Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 28-02-2017
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2017 B - Bekendtgørelse 196 frá 27. februar 2017
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

Nr. 196                                                                                                                          27. februar 2017

Bekendtgørelse for Færøerne om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe

I medfør af § 186, stk. 4, 5 og 7, § 229 a, stk. 3, og § 514 a i søloven, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 187 af 8. februar 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

Danske skibes certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti for forureningsskade forårsaget af bunkersolie for skibe

§ 1. Ansøgning om udstedelse af certifikater til danske skibe, herunder skibe som ejes af danske statsinstitutioner og anvendes i kommercielt øjemed, rettes til Søfartsstyrelsen. Ansøgningen kan foretages elektronisk. Ansøgningen skal være bilagt en erklæring fra forsikringsgiveren eller garanten.

Stk. 2. Af erklæringen skal det fremgå, at ejeren af skibet har tegnet forsikring eller stillet anden garanti til dækning af sit ansvar som følge af Bunkerskonventionen og inden for den ansvarsgrænse, der er anført i sølovens § 175, samt at forsikringsgiveren eller den, der har stillet garantien, bekræfter, at forsikringen eller garantien dækker det nævnte ansvar, samt i tilfælde af garanti, hvori denne består.

Stk. 3. Erklæringen skal indeholde følgende oplysninger:

1)   skibets navn,

2)   skibets kendingstal eller -bogstaver,

3)   IMO-skibsidentifikationsnummer,

4)   skibets hjemsted,

5)   den registrerede ejers navn og hovedsæde,

6)   forsikringsgiverens eller garantens navn og hovedsæde og

7)   forsikringens eller garantiens gyldighedsperiode.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen kan stille krav om dokumentation for, at forsikringsgiveren har ret til at drive forsikringsvirksomhed og er godkendt af forsikringstilsynet i det land, hvor virksomheden har sin forretningsadresse eller hovedsæde. Søfartsstyrelsen kan i særlige tilfælde stille krav om, at det tillige dokumenteres, at det pågældende selskab er solvent og kan opfylde sine forpligtelser. Der kan stilles tilsvarende krav til den virksomhed, der ønsker at stille garanti. Styrelsen kan stille krav om, at ansøgeren fremskaffer dokumentation herfor, og kan afvise at udstede certifikat, hvis kravet ikke er opfyldt. Søfartsstyrelsen kan også afvise at udstede certifikat, hvis styrelsen kommer i besiddelse af oplysninger, der sandsynliggør, at der er en risiko for, at den pågældende virksomhed eller det pågældende selskab ikke kan opfylde sine forpligtelser.

Stk. 5. For at forsikringen eller garantien kan godkendes, skal forsikringsgiveren eller den, der stiller garantien, tillige påtage sig at yde erstatning til den, der har et berettiget krav mod fartøjets ejer i anledning af skader, som skyldes forurening forårsaget af bunkersolie. Pligten til at yde erstatning skal gælde i op til 3 måneder efter den dato, hvor Søfartsstyrelsen er underrettet om forsikringens eller garantiens ophør. Dette gælder ikke skader, der indtræffer efter udløbet af gyldighedsperioden angivet i certifikatet, eller såfremt certifikatet forinden er blevet tilbagegivet til Søfartsstyrelsen, eller nyt certifikat er udstedt.

Stk. 6. Finder Søfartsstyrelsen, at forsikringen eller garantien er tilstrækkelig, udstedes et certifikat til skibet. Certifikatet affattes i overensstemmelse med den i bilaget viste model.

Stk. 7. Ved ejer forstås i denne bekendtgørelse skibets ejer, reder eller bareboat befragter, disponent eller andre, der i ejerens sted varetager skibets drift.

Udenlandske skibes certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti for forureningsskade forårsaget af bunkersolie for skibe

§ 2. For skibe, der er hjemmehørende i en stat, som har tilsluttet sig Bunkerskonventionen, anerkendes certifikater, der er udstedt af den kompetente myndighed i den pågældende stat. Certifikatet skal være affattet i overensstemmelse med den i bilaget viste model.

§ 3. For skibe, der er hjemmehørende i en stat, som ikke har tiltrådt Bunkerskonventionen, anerkendes certifikater, der er udstedt af en kompetent myndighed i en stat, der har tilsluttet sig konventionen. Certifikatet skal være affattet i overensstemmelse med den i bilaget viste model.

§ 4. For skibe, der er hjemmehørende i en stat, som ikke har tiltrådt Bunkerskonventionen, og som ikke har et gyldigt certifikat, jf. § 3, skal der i forbindelse med, at det pågældende skib ønsker at anløbe dansk havn eller andet laste- eller lossested i Danmark eller på den danske kontinentalsokkel eller ønsker at operere fast på dansk søterritorium efter den 20. november 2008, indsendes en ansøgning til Søfartsstyrelsen om udstedelse af certifikat. Ansøgningen kan foretages elektronisk og skal være bilagt en erklæring fra forsikringsgiver eller garanten. § 1, stk. 2-6, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ansøgningen skal indgives og betalingen foretages senest 14 dage, før skibet anløber dansk havn eller andet laste- eller lossested i Danmark eller på den danske kontinentalsokkel eller begynder at operere fast på dansk søterritorium.

§ 5. Under særlige omstændigheder kan der udstedes certifikat til skibe, der er hjemmehørende i en stat, som ikke har tiltrådt Bunkerskonventionen, og som ikke har et gyldigt certifikat, jf. § 3, uanset at disse ikke anløber dansk havn eller andet laste- eller lossested i Danmark eller på den danske kontinentalsokkel eller opererer fast på dansk søterritorium. Ansøgning rettes til Søfartsstyrelsen. Ansøgningen kan foretages elektronisk og skal være bilagt en erklæring fra forsikringsgiver eller garanten. § 1, stk. 2-6, finder tilsvarende anvendelse.

Bareboatregistrerede skibe

§ 6. For skibe, der er ejerregistreret i Danmark, men som er bareboatregistreret i en fremmed stats register, kan Søfartsstyrelsen udstede certifikat i overensstemmelse med kravene i § 1.

Stk. 2. Hvis skibet er bareboatregistreret i en stat, som har tilsluttet sig Bunkerskonvention, anerkendes certifikater, der er udstedt af den kompetente myndighed i den pågældende stat. Certifikatet skal være affattet i overensstemmelse med den i bilaget viste model.

Stk. 3. Hvis skibet er bareboatregistreret i en stat, som ikke har tiltrådt Bunkerskonvention, anerkendes certifikater, der er udstedt af en kompetent myndighed i en stat, der har tilsluttet sig konventionen. Certifikatet skal være affattet i overensstemmelse med den i bilaget viste model.

§ 7. For skibe, der er ejerregistreret i et fremmed lands register, men som er bareboatregistreret i Danmark, kan Søfartsstyrelsen udstede certifikat i overensstemmelse med kravene i § 1.

Stk. 2. Hvis skibet allerede er i besiddelse af gyldigt certifikat, skal der indsendes kopi af certifikatet til Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen kontakter herefter den udstedende myndighed i det land, hvor skibet er ejerregistreret, for at bede om, at Søfartsstyrelsen holdes underrettet om eventuelle ændringer i forbindelse med certifikatets gyldighed.

Øvrige bestemmelser

§ 8. Der betales et gebyr på 1.300 kr. for udstedelse af certifikat for gyldig forsikring eller garanti. Betalingen kan foretages elektronisk.

§ 9. Certifikater udstedes for et bestemt tidsrum, dog ikke længere end forsikringens eller garantiens gyldighedsperiode. Certifikatet udstedes først, når betaling efter § 8 er registreret.

Stk. 2. Certifikater i medfør af § 4 udstedes med en gyldighedsperiode på højest 3 måneder. For skibe, der opererer fast på dansk søterritorium kan certifikat udstedes med en længere gyldighedsperiode, dog ikke længere end forsikringens eller garantiens gyldighedsperiode.

§ 10. Søfartsstyrelsen fremsender kopi af det til skibet udstedte certifikat til skibets ejer eller den, der på ejerens vegne har indgivet ansøgning om udstedelse af certifikat, samt for skibe, der ikke er danske, til det pågældende lands skibsregister.

Stk. 2. Ejeren af et skib, der er forsynet med et certifikat udstedt af Søfartsstyrelsen, er forpligtet til straks at tilbagelevere certifikatet til Søfartsstyrelsen ved forsikringens eller garantiens ophør, samt når certifikatets gyldighedsperiode er udløbet.

Stk. 3. Sker der i øvrigt ændringer i forsikringen eller garantien, der har betydning for det af Søfartsstyrelsen udstedte certifikats fortsatte gyldighed, har ejeren af skibet straks efter, at den pågældende får kendskab til dette, pligt til at underrette Søfartsstyrelsen.

§ 11. Får Søfartsstyrelsen kendskab til ændringer i forsikringen eller garantien, der har betydning for certifikatets fortsatte gyldighed, kan Søfartsstyrelsen efter omstændighederne tilbagekalde certifikatet.

§ 12. Politi, toldmyndighed eller havnemyndighed, som under udøvelsen af deres embedsvirksomhed konstaterer overtrædelse af denne bekendtgørelse, skal straks anmelde denne overtrædelse til Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan ved skibets ankomst kontrollere, om det er forsynet med det krævede certifikat.

§ 13. Overtrædelse af § 10, stk. 2 og 3, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2017.

 

 

Søfartsstyrelsen, den 27. februar 2017

 

HENRIETTE BYTOFT FLÜGGE

 

/ Frank B. Mortensen

 

 

Bilag 1

 

 

Certifikat vedrørende forsikring eller anden økonomisk sikkerhedsstillelse i forbindelse med civilretligt ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie