Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Heilsu- og innlendismálaráðið
  • Útgávudagur: 30-06-2017
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2017 B - Bekendtgørelse 793 frá 17. juni 2017
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

17. juni 2017Nr. 793

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

I medfør af § 19 i lov om psykologer m.v., som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014, og som ændret ved anordning nr. 496 af 22. maj 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for enhver statsborger i Den Europæiske Unions øvrige medlemslande, i lande, der har tiltrådt EØS-aftalen, samt i lande, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv (EU/EØS-lande m.v.), som ønsker på Færøerne som selvstændig eller lønmodtager midlertidigt, jf. kapitel 2, eller varigt, jf. kapitel 3, at udøve virksomhed som psykolog eller autoriseret psykolog.

Stk. 2. Den færøske betegnelse for "autoriseret psykolog" er "løggildur sálarfrøðingur".

Kapitel 2

Midlertidig og lejlighedsvis udøvelse af erhvervet som psykolog

§ 2. Psykologer, der er statsborgere i et EU/EØS-land m.v., og som er lovligt etablerede i henhold til lovgivningen i et af de pågældende lande, har ret til at udøve erhverv som psykolog midlertidigt og lejlighedsvis på Færøerne på samme vilkår, som gælder for personer, som har bestået kandidateksamen i psykologi eller dermed ligestillet eksamen.

Stk. 2. De midlertidige eller lejlighedsvise tjenesteydelser, som psykologen udfører på Færøerne, foretages under anvendelse af den faglige titel fra det land, hvor psykologen er etableret.

Anmeldelse

§ 3. Psykologer, som er statsborgere i et EU/EØS-land m.v., og som midlertidigt og lejlighedsvis udfører erhverv på Færøerne, skal sende en skriftlig anmeldelse til Psykolognævnet. Dette gælder dog ikke psykologer, som er statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige.

Stk. 2. Anmeldelsen skal være modtaget i Psykolognævnet, inden psykologen første gang udfører erhverv som psykolog på Færøerne. Hvis der opstår væsentlige ændringer i psykologens forhold, skal psykologen sende fornyet dokumentation.

Stk. 3. Med anmeldelsen skal sendes følgende dokumentation:

1)   Dokumentation for en forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar.

2)   Dokumentation for psykologens nationalitet.

3)   Attestation for, at psykologen er lovligt etableret i et EU/EØS-land m.v. for dér at udøve erhverv som psykolog, og at det på tidspunktet for udstedelsen af attestationen ikke forbydes pågældende at udøve erhverv som psykolog, heller ikke midlertidigt.

4)   Eventuel attestation for at psykologen er autoriseret i et EU/EØS-land m.v.

5)   Bevis for anerkendelse af et uddannelsesbevis udstedt i et tredjeland eller i et EU/EØS-land m.v. Hvis psykologerhvervet ikke er lovreguleret i det land, hvor psykologen er lovligt etableret, kan Psykolognævnet kræve, at psykologen indsender dokumentation for mindst 1 års relevant erhvervserfaring inden for de sidste 10 år, der går forud for leveringen af tjenesteydelsen.

Stk. 4. En anmeldelse er gyldig i 12 måneder efter registreringen i Psykolognævnet. Hvis psykologen agter at udføre midlertidige og lejlighedsvise tjenesteydelser på Færøerne senere end 12 måneder efter registreringen af seneste anmeldelse i Psykolognævnet, skal psykologen sende en ny anmeldelse til Psykolognævnet.

Pligter

§ 4. Psykologer, som er autoriserede i et EU/EØS-land m.v., og som midlertidigt og lejlighedsvis udfører erhverv på Færøerne, er omfattet af lovens kapitel 2 og 5 samt lovens § 21.

§ 5. Psykologer, som ikke er autoriserede i et EU/EØSland m.v., og som midlertidigt og lejlighedsvis udfører erhverv på Færøerne, er omfattet af lovens § 21.

Tilsyn

§ 6. Psykolognævnet fører tilsyn efter lovens kapitel 1 b med psykologer, som er autoriserede i et EU/ EØS-land m.v., og som midlertidigt og lejlighedsvis udfører erhverv her på Færøerne.

Stk. 2. Til brug for tilsynet kan Psykolognævnet kræve nødvendige oplysninger om psykologen, herunder oplysninger om faglige, disciplinære eller strafferetlige sanktioner fra myndighederne i det land, hvor psykologen er autoriseret. Oplysningerne skal behandles fortroligt.

Oplysninger til tjenestemodtagerne

§ 7. Psykologer, som er autoriserede i et EU/EØS-land m.v., og som midlertidigt og lejlighedsvis udfører erhverv på Færøerne, skal på begæring give tjenestemodtageren oplysninger om psykologens faglige titel, eller hvis en sådan titel ikke findes uddannelsesbeviset, og den medlemsstat, i hvilken den er tildelt.

Kapitel 3

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

§ 8. Psykolognævnet træffer afgørelse om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer efter ansøgning af en statsborger i et EU/EØS-land m.v. Psykolognævnet skal træffe afgørelse inden tre måneder efter modtagelsen af ansøgningen. I særligt vanskelige tilfælde kan fristen forlænges med en måned.

Stk. 2. Psykolognævnet kan ved behandling af en ansøgning efter stk. 1 kræve dokumentation i form af de dokumenter og certifikater, som er nævnt i bilag VII til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, hvis Psykolognævnet konkret finder, at disse er relevante.

Stk. 3. Hvis psykologerhvervet ikke er lovreguleret i den medlemsstat, som ansøgeren har sit uddannelsesdokument fra, kan Psykolognævnet kræve, at pågældende supplerende indsender dokumentation for mindst 1 års relevant erhvervserfaring på fuld tid eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de foregående 10 år i en anden medlemsstat, hvor psykologerhvervet ikke er lovreguleret.

Stk. 4. Ethvert uddannelsesbevis udstedt i et tredjeland sidestilles med et uddannelsesbevis udstedt i et EU/ EØS-land m.v., hvis ansøgeren har relevant erhvervserfaring af tre års varighed i det land, som har anerkendt uddannelsesbeviset, og erhvervserfaringen er attesteret i det land, som har anerkendt uddannelsesbeviset.

Stk. 5. Statsborgere i et EU/EØS-land m.v., hvis erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendes, skal være i besiddelse af det nødvendige kendskab til det færøske sprog eller det danske sprog for at kunne udøve erhvervet som psykolog på Færøerne.

§ 9. Psykolognævnet kan betinge anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. § 8, af, at ansøgeren gennemgår en prøvetid af op til tre års varighed, eller at ansøgeren går op til en egnethedsprøve. Psykolognævnet kan stille krav om prøvetid eller egnethedsprøve, hvis:

1)   ansøgerens uddannelse omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af kandidatuddannelsen i psykologi, eller

2)   erhvervet som psykolog på Færøerne omfatter en eller flere former for lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed, der ikke forekommer i det tilsvarende erhverv i ansøgerens hjemland, og denne forskel er karakteriseret ved en særlig uddannelse, som kræves på Færøerne, og som omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det af ansøgeren fremlagte kursus- eller uddannelsesbevis.

Stk. 2. Psykolognævnet skal anvende stk. 1 under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Anvendelse forudsætter, at Psykolognævnet kontrollerer, om den viden og de færdigheder og kompetencer, ansøgeren har erhvervet i løbet af sin erhvervserfaring eller gennem livslang læring i et medlemsland eller et tredjeland, og som er formelt attesteret af et relevant organ, helt eller delvist dækker de fag eller discipliner, som vurderes at være væsentligt forskellige.

Stk. 3. Psykolognævnet fastlægger indholdet og varigheden af prøvetid og egnethedsprøve.

Stk. 4. Ansøgeren har ret til at vælge mellem gennemførelse af prøvetid og aflæggelse af egnethedsprøve.

Stk. 5. Prøvetid finder sted på Færøerne, tilrettelægges og superviseres af en autoriseret psykolog og afsluttes med en bedømmelse. Psykolognævnet kan beslutte, at prøvetiden skal være ledsaget af videreuddannelse.

Stk. 6. Egnethedsprøve aflægges i de fag eller discipliner, som kræves for at opnå kandidateksamen i psykologi, som ansøgeren ikke har bestået, når kendskab til disse fag er en væsentlig forudsætning for at kunne udøve erhverv som psykolog på Færøerne. Prøven kan omfatte kendskab til den faglige etik, der gælder på Færøerne.

Stk. 7. Ansøgerne skal gives mulighed for at tage egnethedsprøven senest seks måneder efter den oprindelige beslutning om at underlægge ansøgeren en egnethedsprøve.

Kapitel 4

Udveksling af oplysninger og kompetent organ

Indhentning og videregivelse af oplysninger

§ 10. Psykolognævnet kan forlange, at andre offentlige myndigheder på Færøerne og i Danmark giver nødvendige oplysninger om en psykolog, der udøver erhverv på Færøerne, herunder oplysninger om disciplinære eller strafferetlige sanktioner eller om andre alvorlige, konkrete forhold, der vil kunne få følger for udøvelsen af erhvervet som psykolog.

Stk. 2. Psykolognævnet kan videregive nødvendige oplysninger om en psykolog, som virker på Færøerne, til det kompetente organ i et andet EU/EØS-land m.v.

Stk. 3. Psykolognævnet kan modtage nødvendige oplysninger fra et kompetent organ i et anden EU-/EØS-land m.v.

Stk. 4. Psykolognævnets udveksling af oplysninger skal ske under overholdelse af lov om behandling af personoplysninger. Oplysningerne skal behandles fortroligt.

Stk. 5. Indhentning og videregivelse af oplysninger skal være nødvendige for, at Psykolognævnet og de andre kompetente myndigheder i de nævnte lande kan varetage deres opgaver.

Stk. 6. Psykolognævnet skal anvende Informationssystemet for det Indre Marked (IMI) ved udveksling af relevante oplysninger omfattet af stk. 2 og 3.

Kompetent organ

§ 11. Psykolognævnet udfører opgaver som kompetent organ i forbindelse med reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 360 af 18. april 2016 for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer ophæves.

 

 

Børne- og Socialministeriet, den 17. juni 2017

 

MAI MERCADO

/ Lone Larsen

 

 

 

Bilag 1

 

(BILAG VII til Europarlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005)

 

Dokumenter og certifikater, der kan kræves i henhold til artikel 50, stk. 1

 

1. Dokumenter

 

a) Bevis for den pågældendes nationalitet.

 

b) Kopi af kursus- eller uddannelsesbeviser, som giver adgang til det pågældende erhverv, og i givet fald attestation for den pågældendes erhvervserfaring.

 

De kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten kan anmode ansøgeren om at fremlægge dokumentation for den pågældendes uddannelse i det omfang, det er nødvendigt med henblik på at klarlægge eventuelle substantielle forskelle i forhold til den krævede nationale uddannelse i overensstemmelse med artikel 14. Har ansøgeren ikke mulighed for at fremlægge sådan dokumentation, henvender de kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten sig til kontaktpunktet, den kompetente myndighed eller et anden relevant organ i hjemlandet.

 

c) Med hensyn til de i artikel 16 omhandlede tilfælde attestation for erhvervsudøvelsens art og varighed, udstedt af den kompetente myndighed eller det kompetente organ i hjemlandet eller i den medlemsstat, hvorfra den pågældende kommer.

 

d) Den kompetente myndighed i en værtsmedlemsstat, der gør adgang til et lovreguleret erhverv betinget af, at ansøgeren fremlægger attest for hæderlighed, vandelsattest eller bevis for, at han ikke er under konkurs, og som kan suspendere eller inddrage retten til udøvelse af et sådant erhverv i tilfælde af grov forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af den pågældende virksomhed eller overtrædelse af straffeloven, skal som tilstrækkeligt bevis for statsborgere fra andre medlemsstater, der ønsker at udøve dette erhverv på dets område, godkende de dokumenter, der er udstedt af de kompetente myndigheder i hjemlandet, og hvoraf det fremgår, at disse krav er opfyldt. Disse myndigheder skal fremsende de krævede dokumenter inden to måneder.

 

Hvis de dokumenter, der er omhandlet i første afsnit, ikke udstedes af de kompetente myndigheder i hjemlandet, erstattes de af en under ed afgivet erklæring — eller i de medlemsstater, hvor sådan edsaflæggelse ikke anvendes, af en højtidelig erklæring — afgivet af den pågældende for en kompetent retslig eller administrativ myndighed eller i givet fald for en notar eller et statsanerkendt fagligt organ i hjemlandet eller i den medlemsstat, hvorfra den pågældende kommer, som udsteder en attestation med bekræftelse af denne ed eller højtidelige erklæring.

 

e) Kræver den kompetente myndighed i værtsmedlemsstaten af statsborgerne i dette land dokumentation for fysisk og psykisk sundhed som betingelse for adgang til et lovreguleret erhverv, godkender den som tilstrækkeligt bevis herfor fremlæggelse af det dokument, der kræves i hjemlandet. Såfremt hjemlandet ikke kræver dokumentation af denne art, godkender værtsmedlemsstaten en attestation udstedt af en kompetent myndighed i dette land. De kompetente myndigheder i hjemlandet skal i disse tilfælde fremsende de krævede dokumenter inden to måneder.

 

f) Hvis den kompetente myndighed i værtsmedlemsstaten som betingelse for adgang til et lovreguleret erhverv af landets statsborgere kræver

- bevis for ansøgerens økonomiske formåen

- bevis for, at ansøgeren er forsikret mod de økonomiske risici i forbindelse med erhvervsansvaret i overensstemmelse med de gældende love og administrative bestemmelser i værtsmedlemsstaten om denne forsikrings nærmere indhold og omfang godkender medlemsstaten som tilstrækkeligt bevis en attestation herfor, udstedt af banker og forsikringsselskaber i en anden medlemsstat.

 

2. Certifikater

 

For at lette anvendelsen af afsnit III, kapitel III, i dette direktiv kan medlemsstaterne foreskrive, at ansøgere, der opfylder de opstillede krav til uddannelse, sammen med deres kvalifikationsbevis skal fremlægge et certifikat udstedt af de kompetente myndigheder i hjemlandet, hvoraf det fremgår, at disse kvalifikationsbeviser svarer til de beviser, der er omhandlet i dette direktiv.