter

I medfør af § 199, stk. 13, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 969 af 27. august 2014, som ændret ved anordning nr. 40 af 16. januar 2015, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for statsautoriserede revisorer (løggildur grannskoðari), som er godkendt af Skráseting Føroya, jf. § 3 og § 10 stk. 1 i Løgtingslóg um góðkendar grannskoðarar og grannskoðanarvirkir, og som er valgt som underskrivende revisor for pengeinstitutter, jf. § 5 stk. 1, nr. 1, litra a, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning.

Stk. 2. De i stk. 1 omfattede virksomheder benævnes herefter »virksomheden«.

Stk. 3. Den eller de statsautoriserede revisorer, der vælges som revisor til at påtegne årsrapporten for virksomheden, skal være certificeret af Finanstilsynet i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Vælges et revisionsfirma som revisor for virksomheden, skal revisionsfirmaet i forbindelse med valget udpege en eller flere certificerede revisorer til at påtegne årsrapporten.

Stk. 5. Statsautoriserede revisorer, der er certificeret i Danmark efter bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer, kan ligeledes vælges som underskrivende revisor for de i § 1, stk. 1 nævnte virksomheder.

Stk. 6. Såfremt virksomheden har aktiviteter i Danmark, skal virksomheden vælge en statsautoriseret revisor, der er certificeret i henhold til bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer.

§ 2. I denne bekendtgørelse omfatter revisionsydelser, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, og § 10, følgende ydelser, som en statsautoriseret revisor, der er valgt på virksomhedens generalforsamling eller repræsentantskabsmøde, leverer til den pågældende virksomhed, som revisor søger certificering til jf. dog stk. 2:

1)   Revision af årsregnskabet, herunder udarbejdelse af rapportering til bestyrelse og direktion samt deltagelse i møder med virksomhedens ledelse omkring regnskabsog revisionsmæssige forhold.

2)   Andre lovpligtige erklæringer i medfør af lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning eller regler udstedt i medfør heraf.

3)   Revisionsmæssige erklæringer for filialer af udenlandske finansielle virksomheder, der er udarbejdet til brug for andre revisorer.

Stk. 2. Udover de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte revisionsydelser, kan også revision og review af perioderegnskaber for den type af virksomhed, som revisor søger certificering til, indgå i opgørelsen af revisionsydelser, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, og § 10.

Stk. 3. I denne bekendtgørelse omfatter debiterbare timer, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, og § 10 , revisors udførte arbejdstimer, der kan henføres til finansielle virksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, finansielle holdingvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 10, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, Føroya Realkreditstovn, jf. løgtingslóg um Føroya Realkreditstovn (Realurin) og Búnaðargrunnin, jf. løgtingslóg um Búnaðargrunn.

Stk. 4. I denne bekendtgørelse omfatter leder af revisionsteam, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, § 10, stk. 3, de statsautoriserede revisorer, der udfører ledelsesfunktioner over for et revisionsteam i samarbejde med den underskrivende revisor.

Betingelser for opnåelse og opretholdelse af certificering

§ 3. Finanstilsynet kan certificere en statsautoriseret revisor til at påtegne årsrapporter for de omfattede virksomheder, jf. dog stk. 2, hvis følgende er opfyldt:

1)   Revisor dokumenterer, at denne har udført mindst 450 debiterbare timer, jf. § 2, stk. 3, inden for de seneste 5 år med ydelser til finansielle virksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, finansielle holdingvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 10, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, finansiel virksomhed, Føroya Realkreditstovn, jf. løgtingslóg um Føroya Realkreditstovn (Realurin) og Búnaðargrunnin, jf. løgtingslóg um Búnaðargrunn. Heraf skal 300 debiterbare timer omfatte revisionsydelser, jf. § 2, stk. 1 og 2, til pengeinstitutter jf. § 1, stk. 1. Timer med revisionsydelser skal omfatte revision inden for flere revisionsområder i pengeinstitutter samt være udført som underskrivende revisor eller som leder af et revisionsteam. Alle timer, jf. 1. og 2. pkt., skal være udført efter bestået eksamen som statsautoriseret revisor.

2)   Revisor dokumenterer at opfylde de gældende krav til efteruddannelse for revisorer, jf. kunngerð um kravda eftirútbúgving fyri góðkendar grannskoðarar. Som en del af sin obligatoriske efteruddannelse skal revisor have deltaget i mindst 20 timers efteruddannelse inden for de seneste 3 år omfattende emner målrettet mod finansielle virksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed.

3)   Revisor ikke inden for de seneste 5 år har haft en sag ved Grannskoðaranevndina (Revisornævnet), som Finanstilsynet vurderer, har betydning for revisors betryggende udøvelse af hvervet som revisor for den type af finansiel virksomhed, som revisor ansøger om certificering til.

4)   Revisor ikke er blevet pålagt strafansvar for overtrædelse af kapitel 28 i den for Færøerne gældende straffelov, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, herunder strafansvar i udlandet efter relevant udenlandsk lovgivning, hvor Finanstilsynet vurderer, at overtrædelsen indebærer en risiko for, at revisor ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende måde.

5)   Revisor ikke har udvist en adfærd, hvor Finanstilsynet finder, at revisor helt eller delvis ikke har fungeret tilfredsstillende, og hvor der er grund til at antage, at revisor ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde. Ved vurderingen af om revisor ikke har fungeret tilfredsstillende, skal der lægges vægt på hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor.

Stk. 2. Uanset at betingelserne i stk. 1, nr. 1 og 2, ikke er fuldt ud opfyldt, kan Finanstilsynet i særlige tilfælde anse bestemmelserne for opfyldt på grundlag af anden relevant erfaring, f.eks. ved erhvervserfaring med revision af udenlandske virksomheder.

Stk. 3. For at opretholde sin certificering skal en certificeret revisor på ethvert tidspunkt fortsat opfylde kravene i stk. 1, jf. dog stk. 2, herunder inden for de seneste 5 år leve op til kravene til debiterbare timer og udførte revisionsydelser, jf. stk. 1, nr. 1, eller stk. 2.

Stk. 4. En meddelt certificering er gældende, indtil den pågældende revisor meddeler Finanstilsynet, at vedkommende ikke ønsker at være certificeret, eller certificeringen fratages af Finanstilsynet i medfør af § 7.

Ansøgning, dokumentation og indberetning

§ 4. En ansøgning om certificering efter § 1, stk. 3, skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til brug for Finanstilsynets vurdering af, om betingelserne i § 3 er opfyldt, herunder dokumentation for udførelse og indhold af de anførte debiterbare timer og udførte revisionsydelser, jf. § 3 stk. 1, nr. 1, samt opfyldelse af kravene til efteruddannelse jf. § 3, stk. 1, nr. 2. Ansøgningsformular fremsendes fra Finanstilsynets efter anmodning.

Stk. 2. Finanstilsynet bekræfter skriftligt og senest efter 5 arbejdsdage modtagelsen af ansøgningen, jf. stk. 1. Tilsvarende gælder ved modtagelse af materiale efter stk. 4. Samtidig med bekræftelsen af modtagelsen af ansøgningen underretter Finanstilsynet den ansøgende revisor om den dato, hvor vurderingsperioden udløber, jf. stk. 3, om at certificeringen anses for udstedt, hvis der ikke gives afslag inden vurderingsperiodens udløb, jf. stk. 7, og om klagemuligheder ved afslag, jf. § 7, stk. 3.

Stk. 3. Finanstilsynet har fra tidspunktet for den skriftlige bekræftelse af modtagelsen af ansøgningen, jf. stk. 2, og modtagelsen af alle de dokumenter, som kræves vedlagt ansøgningen, en vurderingsperiode på 60 arbejdsdage til at foretage vurderingen af, om betingelserne i § 3 er opfyldt. Finanstilsynet kan én gang forlænge fristen med op til 60 arbejdsdage, såfremt sagens kompleksitet berettiger hertil. Forlængelsen og dens varighed begrundes behørigt og meddeles ansøgeren inden den oprindelige frists udløb.

Stk. 4. Finanstilsynet kan i vurderingsperioden anmode om yderligere oplysninger, der er nødvendige for vurderingen. Anmodningen skal ske skriftligt. Når en sådan anmodning fremsættes, afbrydes vurderingsperioden i perioden mellem tidspunktet for anmodningen og modtagelsen af svar herpå.

Stk. 5. Afslår Finanstilsynet en ansøgning om certificering, skal dette skriftligt begrundes og meddeles den ansøgende revisor hurtigst muligt efter beslutningen herom. Meddelelsen skal ske inden for vurderingsperioden.

Stk. 6. Hvis Finanstilsynet ikke i løbet af vurderingsperioden skriftligt giver afslag på ansøgningen om certificering, anses certificeringen for at være opnået.

Stk. 7. Såfremt en certificeret revisor fratræder sin stilling hos et revisionsfirma, skal revisionsfirmaet ved påkrav udlevere timeregistreringer, der dokumenterer den certificerede revisors debiterbare timer, herunder udførte revisionsydelser efter denne bekendtgørelse, til den certificerede revisor.

§ 5. En certificeret revisor har pligt til uden ugrundet ophold at meddele Finanstilsynet, hvis den pågældende revisor

1)   bliver indbragt for eller får en kendelse fra Grannskoðaranevndini,

2)   bliver pålagt strafansvar for overtrædelser af reglerne i kapitel 28 i den for Færøerne gældende straffelov, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning,

3)   ikke længere opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 10, stk. 2 og 3.

4)   deponerer sin godkendelse som statsautoriseret revisor.

Kontrol

§ 6. Finanstilsynet påser løbende, om betingelserne for opretholdelse af en statsautoriseret revisors certificering er til stede.

Stk. 2. En certificeret revisor har pligt til efter anmodning fra Finanstilsynet at indsende dokumentation for, at revisor opfylder betingelserne for opretholdelse af certificeringen, jf. § 3, inden for en frist på 4 uger efter anmodningens datering.

Fratagelse af certificering

§ 7. En certificereret revisor, skal i henhold til § 15 i Løgtingslóg um góðkendar grannskoðarar og grannskoðanarvirkir varetage sit hverv som offentlighedens tillidsrepræsentant på betryggende vis samt udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik.

Stk. 2. Finanstilsynet kan af hensyn til opretholdelse af tilliden til den finansielle sektor fratage en statsautoriseret revisor dennes certificering, hvis:

1)   Revisor ikke inden for en af Finanstilsynet fastsat frist kan dokumentere at opfylde betingelserne for certificering, jf. § 3 stk. 1, nr. 1 og nr. 2, 1. pkt., jf. dog § 3, stk. 2, og § 10.

2)   Revisor indbringes for Granskoðaranevndina (Revisornævnet) eller ved en kendelse fra Grannskoðaranevndini er blevet pålagt straf for overtrædelse af sine pligter i henhold til revisorlovgivningen eller den finansielle lovgivning, herunder strafansvar i udlandet efter relevant udenlandsk lovgivning, og Finanstilsynet vurderer, at der er grund til at antage, at revisor ikke vil varetage sit hverv på betryggende vis.

3)   Revisor bliver pålagt strafansvar for overtrædelse af reglerne i kapitel 28 i den for Færøerne gældende straffelov, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv på betryggende måde.

4)   Revisor har udvist en adfærd, hvor Finanstilsynet finder, at revisor helt eller delvis ikke har fungeret tilfredsstillende, og hvor der er grund til at antage, at revisor ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde. Revisors manglende opfyldelse af sine forpligtigelser, herunder mangelfuld revision og tidligere påbud til revisor fra Finanstilsynet samt arten heraf kan indgå i overvejelser om en fratagelse af certificeringen.

Stk. 3. Finanstilsynets afgørelse i henhold til stk. 2, om at fratage en statsautoriseret revisor dennes certificering eller Finanstilsynets afslag på en ansøgning om certificering, jf. § 4, stk. 5, kan prøves ved domstolene, jf. § 199, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. En anmodning om indbringelse af en afgørelse efter stk. 2 eller § 4, stk. 5, skal indgives til Finanstilsynet senest 4 uger efter, at afgørelsen er truffet. Finanstilsynet er ansvarlig for at indbringe sagen for domstolene, hvilket skal ske senest 4 uger efter, anmodning herom er modtaget fra den pågældende revisor.

Stk. 4. En indbringelse for domstolene har ikke opsættende virkning. Ved fratagelse af en certificering, jf. stk. 2, kan domstolen dog beslutte, at den pågældende statsautoriserede revisor kan opretholde sit hverv som revisor for den type finansiel virksomhed, revisor var certificeret til, mens sagen verserer for retten.

Straffebestemmelser

§ 8. En overtrædelse af denne bekendtgørelses § 1, stk. 3, § 5 og § 6, stk. 2, straffes med bøde.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. december 2016, med virkning for revisorvalg, der foretages på generalforsamlinger eller repræsentantskabsmøder efter denne dato.

Overgangsbestemmelser

§ 10. Ved certificering til at påtegne årsrapporter for virksomheder for første år efter ikrafttræden skal en statsautoriseret revisor kunne dokumentere at have udført 225 debiterbare timer over de seneste 5 år med ydelser til finansielle virksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, finansielle holdingvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 10, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, Føroya Realkreditstovn, jf. løgtingslóg um Føroya Realkreditstovn (Realurin) og Búnaðargrunnin, jf. løgtingslóg um Búnaðargrunn. Heraf skal 150 debiterbare timer over de seneste 5 år vedrøre revisionsydelser, jf. § 2, stk. 1 og 2, til den type af virksomhed, jf. § 3, stk. 1, der søges eller opretholdes certificering til.

Stk. 2. Ved certificering til at påtegne årsrapporter for andet år efter ikrafttræden, samt ved opretholdelse af en meddelt certificering skal en statsautoriseret revisor kunne dokumentere at have udført 375 debiterbare timer over de seneste 5 år med ydelser til finansielle virksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, finansielle holdingvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 10, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, Føroya Realkreditstovn, jf. løgtingslóg um Føroya Realkreditstovn (Realurin) og Búnaðargrunnin, jf. løgtingslóg um Búnaðargrunn. Heraf skal 250 debiterbare timer over de seneste 5 år vedrøre revisionsydelser, jf. § 2, stk. 1 og 2, til den type af virksomhed, jf. § 3, stk. 1, der søges eller opretholdes certificering til.

Stk. 3. Timer med revisionsydelser skal omfatte revision inden for flere revisionsområder af den pågældende type finansielle virksomhed samt være udført som underskrivende revisor eller som leder af et revisionsteam. Alle timer, jf. stk. 1-3, skal være udført efter bestået eksamen som statsautoriseret revisor. De øvrige betingelser i § 3, stk. 1, nr. 2-5, skal endvidere være opfyldt.

Stk. 4. Uanset at betingelserne i stk. 1-3, ikke er fuldt ud opfyldt, kan Finanstilsynet i særlige tilfælde anse bestemmelserne for opfyldt på grundlag af anden relevant erfaring, f.eks. ved erhvervserfaring med revision af udenlandske virksomheder.

 

 

Finanstilsynet, den 13. december 2016

 

JESPER BERG

 

/ Trine Høybye