Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 21-07-2017
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2017 B - Bekendtgørelse 7 frá 22. mai 2017
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

22. maj 2017Nr. 7

Bekendtgørelse af aftale af 20. marts 2017 med Kina om visumfritagelse for luftfartspersonale

Den 21. februar og 20. marts 2017 undertegnedes i Beijing en aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Folkerepublikken Kinas regering vedrørende visumfritagelse for luftfartspersonale.

Aftalen har følgende ordlyd:

 

AFTALE MELLEM KONGERIGET DANMARKS REGERING OG FOLKEREPUBLIKKEN KINAS REGERING VEDRØRENDE VISUMFRITAGELSE FOR LUFTFARTSPERSONALE

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA REGARDING WAIVER OF VISA REQUIREMENTS FOR AIRLINE STAFF

 

 

Kongeriget Danmarks regering og Folkerepublikken Kinas regering (herefter kaldet ”parterne”),

The Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the People's Republic of China (hereinafter referred to as "the Parties");

 

 

der anerkender den vigtige rolle, som civil luftfart spiller med hensyn til at fremme mellemfolkelige kontakter mellem de to lande,

Recognizing the important role that civil aviation plays in promoting people-to-people contacts between the two countries;

 

 

har aftalt følgende:

Have agreed as follows:

 

 

Artikel 1

Article 1

 

 

Baseret på princippet om gensidighed har flybesætningsmedlemmerne i de to parters flyselskaber (herunder tredjelandsstatsborgere) på faste flyforbindelser, visumfri ind- og udrejse, når de som led i deres arbejde rejser til den anden parts område. Visumfri indrejse kan gives af parterne, ved at parterne forlanger enten fremvisning af gyldigt pas og et flybesætningsbevis eller fremvisning af gyldige pas og besætningslisten for den pågældende flyvning (inkl. navn, køn, fødselsdato, nationalitet, stilling og pasnummer), der er forsynet med flyselskabets segl og forelagt for grænsemyndighederne i destinationslufthavnen af kaptajnen.

Based on the principle of reciprocity, the crew members of the airline companies of the Parties (including those of the nationality of a third country) on regular airline services shall enjoy visa-free entry and exit when travelling to the territory of the other Party in performance of their duties. The visa free entry can be granted by the Parties either by requiring presentation of valid passport and a crew member certificate or presentation of valid passports and the crew list of the flight concerned (including name, gender, date of birth, nationality, position and passport number) sealed by the airline company and provided by the captain to the border authorities of the port of destination.

 

 

Artikel 2

Article 2

 

 

1. Skulle det ske, at de i artikel 1 i nærværende aftale nævnte besætningsmedlemmer, efter at være indrejst i den anden parts område, som led i deres arbejde, får brug for at forlænge deres ophold på grund af normalt besætningsskift, sygdom, ulykker, tekniske fejl på flyet, vejrforhold eller anden force majeure, behøver de ikke ansøge om visum inden for 30 dage. Dersom de har brug for at blive i mere end 30 dage, skal de ansøge om visum eller opholdstilladelse hos de lokale kompetente myndigheder.

1. After entering the other Party's territory, if the crew members referred to in Article 1 of this Agreement need to, in the performance of their duties, extend their stay due to normal crew shift change, illness, accidents, aircraft malfunction, weather, or other force majeure, they do not need to apply for visas within 30 days. If they need to stay more than 30 days, they should apply for visas or stay permits to the local competent authorities.

 

 

2. Dersom et flybesætningsmedlem jf. artikel 1 i denne aftale af personlige årsager ønsker at blive i den anden parts område, skal den pågældende før indrejse i den anden parts område, indhente visum hos den anden parts diplomatiske eller konsulære repræsentation.

2. If any of the crew members referred to in Article 1 of this Agreement wishes to stay on in the territory of the other Party for personal reasons, that person must obtain a visa in the diplomatic or consular mission of the other Party prior to entering the territory of the other Party.

 

 

Artikel 3

Article 3

 

 

Denne aftale træder i kraft den 31. dag efter underskrivelse og forbliver i kraft på ubestemt tid. Dersom en af parterne ønsker at opsige aftalen, skal denne part underrette den anden part herom skriftligt via de diplomatiske kanaler. Denne aftale ophører den 31. dag efter datoen for afsendelse af underretningen.

This Agreement shall take effect on the 31st day after the date of signature, and remain in force indefinitely. If either Party wishes to terminate this Agreement, it shall notify the other Party in writing through diplomatic channels. This Agreement shall be terminated on the 31st day after the date of sending notification.

 

 

This Agreement shall take effect on the 31st day after the date of signature, and remain in force indefinitely. If either Party wishes to terminate this Agreement, it shall notify the other Party in writing through diplomatic channels. This Agreement shall be terminated on the 31st day after the date of sending notification.

Done in Beijing on 20 March 2017 in two original copies, each in Danish, Chinese and English, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation of the provisions of this Agreement, the English text shall prevail.

 

 

For Kongeriget Danmarks regering

For the Government of the Kingdom of Denmark

 

 

Anders Carsten Damsgaard

Anders Carsten Damsgaard

 

 

For Folkerepublikken Kinas regering

For the Government of the People's Republic of China

 

 

Kong Xuan You

Kong Xuan You

 

 

Aftalen trådte i medfør af artikel 3 i kraft den 20. april 2017.

 

 

 

Udenrigsministeriet, den 22. maj 2017

 

Anders Samuelsen